Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 10-р сар

  • 2020-10-07
  • Хөхдэймэргэн
  • 486
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН847,485,100643,384,9000643,384,900 
             УРСГАЛ ЗАРДАЛ847,485,100643,384,9000643,384,900 
                   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ846,078,100642,684,9000642,684,900 
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил500,567,800375,426,000373,589,8231,836,177 
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл67,576,80050,681,70048,264,0862,417,614 
   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал42,956,60037,620,90022,494,36515,126,535 
Хангамж, бараа материалын зардал87,038,80067,129,70067,078,70051,000 
  Нормативт зардал974,200974,200974,2000 
 Эд хогшил, урсгал засварын зардал17,416,50014,259,80014,249,54510,255 
 Томилолт, зочны зардал1,749,1001,336,0001,336,0000 
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж102,192,70081,519,40081,518,600800 
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал25,605,60016,047,4009,081,9006,965,500 
                     ТАТААС0 00 
                     УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ1,407,000700,000700,0000 
                     НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ0000 
Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж0000 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал0000 
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг   0 
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ     
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ     
ИХ ЗАСВАР     
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ     
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ     
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР847,485,100645,695,100627,848,458-17,846,642 
Улсын төсвөөс санхүүжих616,370,700458,408,000458,408,000  
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас249,002,000187,287,100169,440,458-17,846,642 
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 0000 
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих       
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих     
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих     
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас     
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих     
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих     
Бусад эх үүсвэр