“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 20 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-08-20
  • Ц.Энхжин
  • 165

“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 20 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 54 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ
6270 ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖ ХҮРГЭХ ХУГАЦААГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн
57 дугаар тогтоол
6271 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/126
дугаар тушаал
6272 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 476
дугаар тогтоол
6273 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Дундговь аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын
17-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол
6274 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны
өдрийн 02 дугаар тогтоол
6275 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны
өдрийн 12 дугаар тогтоол
6276 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны
өдрийн 01 дүгээр тогтоол
6277 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны
өдрийн 04 дүгээр тогтоол
6278 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны
өдрийн 05 дугаар тогтоол
6279 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны
өдрийн 06 дугаар тогтоол
6280 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 07 дугаар тогтоол
6281 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 08 дугаар тогтоол
6282 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол
6283 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 10 дугаар тогтоол
6284 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 11 дүгээр тогтоол

6285 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны
өдрийн 13 дугаар тогтоол
6286 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны
өдрийн 23 дугаар тогтоол
6287 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 14 дүгээр тогтоол
6288 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны
өдрийн 15 дугаар тогтоол
6289 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны
өдрийн 16 дугаар тогтоол
6290 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны
өдрийн 17 дугаар тогтоол
6291 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны
өдрийн 22 дугаар тогтоол
6292 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны
өдрийн 21 дүгээр тогтоол
6293 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны
өдрийн 19 дүгээр тогтоол
6294 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны
өдрийн 03 дугаар тогтоол
6295 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны
өдрийн 18 дугаар тогтоол
6296 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Увс аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны
өдрийн 20 дугаар тогтоол
6297 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/227 дугаар тушаал
6298 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны
өдрийн А/232 дугаар тушаал
6299 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны
өдрийн А/233 дугаар тушаал
6300 ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН АРГА, ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны
өдрийн 06 дугаар тогтоол
6301 ЖАГСААЛТ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН АРГА, ЖУРАМ
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны
өдрийн 08 дугаар тогтоол
6302 “ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗАЙНЫ БОЛОН
ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын
23-ны өдрийн 233 дугаар тогтоол
6303 “ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНД ЗАЙНЫ БОЛОН ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ
ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 235
дугаар тогтоол
6304 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/81
дүгээр тушаал
6305 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А-116
дугаар тушаал

6306 ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН “ДУНДГОВЬ-УС” ОНӨААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР, БОХИР
УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоол
6307 УВС АЙМГИЙН “ЧАНДМАНЬ-УВС” ХХК-ИЙН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ,
БАЙГУУЛЛАГЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 68 дугаар тогтоол
6308 НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Эрчим
хүчний сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/133 дугаар тушаал
6309 НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн
А/132 дугаар тушаал
6310 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 497
дугаар тогтоол
6311 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 498
дугаар тогтоол
6312 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2023 оны 06 дугаар
сарын 22-ны өдрийн А/112 дугаар тушаал
6313 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 06
дугаар сарын 26-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 220
дугаар тогтоол
“ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ”-Д
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улс Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны
өдрийн 253 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн
267 дугаар тогтоол

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн
282 дугаар тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А-117
дугаар тушаал
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны
өдрийн 05 дугаар тогтоол
“ТЕЛЕВИЗЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн
51 дүгээр тогтоол
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ, ТҮҮНИЙ АШИГЛАЛТ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА”-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн
52 дугаар тогтоол
ЖУРАМ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ
Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн
А/170 дугаар тушаал
ТОГТООЛЫН ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Бүрэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023 оны
06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
“АРХИВЫН БАРИМТ ХАДГАЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ОЛГОХ ЖУРАМ”-ЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Архивын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/44
дүгээр тушаал