Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ

  • 2016-05-11
  • Ц.Энхжин
  • 884

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.

ХЗҮХ-ийн 2015 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

(Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал

Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 409,863,400 228,662,100 228,660,300 1,800
1.1 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 409,863,400 228,662,100 228,660,300 1,800
1.1 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 363,234,400 228,662,100 228,660,300 1,800
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 227,409,600 132,229,600 132,229,600
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 0 0 0
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 31,412,700 15,751,000 15,751,000
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 57,908,200 19,732,000 19,732,000
1.5 Нормативт зардал 590,200 196,800 195,000 1,800
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 7,294,600 2,431,200 2,431,200
1.7 Томилолт, зочны зардал 0
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 12,749,800 4,989,800 4,989,800
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 25,869,300 8,622,800 8,622,800
1.2 ТАТААС 46,629,000 44,708,900 44,708,900
1.3 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 46,629,000 44,708,900 44,708,900
1.4 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 46,629,000 44,708,900 44,708,900
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 46,629,000 44,708,900 44,708,900
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 0 0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0 0
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 0 0
1.2 ИХ ЗАСВАР 0 0
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 0 0
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 0 0
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 409,863,400 228,662,100 228,660,300 1,800
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 409,863,400 228,662,100 228,660,300 1,800
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 0 0 0
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих 0 0 0 0
2.4 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих 0 0 0 0
2.5 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 0 0 0 0
2.6 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих 0 0 0 0
2.7 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих 0 0 0 0
2.8 Бусад эх үүсвэр 0 0 0 0