“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 21 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-08-22
  • Ц.Энхжин
  • 260

“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 21 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 28 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ
6314 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Завхан аймгийн Цэцэн-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 13 дугаар тогтоол
6315 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 20-ны өдрийн 53 дугаар тогтоол

6316 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2023 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн XIII/04 дүгээр тогтоол
6317 “ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 383
дугаар тогтоол
6318 “ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД
ТАВИХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА” БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 384
дүгээр тогтоол
6319 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний
өдрийн 59 дүгээр тогтоол
6320 “УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН БУУРЬ” /БНБД 33-04-23/ БАРИЛГЫН
НОРМ, ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 05-ны
өдрийн 162 дугаар тушаал
6321 БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын
30-ны өдрийн 35 дугаар тогтоол
6322 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 28-
ны өдрийн А/275 дугаар тушаал
6323 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын
30-ны өдрийн 9/51 дүгээр тогтоол
6324 ИМПОРТЛОХ ХУУРАЙ СҮҮНИЙ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 07 дугаар
сарын 04-ний өдрийн А/333 дугаар тушаал
6325 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорнод аймаг Хэрлэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 06 дугаар
сарын 30-ны өдрийн 14/01 дүгээр тогтоол

6326 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдааны 2023 оны
07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол
6327 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Булган аймгийн Баян-Агт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XVI
Хуралдааны 2023 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ, ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 374
дүгээр тогтоол
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 375
дугаар тогтоол
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 376
дугаар тогтоол
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 377
дугаар тогтоол
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 378
дугаар тогтоол
ДААТГАЛЫН БАГЦ ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 379
дүгээр тогтоол
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 380
дугаар тогтоол
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 381
дүгээр тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ, ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 07 дугаар
сарын 04-ний өдрийн А/331 дүгээр тушаал

ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А-118
дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын
30-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол
“БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАХ ХААЛТТАЙ ӨРИЙН
БИЧГИЙГ БҮРТГЭХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 263
дугаар тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Соёлын сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/194
дүгээр тушаал
ЖУРАМ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 07 дугаар сарын
05-ны өдрийн 32 дугаар тогтоол