Тэргүүлэх чиглэл

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн тэргүүлэх чиглэл

  1. Эрх зүйн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэхэд бодлогын судалгаагаар хангах
  2. Хуульч, хууль зүйн салбарын албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэхэд мэдээлэл, сургалтаар дэмжлэг үзүүлэх
  3. Хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах замаар чанарын удирдлагын тогтолцоог байгууллагад нэвтрүүлэх.