Монгол Улсын 12 хуулийн англи орчуулгыг эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.Legalinfo.mn цахим хуудсанд байршууллаа

  • 2022-10-18
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 395

Монгол Улсын 12 хуулийн англи орчуулгыг эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.Legalinfo.mn цахим хуудсанд байршууллаа.

Хуулийг дараах холбоосоор үзээрэй.

1. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/570…
2. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/286
3. Нотариатын тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/400
4. Чөлөөт бүсийн тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/10930
5. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/9022
6. Өрийн удирдлагын тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/10933
7. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай: https://legalinfo.mn/mn/edtl/16531507840101
8. Векселийн тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/128
9. Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/271
10. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/571
11. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/39
12. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай: https://legalinfo.mn/mn/detail/39