ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 30 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 88

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 30 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 11 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5968 НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймаг Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 42 дугаар тогтоол
5969 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймаг Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 43 дугаар тогтоол
5970 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймаг Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 44 дүгээр тогтоол
5971 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 9 дүгээр сарын
26-ны өдрийн А/180 дугаар тушаал
5972 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ИТГЭЛЦҮҮР, ТӨЛБӨРИЙН
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар сарын 1-
ний өдрийн 04 дүгээр тогтоол
5973 АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ
ЦЭВЭР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 149 дүгээр тогтоол
5974 ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ ЦЭВЭР
УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 150 дугаар тогтоол
ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол
МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 4/25 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Цогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9 дүгээр
сарын 30-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Богд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 7/03 дугаар тогтоол