Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 10-р сар/

  • 2016-11-07
  • Ц.Энхжин
  • 1,275

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд                                 10 сар
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг

Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 563,375,400 476,174,600 469,666,503 6,508,097.0
1.1 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 563,375,400 476,174,600 469,666,503 6,508,097.0
1.1 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 563,375,400 476,174,600 469,666,503 6,508,097.0
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 337,379,700 281,149,800 276,584,199 4,565,601.0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 37,111,600 30,926,400 30,816,941 109,459.0
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 51,682,800 42,329,000 38,270,181 4,058,819.0
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 64,644,000 52,855,700 56,835,972 -3,980,272.0
1.5 Нормативт зардал 1,200,000 900,000 900,000 0.0
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 7,525,600 6,439,400 5,840,855 598,545.0
1.7 Томилолт, зочны зардал 1,723,600 1,472,300 1,436,400 35,900.0
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 40,224,200 28,371,500 28,129,086 242,414.0
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21,883,900 31,730,500 30,852,869 877,631.0
1.2 ТАТААС
1.3 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ
1.4 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2 ИХ ЗАСВАР
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 563,375,400 476,174,600 498,847,312.1 -22,672,712.1
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 413,375,400 351,174,600 351,174,600.0 0.0
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 150,000,000 125,000,000 147,672,712.1 -22,672,712.1
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 150,000,000 125,000,000 147,672,712.1 -22,672,712.1
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.4 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.6 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.7 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
2.8 Бусад эх үүсвэр