Хуулийн эмхэтгэл

  • 2022-04-02
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,007

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хэнтий аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран шинээр батлагдан гарсан болон шинэчлэн найруулсан хуулиудыг танилцуулах, сурталчлах зорилгоор Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн эмхэтгэлийг хэвлэдэг. Энэ удаа Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/”-аар хууль тогтоомжийн эмхэтгэл бэлтгэн хүргэж байна. Тус эмхэтгэлийг та бүхэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хуулийн номын худалдаанаас авах боломжтой.