ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2023 ОНЫ 16 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-07-30
  • Ц.Энхжин
  • 91

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2023 ОНЫ 16 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 20 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
6232 АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023
оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Э/9/04 дүгээр тогтоол
6233 “ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ,ТҮҮНИЙ АШИГЛАЛТ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА” БАТЛАХ ТУХАЙ /ШУУДАНГИЙН
СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ/
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн
22 дугаар тогтоол
6234 “ЧОНОГОЛ ХӨГЖИЛ” ОНӨААТҮГ-ЫН ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар
сарын 12-ны өдрийн А/14 дүгээр тогтоол
6235 “ХАЛЗАН ДУЛААН” ОНӨААТҮГ-ЫН ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар
сарын 12-ны өдрийн А/15 дугаар тогтоол
6236 “ТҮМЭНЦОГТ УС ДУЛААН” ААТҮГ-ЫН ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар
сарын 12-ны өдрийн А/16 дугаар тогтоол
6237 “ОНГОН АРВИЖИХ” ОНӨААТҮГ-ЫН ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар
сарын 12-ны өдрийн А/17 дугаар тогтоол

6238 “ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТҮР СААТУУЛАХ ХАШАА
/БАЙР/”-НЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023 оны 05
дугаар сарын 12-ны өдрийн 14/27 дугаар тогтоол
6239 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 05 дугаар
сарын 11-ний өдрийн А/155 дугаар тушаал
6240 ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ХҮСНЭГТ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Монгол Улсын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 05 дугаар
сарын 09-ний өдрийн А/42 дугаар тушаал
6241 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2023 оны 05 дугаар
сарын 26-ны өдрийн А/183, А/112 дугаар тушаал
6242 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
БАТЛАХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн Номгон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 05
дугаар сарын 08-ны өдрийн 11/1 дүгээр тогтоол
6243 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 12/08 дугаар тогтоол
ТОГТООЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний
өдрийн 04 дүгээр тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны
өдрийн А/59 дүгээр тушаал
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний
өдрийн А/140 дүгээр тушаал
СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Увс аймаг Тариалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023
оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 12/06 дугаар тогтоол
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 2003
ОНЫ 02 ДУГААР ТОГТООЛ, 2009 ОНЫ 53 ДУГААР ТОГТООЛ, АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ 14/08 ДУГААР ТОГТООЛЫГ
ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023 оны 02
дугаар сарын 13-ны өдрийн 13/05 дугаар тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дарга
нарын хамтарсан 2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/120, А/144 дүгээр
тушаал
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дарга
нарын хамтарсан 2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/121/А/145 дугаар
тушаал
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Гадаадын иргэн, харьяатын газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны
өдрийн А/161 дүгээр тушаал