Санхүүгийн тайлан 2009-2015

  • 2016-05-10
  • Ц.Энхжин
  • 894
Он Төсөв /мян.төг/ Гүйцэтгэл /мян.төг/
1 2009 537,898.80 433,055.66
2 2010 731,311.90 681,335.00
3 2011 1,090,273.00 1,021,234.00
4 2012 1,198,401.50 1,362,219.64
5 2013 1,124,568.50 1,044,765.50
6 2014 1,101,982.10 1,063,486.80

Аудитын санал дүгнэлт / 2010 он /
Бидний дүгнэлтээр “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”-ийн 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаархи бүх материаллаг зүйлсийн хувьд балансын өдрөөр тасалбар болгон бэлтгэсэн санхүүгийн байдлын тайлан, жилийн үйл ажиллагааны үр дүн болон мөнгөн гүйлгээний тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлангууд нь Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт болон Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль түүнд нийцүүлэн мөрдөж байгаа холбогдох заавар, журмын дагуу зөв зүйтэй илэрхийлсэн байна.
“Пантер Мидланд Аудит” ХХК
2011 оны 02-р сарын 10 өдөр

Аудитын санал дүгнэлт /2011 он /
Бидний дүгнэлтээр “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”-ийн 2011 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаархи бүх материаллаг зүйлсийн хувьд балансын өдрөөр тасалбар болгон бэлтгэсэн санхүүгийн байдлын тайлан, жилийн үйл ажиллагааны үр дүн болон мөнгөн гүйлгээний тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлангууд нь Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт болон Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль түүнд нийцүүлэн мөрдөж байгаа холбогдох заавар, журмын дагуу зөв зүйтэй илэрхийлсэн байна.
“Пантер Мидланд Аудит” ХХК
2012 оны 01-р сарын 31 өдөр

Аудитын санал дүгнэлт /2012 он /

Бидний дүгнэлтээр “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”-ийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж Сангийн сайдын баталсан бодлого, аргачлал, журмын дагуу материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн, бодитой илэрхийлсэн байна.

“СИТИКО-АУДИТ” ХХК

2013 оны 03-р сарын 18 өдөр

Аудитын санал дүгнэлт /2013 он /

Бидний дүгнэлтээр “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”-ийн 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлангууд нь  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, СТОУС-д нийцүүлж Сангийн сайдын баталсан бодлого, аргачлал, журмын дагуу материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн, бодитой илэрхийлсэн байна

“СИТИКО-АУДИТ” ХХК

2014 оны 02-р сарын 24 өдөр

Аудитын санал дүгнэлт /2014 он /

Бидний дүгнэлтээр “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”-ийн 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн болон илчлэл тодруулгад тайлагнасан үлдэгдэл, ажил гүйлгээнүүд холбогдох хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлж Сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу материаллаг алдаагүй үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн байна

“СИТИКО-АУДИТ” ХХК

2015 оны 02-р сарын 24 өдөр

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ 2011 он
Тендерийн урилга нийтлэгдсэн: 2011-04-14
Тендер нээх хугацаа: 2011-05-16
Хүчинтэй байх хугацаа: 45 хоног
Компанийн ирүүлсэн үнийн санал
Нэр Үнэ / төгрөг /
“Кибер Ком” ХХК 46 717 000
“Глобал гейтвэй” ХХК 49 951 000
“Өнгөт хэвлэл” ХХК 48 971 500
“Конфорд импекс” ХХК 49 858 041
“М-си-эс Электроникс” ХХК 55 184 415
“Топика” ХХК 46 250 270
Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр “Конфорд импекс” ХХК нь санхүүгийн болон техникийн хувьд бусад оролцогчдоос илүү тул тендер шалгаруултанд шалгарсан.
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ 2012 он
Тендерийн урилга нийтлэгдсэн: 2012-01-15
Тендер нээх хугацаа: 2012-02-27
Хүчинтэй байх хугацаа: 45 хоног
Компанийн ирүүлсэн үнийн санал
Нэр Үнэ / төгрөг /
“Кибер Ком” ХХК 48 983 000
“Онлайн төв” ХХК 43 384 330
“Виртуалсофт” ХХК 44 983 470
“Анд код” ХХК 43 909 000
“М-си-эс Электроникс” ХХК 61 886 000
Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр “Виртуалсофт” ХХК нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн хамгийн бага үнийг ирүүлсэн тул тендер шалгаруултанд шалгарсан.