“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 19 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-08-18
  • Ц.Энхжин
  • 123

“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 19 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 14 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
6259 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний
өдрийн А/158 дугаар тушаал
6260 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны
өдрийн А/206 дугаар тушаал
6261 СҮХБААТАР АЙМГИЙН “ДӨРВӨЛЖ” ОНӨААТҮГ-ЫН ТӨСӨВТ
БАЙГУУЛЛАГЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ, ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ,
БАЙГУУЛЛАГАД ЦЭВЭР УС ЗӨӨВРӨӨР ТҮГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 53 дугаар тогтоол
6262 ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН “ЧАНДМАНЬ-ИЛЧ” ХХК-ИЙН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ, БОХИР УСНЫ СУУРЬ ХУРААМЖИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоол
6263 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН “СЭЛЭНГЭ ЦЭНГЭГ УС” ОНӨААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР,
БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ, БОХИР УСНЫ СУУРЬ ХУРААМЖ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 57 дугаар тогтоол
6264 НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН “БАГАНУУР-УС” ААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР,
БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 60 дугаар тогтоол
6265 УЛААНБААТАР ХОТЫН “ГЕОДЕЗИ, УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ГАЗАР” ОНӨААТҮГ-ЫН БОХИР УС ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 63 дугаар тогтоол

6266 АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймаг Орхон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 05
дугаар сарын 09-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол
6267 ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн
А/197 дугаар тушаал
6268 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн
А/198 дугаар тушаал
6269 ОБЪЕКТЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний
өдрийн А/213 дугаар тушаал
ЖУРМЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн
А/187 дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 05 дугаар сарын
23-ны өдрийн 26 дугаар тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын
26-ны өдрийн А/79 дүгээр тушаал