Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган шинэчлэн хэвлүүллээ.

  • 2020-01-23
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,367

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Их Хурлын “Монгол Улсын Үндсэн хууль нийтлэх тухай” 1992 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын 3.2 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/13274 дугаар албан бичгийг үндэслэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс  Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган шинэчлэн хэвлүүллээ.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаанд 3000 төгрөгөөр худалдаж байна.