Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2021 оны 1-р сар

  • 2021-01-07
  • Хөхдэймэргэн
  • 441
    Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.  
             
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд          
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:     Х.Эрдэм-Ундрах           
          12 сар   
Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Тайлант үе /өссөн дүнгээр/  Гүйцэтгэл  Хэмнэлт хэтрэлт  
    Жилээр   Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 847,485,100 847,485,100  835,807,841.96 11,677,258  
1.1              УРСГАЛ ЗАРДАЛ 847,485,100 847,485,100  835,807,841.96 11,677,258  
1.1                    БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 846,078,100 846,078,100  834,407,841.96 11,677,258  
1.1  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 500,567,800   498,982,100.00  492,307,350.83 6,674,749  
1.2  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 67,576,800     67,576,800.00    63,749,438.13 3,827,362  
1.3    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 42,956,600     29,865,300.00    29,865,239.00 61  
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 87,038,800   100,195,000.00    99,028,019.00 1,166,981  
1.5   Нормативт зардал 974,200          974,200.00         974,200.00 0  
1.6  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 14,948,600     19,713,600.00    19,713,295.00 305  
1.7  Томилолт, зочны зардал 1,336,000       1,336,000.00      1,336,000.00 0  
1.8  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 105,073,700   113,806,800.00  113,806,000.00 800  
1.9   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 25,605,600     13,628,300.00    13,628,300.00 0  
1.2                      ТАТААС 0                         –   0  
1.3                      УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 1,407,000 1,407,000      1,400,000.00 7,000  
1.4                      НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0 0                       –   0  
1.1 Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0 0                       –   0  
  Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 0 0                       –   0  
  Төвлөрүүлэх шилжүүлэг       0  
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
1.2 ИХ ЗАСВАР          
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 847,485,100 847,485,100  847,846,743.00 361,643  
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 598,483,100 598,483,100  598,483,100.00    
2.2 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 249,002,000 249,002,000  249,363,643.00 361,643  
2.3 Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос  0 0                       –   0  
2.4 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих            
2.5 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
2.6 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
2.7 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас          
2.8 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
2.9 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
3 Бусад эх үүсвэр