Малчин танд (эрх зүйн мэдлэгт зориулсан хялбаршуулсан гарын авлага)

  • 2019-11-26
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,331

(эрх зүйн мэдлэгт зориулсан хялбаршуулсан гарын авлага)

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Малчин иргэдийнхээ эрх зүйн мэдлэгт зориулж анхлан энэхүү зурагт тайлбарт бэсрэг бүтээлийг бэлтгэж Та бүхэнд хүргэж байна.  Тус бэсрэг бүтээлийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн оролцоо II” төслийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  хэвлүүллээ. Энэхүү номонд  орсон сэдвийг малчин иргэдийн өдөр тутмын амьдрал ахуйд түгээмэл тохиолддог тодорхой, сэдэв агуулгын хүрээнд бэлтгэхийг зорилоо.  Номонд орсон сэдэв агуулгыг тодорхойлохдоо аймгуудын Засаг даргын Тамгын газраас саналыг авч боловсруулсан болно. Мөн тус бүтээлд цаг тооны бичиг, малчдын амьдрал ахуй, нүүдэлчдийн соёлтой холбогдох зарим нэг мэдээллийг хамттатган орууллаа. Энэхүү бүтээлд орсон сэдэв, агуулгыг тодорхой хугацаа, давтамжтайгаар Хууль Зүйн Луужин 1 пэйж хуудсаар дамжуулан цахим хувилбараар нийтийн хүртээл болгох юм.