ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 34 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 88

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 34 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 13 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
6015 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 27-ны өдрийн 9/02 дугаар тогтоол

6016 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 26-
ны өдрийн А/430 дугаар тушаал
6017 ТАЙЛАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-
ны өдрийн А/287 дугаар тушаал
6018 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-
ны өдрийн А/288 дугаар тушаал
6019 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10
дугаар сарын 31-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоол
6020 ТАРИФТ ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 561
дүгээр тогтоол
6021 ТАРИФТ ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 562
дугаар тогтоол
6022 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн А-311
дүгээр тушаал
6023 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн
600 дугаар тогтоол
6024 ТАРИАЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ
ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын
хамтарсан 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 231, А/349 дүгээр тушаал
6025 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /БАРИМТ БИЧИГ БАТАЛГААЖУУЛЖ,
“АПОСТИЛЬ” ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ/
Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн
А/86 дугаар тушаал
6026 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны
өдрийн 228 дугаар тушаал

6027 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Архангай аймаг Цэцэрлэг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11
дүгээр сарын 4-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол