Кадомацу Нарүфүми

 • 2022-09-22
 • Ц.Энхжин
 • 158

Судалгааны үндсэн сэдэв / Main research theme

Хот төлөвлөлтийн тухай хууль, өмчийн эрхийн асуудал (ХБНГУ-тай харьцуулсан судалгаа) / Мainly conduct research on urban planning law and property rights issues, including comparison with German law.

Боловсрол / Education

 • 1992 онд Токиогийн Их Сургуулийн Хууль, Улс төрийн дээд сургуулийн докторын зэрэг хамгаалсан. / 1992 Completed doctoral program at the University of Tokyo Graduate Schools for Law and Politics

Ажлын туршлага / Professional experience

 • 1992 онд Токиогийн их сургуулийн Нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн туслах профессор (1995 оны 3-р сар хүртэл) / 1992 Assistant Professor, Institute of Social Science, University of Tokyo (until March 1995)
 • 1996 онд Кюүшүгийн их сургуулийн Хууль зүйн тэнхимийн дэд профессор / 1996 Associate Professor, Faculty of Law, Kyushu University
 • 2005 онд Кобегийн их сургуулийн Хууль зүйн дээд сургуулийн профессор / 2005 Professor, Graduate School of Law, Kobe University

Судалгааны гол ололт амжилт / Major research achievements

 • “Хувийн өмчийгнийтийн хэрэгцээнд зориулан эргүүлэн авах асуудал, түүний эрх зүйн орчин”, “Газар чөлөөлөх журам дахь нийтийн ашиг сонирхолын тухай ойлголт”, Нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаа 46/6, 47/5, 48-р боть., №3 (1995-1996) / “Legal Structure of ‘Publicity’ in ‘Classical Expropriation'”, “The Concept of ‘Public Interest’ in Land Expropriation Procedures”, Social Science Research Vol.46, No.6, Vol.47, No.5, Vol.48, No.3 (1995-1996)
 • “Нутгийн өөрөө удирдах ёсны хууль тогтоомжид үндэслэсэн газар ашиглалтын журмыг эргэн харах нь” Сумитака Харада нар., Японы хотын хууль II (Токиогийн их сургуулийн хэвлэл, 2001) / “Reconsideration of Land Use Regulations by Self-Government Legislation,” Sumitaka Harada, ed., “Japanese City Law II” (University of Tokyo Press, 2001)
 • “Ландшафтын хамгаалалт ба шүүхийн шийдвэр” Хироши Яхаги, Хидеки Коизуми, “Өсөлтөөс гадна” (Японы эдийн засаг хэвлэл, 2005) / “Landscape Protection and Judicial Judgment” Hiroshi Yahagi/Hideki Koizumi eds. “Beyond Growthism” (Nihon Keizai Hyoronsha, 2005)
 • “Барилгын маргаан ба газар ашиглалтын зохицуулалтын институцийн загвар: Мэдээллийн бүтцийн үүднээс”, Японы үл хөдлөх хөрөнгийн шинжлэх ухааны сэтгүүл, 19-р боть, №4 (2006) / Institutional Design of Building Disputes and Land Use Regulations: From the Viewpoint of Information Structure, Japan Journal of Real Estate Sciences, Vol. 19, No. 4 (2006)
 • “Захиргааны процессын оролцоо ба мэдэгдэх ажиллагаа” Цутому Исобе, Мицуро Кобаякава, Гичи Шибайке нар. Захиргааны эрх зүйн шинэ үзэл баримтлал II (Юхикаку, 2008) / “Publication and Participation in the Procedural Process” Tsutomu Isobe/Mitsuro Kobayakawa/Giichi Shibaike eds. New Conception of Administrative Law II (Yuhikaku, 2008)
 • “Айдсын хууль урьдчилан сэргийлэх зарчмаас өргөн болох нь” Касс Сунштейн (Кадомацу, Михо Учино (орчуулгыг хянасан), Кобегийн их сургуулийн орчуулга) (Кейсо Шобо, 2015) / by Cass Sunstein (Kadomatsu ) Biography / Miho Uchino (supervisor of translation), Kobe University ELS Program (translation)) “The Law of Fear – Beyond the Precautionary Principle” (Keiso Shobo, 2015)
 • “Орчин үеийн төр, иргэний нийгмийн бүтцийн өөрчлөлт ба эрх зүй: салбар хоорондын хандлага” Осамү Кадомацу, Кенжи Ямамото, Наоки Оданака нар., (Ниппон Хёронша, 2016) / Osamu Kadomatsu / Kenji Yamamoto / Naoki Odanaka eds. “Modern State and Citizens” Structural Transformation of Society and Law: An Interdisciplinary Approach” (Nippon Hyoronsha, 2016)