П.Амаржаргал Үндсэн хуулийн эрх зүй Парламентын онол Үзэл баримтлалын асуудал

  • 2020-12-29
  • Ц.Энхжин
  • 1,148

П.Амаржаргал Үндсэн хуулийн эрх зүй Парламентын онол Үзэл баримтлалын асуудал /Эрдэм шинжилгээний илтгэл өгүүлэл/ Улаанбаатар 2015 он
Зохиогчийн сүүлийн найман жилийн хугацаанд дангаараа болон бусад эрдэмтэдтэй хамтран монгол, англи хэлээр үндсэн хуулийн эрх зүй, парламентын эрх зүйн сэдвээр мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл, онол-практик, эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл зэрэг бүтээлийн эмхэтгэл.
АГУУЛГА
1 Өмнөх үг    5
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ.
1.1.    Н.Лүндэндорж, ПАмаржаргал.
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай зарим санал    7
1.2.    Н.Лүндэндорж, П.Амаржаргал.
Монголын арх зуйн сэтгэлгээний хөгжлийн чиг хандлага    16
1.3.    р.Хатанбаатар, П.Амаржаргал.
Монголын Парламентын гадаад харилцаа    23
1.4.    И.Лүндэндорж, П.Амаржаргал
Зогсолтгүй урагшлах Магна харт    28
1.5.    П.Амаржаргал.
Үндсэн хууль болон үндэсний хууль тогтоомжид үзүүлэх олон улсын эдийн засгийн эрх зүйн нөлөөлөл    38
1.6.    П.Амаржаргал.
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорьдугаар зуйл,
Япон Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин нэгдүгээр зүйлийг Үндсэн хуулийн эрх зүйн үүднээс харьцуулах нь    48
1.7.    П.Амаржаргал.
Даяаршил ба Монгол Улсын Үндсэн хууль    55
1.8.    П.Амаржаргал.
Олон улсын эдийн засгийн эрх зүйн зарим асуудал    61
1.9.    П.Амаржаргал.
Хууль тогтоомжийн төсөлд хийх эрх зүйн шинжилгээ    71
1.10.    П.Амаржаргал.
Бусад орнуудын парламент дахь өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн журам
1.11.    П.Амаржаргал.
Парламентын хууль тогтоох эрх мэдлийн онол, үзэл баримтлал
1.12.    П.Амаржаргал.
Парламентын хянан шалгах бүрэн эрх, хүрээ, түүний хэрэгжилт
1.13.    П.Амаржаргал.
Парламентын төсвийн бүрэн эрх: хяналт, тэнцвэр, төсөв батлах дэг
1.14.    П.Амаржаргал.
Улсын Их Хурлын хууль тогтоох үйл ажиллагаан дахь Ерөнхийлөгчийн оролцоо: хууль тогтоомжинд тавих хориг
1.15.    П.Амаржаргал.
Парламентын төлөөллийн мөн чанар, хөгжил, онол үзэл баримтлалын улс төр-эрх зүйн асуудал
1.16.    П.Амаржаргал
Улсын Их Хурлын Үндсэн хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ.
2.1. Peljid Amarjargal, Improving parliamentary democracy in Mongolia
2.2 N.Lundendorj, Tyranny of the majority (translated by P.Amarjargal)