ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 35 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 129

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 35 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 30 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
6028 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол
6029 ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ний
өдрийн А/343 дугаар тушаал
6030 БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212
дугаар тушаал
6031 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2022 оны 11 дүгээр
сарын 21-ний өдрийн А/81 дүгээр тушаал
6032 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Соёлын сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/379
дүгээр тушаал
6033 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС, БҮСЭД МӨРДӨХ ЖУРАМ
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын захирагчийн хамтарсан 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны
өдрийн А/424,А/1353 дугаар тушаал,захирамж
6034 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Увс аймгийн Засаг даргын хамтарсан
2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/426/А/605 дугаар тушаал, захирамж
6035 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Орхон аймгийн Засаг даргын хамтарсан
2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/441/А/724 дүгээр тушаал, захирамж

6036 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/447/А/818 дугаар тушаал,
захирамж
6037 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Төв аймгийн Засаг даргын хамтарсан
2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/425/А/585 дугаар тушаал, захирамж
6038 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Дундговь аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/427/А/404 дүгээр тушаал,
захирамж
6039 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ,БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/442/А/489 дүгээр тушаал,
захирамж
6040 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/440/А/1480 дугаар тушаал,
захирамж
6041 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/443/А/664 дүгээр тушаал,
захирамж
6042 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, ГовьСүмбэр аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/446/А/290 дүгээр тушаал,
захирамж
6043 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ,БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Архангай аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/444/А/751 дүгээр тушаал,
захирамж

6044 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Завхан аймгийн Засаг даргын хамтарсан
2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/428/А/496 дугаар тушаал, захирамж\
6045 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Дорноговь аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн А/493 А/670 дугаар тушаал,
захирамж
6046 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын
хамтарсан 2022 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн А/505/01-А/305 дугаар тушаал,
захирамж
6047 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Дорнод аймгийн Засаг даргын хамтарсан
2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/445/А/568 дугаар тушаал, захирамж
6048 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ, БҮСЭД МӨРДӨХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хэнтий аймгийн Засаг даргын хамтарсан
2022 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн А/492/А/557 дугаар тушаал, захирамж
6049 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Соёлын сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/348
дугаар тушаал
6050 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улс Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний
өдрийн А/1653 дугаар захирамж
ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/234
дүгээр тушаал
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний
өдрийн А/302 дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Завхан аймгийн Баянхайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11
дүгээр сарын 11-ний өдрийн 08 дугаар тогтоол
ЖУРАМ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар сарын
19-ний өдрийн 14/02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Ургамал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10
дугаар сарын 19-ний өдрийн 26 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11
дүгээр сарын 15-ны өдрийн 32 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Отгон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9 дүгээр
сарын 30-ны өдрийн 41 дүгээр тогтоол