ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 37 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 92

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 37 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 29 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

Танилцуулга

6059 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 6-ны
өдрийн 62 дугаар тогтоол
6060 БИЧИЛ ХУДАЛДАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ ИРГЭНИЙ САРД ТӨЛӨХ
АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 6-ны
өдрийн 63 дугаар тогтооол
6061 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн
53 дугаар тогтоол
6062 ТӨРИЙН ЗАРИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-
ны өдрийн 09 дүгээр тогтоол
6063 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-
ны өдрийн 10 дугаар тогтоол
6064 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛД НОГДУУЛАХ АЛБАН
ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-
ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол
6065 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ

Архангай аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 10-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол
6066 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар
сарын 8-ны өдрийн 10/01 дүгээр тогтоол 5230
6067 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/362
дугаар тушаал
6068 ТАРИФТ ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 598
дугаар тогтоол
6069 ШАЛГУУР БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/338
дугаар тушаал
6070 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/339
дүгээр тушаал
6071 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн А/190
дугаар тушаал
6072 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн А/191
дүгээр тушаал
6073 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын
9-ний өдрий А/193 дугаар тушаал
6074 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Ургамал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоол
6075 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Налайх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-
ны өдрийн 19/04 дүгээр тогтоол

6076 СУМЫН БЭЛЧЭЭРИЙГ АШИГЛАХ, ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
6077 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын
2-ны өдрийн 12/53 дугаар тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/346
дугаар тушаал
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/347
дугаар тушаал
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны
өдрийн А/366 дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Сонгино сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 19-ний өдрийн IX/14 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Цэцэн-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 13-ны өдрийн 8/08 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Улиастай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 9-ний өдрийн 25 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Түдэвтэй сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 19-ний өдрийн 28 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 8-ны өдрийн 60 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 5-
ны өдрийн 71 дүгээр тогтоол

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 13-ны
өдрийн А/321 дүгээр тушаал