ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

  • 2016-05-11
  • Ц.Энхжин
  • 790
Эдийн засгийн ангилал 2016 оны төсвийн төсөл
Нийт төсвийн дүн
Код A 1
2101 Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал 369,058.3
210101 Үндсэн цалин 229,301.4
210102 Нэмэгдэл цалин 87,484.9
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 52,272.0
2102 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 40,596.4
210201 Тэтгэврийн 7 31,967.6
210202 Тэтгэмжийн 0.8 3,653.4
210203 Үйлдвэрийн ослын 1 4,566.8
210204 Ажилгүйдлийн 0.2 913.4
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 2 9,133.6
2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 41,183.0
210301 Гэрэл цахилгааны зардал 25,884.2
210302 Түлш халаалтын зардал 8,818.5
210303 Цэвэр, бохир усны  зардал 6,480.3
2104 Хангамж бараа мтериалын зардал 79,404.9
210401 Бичиг хэргийн зардал 7,790.0
210402 Тээвэр, шатахууны зардал 6,525.4
210403 Шуудан холбоо, интернетийн төлбөр 4,305.8
210404 Ном хэвлэл авах 56,251.7
210405 Хог. хаягдал устгах цэвэрлэх 780.0
210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 3,752.0
2105 Норматив зардал 1,200.0
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1,200.0
2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 9,969.5
210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 3,351.5
210604 Урсгал засварын зардал 6,618.0
2107 Томилолт, зочны зардал 3,379.7
210702 Дотоод томилолт 3,379.7
210704 Гадаад томилолт
210703 Зочин төлөөлөгч хүлээн авар зардал
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж 20,825.0
210801 Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс /дотоод/ 3,450.0
210802 Даатгалын  үйлчилгээ 1,000.0
210804 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 255.0
210805 Тээврийн хэрэгслийн татвар 176.0
210807 Газрын төлбөр 2,360.0
210817 Эрдэм шинжилгээний ажил 13,584.0
210826 Төлбөр хураамж болон бусад зардал
210827 Харуул хамгаалалт
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардпал 73,833.2
210826 Холбооны суваг ашигласны хөлс 19,575.2
210907 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 54,258.0
2145 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 10,550.0
214308 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 10,550.0
214304 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн  мөнгөн тэтгэмж
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 650,000.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 150,000.0
Төсвөөс санхүүжүүлэх 500,000.0
ОРЛОГЫН ДҮН 650,000.0