Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 11-р сар

  • 2020-11-06
  • Хөхдэймэргэн
  • 445
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:     Х.Эрдэм-Ундрах 
10 сар 
Д/дТөсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвТайлант үе /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт 
  Жилээр ДүнТайлбар
1НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН847,485,100716,370,300 685,041,049.9531,329,250 
1.1             УРСГАЛ ЗАРДАЛ847,485,100716,370,300 685,041,049.9531,329,250 
1.1                   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ846,078,100714,963,300 684,341,049.9531,329,250 
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил500,567,800417,140,000 410,979,582.816,160,417 
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл67,576,80056,313,000   53,158,418.143,154,582 
1.3   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал42,956,60040,376,300   24,582,734.0015,793,566 
1.4Хангамж, бараа материалын зардал87,038,80077,648,400   76,955,100.00693,300 
1.5  Нормативт зардал974,200974,200        974,200.000 
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал14,948,60014,617,000   14,545,945.0071,055 
1.7 Томилолт, зочны зардал1,336,0001,336,000     1,336,000.000 
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж105,073,70090,511,000   90,334,070.00176,930 
1.9  Бараа үйлчилгээний бусад зардал25,605,60016,047,400   11,475,000.004,572,400 
1.2                     ТАТААС0                       –  0 
1.3                     УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ1,407,0001,407,000        700,000.00707,000 
1.4                     НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ00                      –  0 
1.1Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж00                      –  0 
 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал00                      –  0 
 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг   0 
1.2ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ     
1.1ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ     
1.2ИХ ЗАСВАР     
1.3ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ     
1.3ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ     
2ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР847,485,100716,370,300 708,874,345.00-7,495,955 
2.1Улсын төсвөөс санхүүжих598,483,100508,511,900 508,511,900.00  
2.2Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас249,002,000207,858,400 200,362,445.00-7,495,955 
2.3Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 00                      –  0 
2.4Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих       
2.5Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих     
2.6Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих     
2.7Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас     
2.8Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих     
2.9Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих     
3Бусад эх үүсвэр