“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 23 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-09-01
  • Ц.Энхжин
  • 187

“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 23 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 5 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ
6341 “РАДИО РЕЛЕЙНД АШИГЛАХ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ЗУРВАСЫН
ХУВААРИЛАЛТ, ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А-146
дугаар тушаал
6342 “ХАРИЛЦААНЫ РАДИО СТАНЦАД АШИГЛАХ РАДИО ДАВТАМЖИЙН
ЗУРВАСЫН ХУВААРИЛАЛТ, ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА”-ЫГ
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн
72 дугаар тогтоол
6343 НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХЯЗГААРЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн
73 дугаар тогтоол
6344 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны
06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 50 дугаар тогтоол