Стратегийн зорилго, тэргүүлэх чиглэл

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

6.Байгууллагын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, хүний нөөцийн менежментийг сайжруулах замаар үйл ажиллагааны үр дүнг шинэ шатанд гаргах

6.1.Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрх зүйн статус, үндсэн чиг үүргийг хуульчлан баталгаажуулж, түүнд нийцүүлэн байгууллагын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлуулж, боловсон хүчний цогц бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, гадаад харилцаа хөгжүүлэх

6.2.Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгааны нэгдсэн сан бий болгох

6.3.Хууль зүйн судалгаа шинжилгээний ажлын чанар, үр нөлөөг сайжруулах

6.4.Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны дэд бүтцийн найдвартай ажиллагааг хангаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл, зүйлийг өргөжүүлэн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

6.5.Хууль зүйн албан бус сургалтын үйл ажиллагааг шат дараатай өргөжүүлэх

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

1.Эрх зүйн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэхэд бодлогын судалгаагаар хангах

2.Хуульч, хууль зүйн салбарын албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэхэд мэдээлэл, сургалтаар дэмжлэг үзүүлэх

3.Хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах замаар чанарын удирдлагын тогтолцоог байгууллагад нэвтрүүлэх.