Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 8-р сар/

  • 2020-08-04
  • Хөхдэймэргэн
  • 517
Д/дТөсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвТайлант үе /өссөн дүнгээр/ГүйцэтгэлХэмнэлт хэтрэлт 
  Жилээр ДүнТайлбар
1НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН847,485,100500,238,200481,678,66918,559,531 
1.1             УРСГАЛ ЗАРДАЛ847,485,100500,238,200481,678,66918,559,531 
1.1                   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ846,078,100499,938,200481,378,66918,559,531 
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил500,567,800291,998,000291,998,0000 
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл67,576,80039,419,10037,619,2421,799,858 
1.3   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал42,956,60030,339,80018,924,85211,414,948 
1.4Хангамж, бараа материалын зардал87,038,80057,655,70053,156,7204,498,980 
1.5  Нормативт зардал974,200974,200 974,200 
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал17,416,50010,428,20010,419,6258,575 
1.7 Томилолт, зочны зардал1,749,100  0 
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж102,192,70062,697,00061,859,830837,170 
1.9  Бараа үйлчилгээний бусад зардал25,605,6007,400,4007,400,4000 
1.2                     ТАТААС0  0 
1.3                     УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ1,407,000300,000300,0000 
1.4                     НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ0000 
1.1Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж0000 
 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал0000 
 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг   0 
1.2ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ     
1.1ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ     
1.2ИХ ЗАСВАР     
1.3ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ     
1.3ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ     
2ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР847,485,100501,212,400481,678,669-19,533,731 
2.1Улсын төсвөөс санхүүжих616,370,700355,067,900355,067,900  
2.2Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас249,002,000146,144,500126,610,769-19,533,731 
2.3Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 0000 
2.4Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих       
2.5Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих     
2.6Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих     
2.7Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас     
2.8Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих     
2.9Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих     
3Бусад эх үүсвэр