“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 9 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-03-27
  • Ц.Энхжин
  • 200

6181 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 18 дугаар тогтоол
6182 ЖУРАМ, МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/34
дүгээр тушаал

6183 ТОГТООЛЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Архангай аймаг Хотонт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 13 дугаар тогтоол
6184 “МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ, ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 81
дүгээр тогтоол
6185 “МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТЭР ХӨТЛӨХ,
ТАЙЛАН, МЭДЭЭ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 13-өдрийн 82 дугаар
тогтоол
6186 “МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДЭД ХУВИЙН
ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 83
дугаар тогтоол
6187 “МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ”-ЫГ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 84
дүгээр тогтоол
6188 “МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН
АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 85
дугаар тогтоол
6189 УРСАЦ, БҮРЭЛДЭХ ЭХИЙГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ
ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023 оны 02
дугаар сарын 13-ны өдрийн 13/19 дүгээр тогтоол
6190 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 174
дүгээр тогтоол
6191 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн
А/100 дугаар тушаал
6192 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10/05 дугаар тогтоол

6193 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫГ ТӨРИЙН
ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛД АДИЛТГАН АВЧ ҮЗЭХ АЛБАН
ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний
өдрийн 34 дүгээр тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын
04-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Нөмрөг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймаг, Цогт-Овоо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 03
дугаар сарын 25-ны өдрийн 6/16 дугаар тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/38
дугаар тушаал
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн
А/82 дугаар тушаал