Төсвийн зарлагын 2020 оны хуваарилалт

  • 2020-02-07
  • Хөхдэймэргэн
  • 522
Төсвийн зарлагын 2020 оны хуваарилалт
2019.11.15 01:55:33 PM
2020 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
allo1 allo2 allo3 allo4 allo5 allo6 allo7 allo8 allo9 allo10 allo11 allo12
НИЙТ 865,372.7 82,358.0 71,400.5 71,084.5 71,667.5 71,084.5 69,877.8 73,101.0 69,877.8 71,084.5 71,667.0 71,084.5 71,084.6
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 865,372.7 82,358.0 71,400.5 71,084.5 71,667.5 71,084.5 69,877.8 73,101.0 69,877.8 71,084.5 71,667.0 71,084.5 71,084.6
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 865,372.7 82,358.0 71,400.5 71,084.5 71,667.5 71,084.5 69,877.8 73,101.0 69,877.8 71,084.5 71,667.0 71,084.5 71,084.6
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛA9 863,722.7 82,208.0 71,250.5 70,934.5 71,517.5 70,934.5 69,727.8 73,101.0 69,727.8 70,934.5 71,517.0 70,934.5 70,934.6
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 500,567.8 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,714.0 41,713.6
             Їндсэн цалин 314,930.4 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2 26,244.2
             Нэмэгдэл 165,249.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8 13,770.8
             Унаа хоолны Хєнгєлєлт 20,387.6 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,699.0 1,698.6
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 67,576.8 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4 5,631.4
              Тэтгэврийн даатгал 47,554.0 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8 3,962.8
              Тэтгэмжийн даатгал 5,005.7 417.1 417.1 417.1 417.1 417.1 417.1 417.1 417.1 417.1 417.1 417.1 417.1
              ЇОМШ-ний даатгал 4,004.6 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7
              Ажилгїйдлийн даатгал 1,001.1 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4
              Эрїїл мэндийн даатгал 10,011.4 834.3 834.3 834.3 834.3 834.3 834.3 834.3 834.3 834.3 834.3 834.3 834.3
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 52,756.6 4,831.4 4,831.4 4,831.4 4,831.4 4,831.4 3,091.4 3,091.4 3,091.4 4,831.4 4,831.4 4,831.4 4,831.8
              Гэрэл, цахилгаан 27,661.3 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.1 2,305.2
              Тїлш, халаалт 15,660.3 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 0.0 0.0 0.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.3
              Цэвэр, бохир ус 9,435.0 786.3 786.3 786.3 786.3 786.3 786.3 786.3 786.3 786.3 786.3 786.3 786.3
Хангамж, бараа материалын зардал 86,287.3 7,310.7 7,130.7 7,130.7 7,310.7 7,130.7 7,130.7 7,310.7 7,130.7 7,130.7 7,310.7 7,130.7 7,130.0
               Бичиг хэрэг 6,555.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.0
               Тээвэр, шатахуун 4,549.2 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1
               Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр 3,261.0 271.8 271.8 271.8 271.8 271.8 271.8 271.8 271.8 271.8 271.8 271.8 271.2
               Ном, хэвлэл 68,360.0 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7 5,696.7
               Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 720.0 180.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0
               Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 2,841.8 236.8 236.8 236.8 236.8 236.8 236.8 236.8 236.8 236.8 236.8 236.8 237.0
Нормативт зардал 1,188.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,188.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
               Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,188.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,188.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 19,040.2 8,248.8 973.8 973.8 973.8 973.8 973.8 1,052.9 973.8 973.8 973.8 973.8 974.3
               Хөдөлмєр хамгааллын хэрэглэл 2,986.1 248.8 248.8 248.8 248.8 248.8 248.8 248.8 248.8 248.8 248.8 248.8 249.3
               Урсгал засвар 16,054.1 8,000.0 725.0 725.0 725.0 725.0 725.0 804.1 725.0 725.0 725.0 725.0 725.0
Томилолт, зочны зардал 2,133.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 533.3 1,066.4 533.3 0.0 0.0 0.0 0.0
              Дотоод албан томилолт 2,133.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 533.3 1,066.4 533.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 104,571.1 12,005.0 8,502.5 8,186.5 8,589.5 8,186.5 8,186.5 9,579.5 8,186.5 8,186.5 8,589.0 8,186.5 8,186.5
             Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 98,238.1 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5 8,186.5
             Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 3,415.5 3,415.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
             Даатгалын їйлчилгээ 990.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 990.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
             Тээврийн хэрэгслийн татвар 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
             Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 66.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Газрын тєлбєр 1,611.5 403.0 0.0 0.0 403.0 0.0 0.0 403.0 0.0 0.0 402.5 0.0 0.0
             Бараа їйлчилгээний бусад зардал 29,601.9 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,467.1
            Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 29,601.9 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,466.8 2,467.1
УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 1,650.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
Бусад урсгал шилжїїлэг 1,650.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
        Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 1,650.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
                 ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 865,372.7 82,358.0 71,400.5 71,084.5 71,667.5 71,084.5 69,877.8 73,101.0 69,877.8 71,084.5 71,667.0 71,084.5 71,084.6
                      Улсын тєсвєєс санхїїжих 616,370.7 61,607.9 50,650.4 50,334.4 50,917.4 50,334.4 49,127.7 52,350.9 49,127.7 50,334.4 50,916.9 50,334.4 50,334.5
                                          Улсын тєсвєєс санхїїжих 616,370.7 61,607.9 50,650.4 50,334.4 50,917.4 50,334.4 49,127.7 52,350.9 49,127.7 50,334.4 50,916.9 50,334.4 50,334.5
                      Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас 249,002.0 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2 20,750.2
                                          Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 67,664.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7 5,638.7
                                          Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 181,337.3 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4 15,111.4
                 ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
                      БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
                                          Тєсвийн байгууллага 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
                      АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
                                          Удирдах ажилтан 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
                                          Гїйцэтгэх ажилтан 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
                                          Їйлчлэх ажилтан 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
                      ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
                                          ШУ-ны салбарын тєрийн їйлчилгээний албан хаагч (ТЇШУ) 11.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
                                          Мэргэжлийн боловсролын тєрийн їйлчилгээний албан хаагч (ТЇМБ) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
                                          Тєрийн їйлчилгээний бусад албан хаагч (ТЇ) 20.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
                      ОРОН ТОО байршлаар 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
                                          Нийслэлд 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0