“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 18 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-08-16
  • Ц.Энхжин
  • 194

“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 18 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 21 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
6248 ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МӨРДӨХ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Нийслэлийн Багахангай дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 04
дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/15 дугаар тогтоол
6249 “УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БИРЖ БОЛОН БИРЖИЙН АРИЛЖААНЫ
ЗУУЧЛАГЧ /БРОКЕР/-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ” БАТЛАХ
ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 186
дугаар тогтоол
6250 “УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БИРЖИЙН АРИЛЖАА, ТӨЛБӨР,
ТООЦОО ХИЙХ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 187
дугаар тогтоол
6251 “ҮҮСМЭЛ САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ГАРГАГЧИД ТАВИХ НӨХЦӨЛ,
ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР БОЛОН ҮҮСМЭЛ САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН
СТАНДАРТ, ТҮҮНИЙГ АРИЛЖИХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 189
дүгээр тогтоол
6252 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/315
дугаар тушаал
6253 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын
хамтарсан 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 318, А/231 дүгээр тушаал
6254 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 12/07 дугаар тогтоол
6255 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын XVII Хуралдааны
2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 48 дугаар тогтоол
6256 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Алдархаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 16-ны 14 дүгээр тогтоол

6257 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А-107
дугаар тушаал
6258 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан
2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А-106/298 дугаар тушаал
“САЙН ДУРЫН ДААТГАЛЫН ХЭЛБЭР”-Т ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 191
дүгээр тогтоол
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/114
дүгээр тушаал
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/115
дугаар тушаал
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/116
дугаар тушаал
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/117
дугаар тушаал
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/118
дугаар тушаал
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/119
дүгээр тушаал
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023
оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/218, А/81 дүгээр хамтарсан тушаал
ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/366
дугаар тушаал

“ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ” ХАМТАРСАН ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
ТУХАЙ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023
оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/61, А/216 дугаар хамтарсан тушаал