Сум, багийн засаг дарга нарт зориулсан хууль тогтоомжийн эмхэтгэлүүд хэвлэгдлээ

  • 2021-11-01
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,658

Алсын хараа -2050” Монгол УлУлсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тодорхойлсон “Монгол хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг-тогтвортой засаглал тогтож, захиргааны оновчтой бүтэц, зохион байгуулалт бүхий төрийн алба төлөвшин цахим техн ологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд бүрэн шилжиж, төр хувийн хэвшил – иргэний нийгмийн хамтын ажилл агаа бүх хүрээнд өргөжин, хүний эрхийг хангасан, шударга ёсны тогтолцоог төлөвшсөн, авлигагүй улс болох” зорилтыг хангах тус зорилтод хүрэх хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд сурталгүй, хурдан шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх үүргийг гүйцэтгэж буй төрийн албан хаагч та бүхэн хуулиа дээдэлж, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн, ил тод, нээлттэй шударга, хариуцлагатай байх зарчмыг мөрдлөг болгож ажиллахад тань туслах нийгмийн нийтлэг харилцааг зохицуулсан салбар бүрийн хуулийг эмхтгэсэн 2 боть эмхэтгэлийг хүргэж байна.