Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 12-р сар

  • 2020-12-05
  • Хөхдэймэргэн
  • 358
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН847,485,100781,678,400 752,011,496.1829,666,904 
             УРСГАЛ ЗАРДАЛ847,485,100781,678,400 752,011,496.1829,666,904 
                   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ846,078,100780,271,400 751,311,496.1829,666,904 
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил500,567,800458,854,000 444,592,756.0414,261,244 
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл67,576,80061,944,300   57,570,917.144,373,383 
   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал42,956,60032,956,600   27,864,778.005,091,822 
Хангамж, бараа материалын зардал87,038,80088,416,500   88,265,150.00151,350 
  Нормативт зардал974,200974,200        974,200.000 
 Эд хогшил, урсгал засварын зардал14,948,60016,019,000   15,545,945.00473,055 
 Томилолт, зочны зардал1,336,0001,336,000     1,336,000.000 
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж105,073,700103,723,400 103,686,750.0036,650 
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал25,605,60016,047,400   11,475,000.004,572,400 
                     ТАТААС0                       –  0 
                     УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ1,407,0001,407,000        700,000.00707,000 
                     НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ00                      –  0 
Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж00                      –  0 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал00                      –  0 
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг   0 
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ     
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ     
ИХ ЗАСВАР     
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ     
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ     
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР847,485,100781,678,400 765,022,043.00-16,656,357 
Улсын төсвөөс санхүүжих598,483,100553,248,700 553,248,700.00  
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас249,002,000228,429,700 211,773,343.00-16,656,357 
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 00                      –  0 
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих       
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих     
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих     
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас     
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих     
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих     
Бусад эх үүсвэр