ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 31 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 5

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 31 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 19 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5975 ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны
өдрийн 7/04 дүгээр тогтоол
5976 МОНГОЛ УЛСЫН ЭКСПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ЗАРИМ ХҮНСНИЙ ТОО
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 10 дугаар
сарын 12-ны өдрийн А/312 дугаар тушаал

5977 ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны
сайдын хамтарсан 2022 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/268 А/48 дугаар
тушаал
5978 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Зэрэг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 10
дугаар сарын 3-ны өдрийн 18 дугаар тогтоол
5979 ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Увс аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн
9/01 дүгээр тогтоол
5980 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ЭЗЭМШИХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬД ЗААСАН
ШАЛГУУРЫГ МӨРДҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 520 дугаар
тогтоол
5981 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10
дугаар сарын 7-ны өдрийн 10/01 дүгээр тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 521 дүгээр
тогтоол
ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДООР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН
ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН
ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оын 10 дугаар сарын
10-ны өдрийн А/185 дугаар тушаал
ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДООР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН
ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН
ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын
10-ны өдрийн А/186 дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Завханмандал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 28-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Увс аймаг Бөхмөрөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 9
дүгээр сарын 29-ний өдрйин 08/01 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдааны 2022 оны 10 дугаар сарын
11-ний өдрийн 16 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Дэрэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 15-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн тэлмэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Цагаанчулуут сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 9
дүгээр сарын 28-ны 25 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Яруу сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн
Хуралдааны 2022 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 7/06 дугаар тогтоол