“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 24 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-09-14
  • Ц.Энхжин
  • 399

“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 24 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 45 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ
6345 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан
2023 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/269, А/276 дугаар
тушаал
6346 ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖИШИГ ХУГАЦАА БАТЛАХ ТУХАЙ
Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын
хамтарсан 2023 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/95, А/279
дүгээр тушаал
6347 ГАЗРЫГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Хуралдааны 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 13/18
дугаар тогтоол
6348 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ СУМЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ

ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Хуралдааны 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 13/16
дугаар тогтоол
6349 СУМЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ
ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Хуралдааны 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 11/06
дугаар тогтоол
6350 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023
оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/405 дугаар тушаал
6351 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоол
6352 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 15 дугаар тогтоол
6353 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 16 дугаар тогтоол
6354 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 17 дугаар тогтоол
6355 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 18 дугаар тогтоол
6356 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 19 дүгээр тогтоол
6357 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 20 дугаар тогтоол
6358 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоол
6359 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 22 дугаар тогтоол

6360 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 23 дугаар тогтоол
6361 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 24 дүгээр тогтоол
6362 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 25 дугаар тогтоол
6363 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 26 дугаар тогтоол
6364 ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 07
дугаар сарын 24-ний өдрийн 27 дугаар тогтоол
6365 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨВИЙН “СУАТ” ХХК-ИЙН ЦЭВЭР,
БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг
зохицуулах хорооны 2023 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 87
дугаар тогтоол
6366 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Төв аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын XV Хуралдааны 2023
оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол
6367 ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн иргэдийн Төлөлөгчдийн Хурлын XV Хуралдааны 2023
оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 08 дугаар тогтоол
6368 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Төв аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын XV Хуралдааны 2023
оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10 дугаар тогтоол
6369“ТООСГОН УУЛ.” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06

дугаар сарын 12-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоол

6370 “ТООСГОН УУЛ.” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 дугаар тогтоол
6371 “ЭРЧИМ ДӨЛ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол
6372 “ЭРЧИМ ДӨЛ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол
6373 “БҮРЭН СТАНДАРТ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 13 дугаар тогтоол
6374 “БҮРЭН СТАНДАРТ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол
6375 “ЭРДЭС ТАЙГА” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 15 дугаар тогтоол
6376 “ЭРДЭС ТАЙГА” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол
6377 “ЖИГҮҮРТ АЖНАЙ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 17 дугаар тогтоол
6378 “ЦАХИУР ИЛЧ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ

Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 18 дугаар тогтоол

6379 “МЯНГАН СУТАЙН БУЯН” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоол
6380 “МИРАЙ КЭНСЭЦҮ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол
6381 “СОЛОНГО ТАЛСТ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоол
6382 “ТЭЭЛИЙН ИЛЧ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 22 дугаар тогтоол
6383 “БУЛГАН ТҮШИГ” ХХК-Н ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 23 дугаар тогтоол
6384 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны
08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаал
6385 “РАДИО ДАВТАМЖИЙН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ”-Г ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 08 дугаар сарын
09-ний өдрийн 94 дүгээр тогтоол
6386 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 08 дугаар сарын 14-
ний өдрийн А/295 дугаар тушаал
6387 БЭЛТГЭЛТ, СУРГАЛТЫН ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны
08 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/110 дугаар тушаал

6388 “ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГЧ
АШИГЛАХ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ЗУРВАСЫН ХУВААРИЛАЛТ,
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА”-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 07 дугаар сарын
26-ны өдрийн 88 дугаар тогтоол
6389 ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2023
оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/133 дугаар тушаал
6390 ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймаг Гурванзагал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 10/02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Увс аймаг Малчин сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2023 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/01 дүгээр
тогтоол