“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 13 дахь дугаар хэвлэгдлээ

  • 2021-05-12
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,279

ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 3/2 дугаар тогтоол. Сумын хэмжээнд мөрдөгдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5175 дугаарт бүртгэсэн.

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн А-86 дугаар тогтоол. “Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5176 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ

Завхан аймгийн Баянхайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг малын төрөл тус бүрээр тогтоон хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5177 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Завхан аймгийн Сантмаргаз сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг сумын онцлог, бэлчээрийн даац, мал сүргийн бүтцэд үндэслэн хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5178 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Өндөрширээт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5179 дүгээрт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ

Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 3/04 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5180 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5181 дүгээрт бүртгэсэн.

ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Лүн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоож 01 дүгээр хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5182 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Лүн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5183 дугаарт бүртгэсэн.

ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Нийслэлийн засаг даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/200 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5184 дүгээрт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн III/02 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоож хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5185 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ

Хөвсгөл аймгийн Тарииалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойд ногдуулах албан татварын хувь, хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5186 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ

Говь-Алтай аймгийн Дарив сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг төрөл тус бүрээр нь хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5187 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/06 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5188 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн 4/02 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5189 дүгээрт бүртгэсэн.

АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Булган аймгийн Баяннуур сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн III/02 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5190 дүгээрт бүртгэсэн.

БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТ БОЛОН ОТОР НҮҮДЭЛ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Баянжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол. Сумын “Бэлчээр ашиглалт болон отор нүүдэл зохицуулах журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5191 дүгээрт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5192 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн 17 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5193 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5194 дүгээрт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Завхан аймгийн Асгат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоол. Сумын малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5195 дугаарт бүртгэсэн.

ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн А-90/85 дугаар тушаал. “Банкийг хувьцаат компани хэлбэртэйгээр өөрчлөн байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хянах түр журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5196 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол. Сумын малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5197 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Бүрэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт байгаа малчин, мал бүхий этгээдийн нэг толгой малд ногдуулах албан татварын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар, малчны амьжиргааг дэмжих зорилгоор “0” төгрөгийн албан татвар ногдуулах малын тоог хоёрдугаар хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5198 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Төв аймгийн Баян сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5199 дүгээрт бүртгэсэн.

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/118 дугаар тушаал. “Худалдааг хөнгөвчлөх, аюулгүй байдлын стандартыг хангасан аж ахуйн нэгжид гаалийн итгэмжлэл олгох журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5200 дугаарт бүртгэсэн.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 03/01 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг төрөл тус бүрээр хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5201 дүгээрт бүртгэсэн.

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР БИЕЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 62 дугаар тогтоол.