Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 5-р сар/

  • 2020-06-03
  • Хөхдэймэргэн
  • 598
Төсөв vs Гүйцэтгэл
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг
05 сар
Д/дТөсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвТайлант үе /өссөн дүнгээр/ГүйцэтгэлХэмнэлт хэтрэлт 
  Жилээр ДүнТайлбар
1НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН865,372,7000 0 
1.1             УРСГАЛ ЗАРДАЛ865,372,700  0 
1.1                   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ865,372,700  0 
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил500,567,800208,570,000202,418,9356,151,065 
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл67,576,80028,156,50025,948,2292,208,271 
1.3   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал52,756,60024,157,00015,476,8898,680,111 
1.4Хангамж, бараа материалын зардал86,287,30036,013,50035,961,50052,000 
1.5  Нормативт зардал1,188,000  0 
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал19,040,20010,020,20010,019,625575 
1.7 Томилолт, зочны зардал2,133,000  0 
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж104,571,10045,457,60045,440,33017,270 
1.9  Бараа үйлчилгээний бусад зардал29,601,9007,400,4007,400,4000 
1.2                     ТАТААС0  0 
1.3                     УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ1,650,000000 
1.4                     НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ0000 
1.1Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж0000 
 Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал0000 
 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг   0 
1.2ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   0 
1.1ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ     
1.2ИХ ЗАСВАР     
1.3ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ     
1.3ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ     
2ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР865,372,700360,075,200359,384,621-690,579 
2.1Улсын төсвөөс санхүүжих616,370,700255,073,300255,073,300  
2.2Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас249,002,000105,001,900104,311,321-690,579 
2.3Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 0000 
2.4Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих       
2.5Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих     
2.6Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих     
2.7Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас     
2.8Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих     
2.9Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих     
3Бусад эх үүсвэр