ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 33 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 104

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 33 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 33 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5991 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоол
5992 ЦАГИЙН ХУВААРЬ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улс Говь-Алтай аймгийн засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний
өдрийн А/661 дүгээр захирамж
5993 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ ЦЭВЭР
УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 159 дүгээр тогтоол

5994 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 504
дүгээр тогтоол
5995 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 505
дугаар тогтоол
5996 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 506
дугаар тогтоол
5997 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 507
дугаар тогтоол
5998 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 508
дугаар тогтоол
5999 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 509
дүгээр тогтоол
6000 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 510
дугаар тогтоол
6001 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 511
дүгээр тогтоол
6002 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 512
дугаар тогтоол
6003 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 513
дугаар тогтоол
6004 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 514
дүгээр тогтоол
6005 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 515
дугаар тогтоол
6006 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 516
дугаар тогтоол
6007 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 517
дугаар тогтоол
6008 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 518
дугаар тогтоол
6009 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 519
дүгээр тогтоол
6010 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 520
дугаар тогтоол
6011 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 521
дүгээр тогтоол
6012 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 522
дугаар тогтоол
6013 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 523
дугаар тогтоол
6014 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5
дугаар сарын 30-ны өдрийн А/01 дүгээр тогтоол
ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны
өдрийн 222 дугаар тушаал

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Аргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 8/04 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Өргөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10
дугаар сарын 20-ны өдрийн 8/06 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 22-ны өдрийн 26 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймаг Цагаан-овоо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 9-р
Хуралдааны 2022 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 9/01 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 9/02 дугаар тогтоол