Ном, эмхэтгэл хэвлэх

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь Судалгааны тайлангийн эмхэтгэлүүд болон “Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүл, Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл тэргүүтэй ном бүтээлүүдийг эрхлэн гаргадаг билээ.