ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 28 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 75

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 28 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 24 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5948 САНСРЫН ХОЛБООНЫ СИСТЕМД АШИГЛАХ РАДИО ДАВТАМЖИЙН
ЗУРВАСЫН ХУВААРИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА ШИНЭЧЛЭН
БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн
37 дугаар тогтоол
5949 ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГТ АШИГЛАХ РАДИО
ДАВТАМЖИЙН ЗУРВАСЫН ХУВААРИЛАЛТ, ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн
38 дугаар тогтоол

5950 ДАЙЧИЛГААНЫ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймаг Засаг даргын 2022 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01-А/256
дугаар захирамж
5951 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн А/185
дугаар тушаал
5952 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, сангийн сайдын хамтарсан 2022 оны 1 дүгээр
сарын 7-ны өдрийн 6/А3 дугаар тушаал
5953 ХУУРАЙ СҮҮНИЙ ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 9 дүгээр
сарын 12-ны өдрийн А/277 дугаар тушаал
5954 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 9 дүгээр
сарын 13-ны өдрийн А/282 дугаар тушаал
5955 ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТҮР СААТУУЛАХ БАЙРЫГ
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Сайншанд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10/02 дугаар тогтоол
5956 ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС, ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ТООН УТГА, ТӨЛБӨРИЙН
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 15-ны
11/06 дугаар тогтоол
5957 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/21 дүгээр тогтоол
5958 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/18 дугаар тогтоол
5959 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 9 дүгээр сарын 22-
ны өдрийн А/245 дугаар тушаал

5960 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 143
дугаар тушаал
5961 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймаг Малчин сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны
9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол
5962 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС, ХИЛ ЗААГ, ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2 дугаар сарын 23-
ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 7-ны
өдрийн 84 дүгээр тогтоол
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТЫН ХАВСРАЛТ МЭДЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн А/94
дүгээр тушаал
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 182
дугаар тушаал
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Сангийн сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хамтарсан 2022 оны 9 дүгээр
сарын 9-ний өдрийн 183/А/245 дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймаг Түнэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 08 дугаар тогтоол
ХАМТАРСАН ТУШААЛ ХҮИЧНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Татварын ерөнхий газрын даргын
хамтарсан 2022 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/155, А/119 дүгээр тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/20 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймаг Буянт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 08/03 дугаар тогтоол