“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 17 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-08-14
  • Ц.Энхжин
  • 182

“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 17 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 6 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
6244 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-91
дүгээр тушаал
6245 ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 05 дугаар сарын 02-
ны өдрийн 15 дугаар тогтоол
6246 ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-
ний өдрийн А/156 дугаар тушаал
6247 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Багануур дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03 дугаар сарын 23-
ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол
ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн
А/176 дугаар тушаал
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/301
дүгээр тушаал