Иргэний хууль 2017

  • 2017-06-02
  • Ц.Энхжин
  • 3,480

Иргэний хууль болон иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 2017 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг хамгийн сүүлийн байдлаар тусгасан ба Иргэний хууль болон иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарласан Улсын дээд шүүхийн тайлбар, 2016 оны Улсын дээд шүүхийн зөвлөмжийг нэмж эмхэтгэн гаргалаа.