Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт /8-р сар/

  • 2016-05-11
  • Ц.Энхжин
  • 811

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 16 дугаар хавсралт.

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д

Төрөл

Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл

Хүний тоо

Зарцуулсан хөрөнгө

1

ТЭТГЭВЭР
өндөр насны
тахир дутуугийн
тэжээгчээ алдсаны
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

2

ТЭТГЭМЖ
жирэмсний ,амаржсаны 1 1669561
ажилгүйдлийн
оршуулгын
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1 71707
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

3

ТӨЛБӨР
ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний
эмийн үнийн хөнгөлөлт
рашаан сувилал
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан