ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2023 ОНЫ 14 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-06-14
  • Ц.Энхжин
  • 133

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2023 ОНЫ 14 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 11 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

6222 ИТГЭЛЦЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ БАНК БУС САНХҮҮГИЙН
БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ, ҮЕ ШАТТАЙ
НЭМЭГДҮҮЛЭХ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 136
дугаар тогтоол
6223 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/89
дүгээр тушаал
6224 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ, НЭГЖИЙН ҮНЭ ТАРИФ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 04
дүгээр сарын 17-ны өдрийн 17 дугаар тогтоол
6225 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 37 дугаар тогтоол

6226 ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ДҮРЭМТ
ХУВЦАСНЫ ӨНГӨ, ЯЛГАХ ТЭМДЭГТ, ДҮРЭМТ ХУВЦАС ӨМСӨЖ ХЭРЭГЛЭХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/337
дугаар тушаал
6227 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЯНТАЛ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ
ЦЭВЭР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 35 дугаар тогтоол
6228 МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10/03 дугаар тогтоол
6229 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/80
дугаар тушаал
ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ 27 ДУГААР ТОГТООЛЫН ЗААЛТАД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 142
дугаар тогтоол
ОРОН НУТГИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ,
ЖИШИГ ҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 06 дугаар сарын
23-ны өдрийн 42 дугаар тогтоол