Хүрээлэнгийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

 • 2016-08-18
 • Ц.Энхжин
 • 1,224

Хууль зүйн судалгааны төв

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл

Энэхүү тайланд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн судалгааны төвийн 2016 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2016 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр хүртэлх хугацааны ажлын биелэлтийг тайлагнав.

Хууль зүйн судалгааны төв нь тайлант хугацаанд дараах 8 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллав. Үүнд:

 1. Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан – 120 хоног (бүтэн);
 2. Бодлогын судлаач Ц.Одгэрэл – 117 хоног;
 3. Бодлогын судлаач Ж. Бариаширсүрэн – 116 хоног;
 4. Бодлогын судлаач Б.Ундрах -119 хоног;
 5. Бодлогын судлаач Ж.Ариунцэцэг – 120 хоног (бүтэн);
 6. Бодлогын судлаач Б.Гончигсумлаа – 120 хоног (бүтэн);
 7. Бодлогын судлаач Ж.Алтансүх – 91 хоног;
 8. Номын сангийн менежер, судлаач Х.Ариунсүрэн – 90 хоног тус тус ажилласан.

Хууль зүйн судалгааны төвийн ажиллах журмын 5.1-т заасныг удирдлага болгож дараах бүтээгдэхүүнийг боловсруулан гаргаж байна. Үүнд:

 • Бодлогын судалгаа;
 • Лавлагаа;
 • Судлаачийн зөвлөмж;
 • Баримт бичгийн төсөл;

Илтгэл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл гэсэн судалгааны бүтээгдэхүүн багтаж байна. Дээрх судалгааны бүтээгдэхүүнээс  гадна хууль зүйн шинжлэх ухаан, хууль зүйн бодлого, хууль тогтоомж сурталчилан таниулах ажлын хүрээнд эрдэм шинжилгээний хурал, семинар, хэлэлцүүлэг, сургалт болон бусад арга хэмжээ зохион байгуулав.

8. Дүгнэлт

 

Хууль зүйн судалгааны төв нь үйл ажиллагаандаа Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, “Хууль зүйн салбарын нээлттэй бодлого” зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг удирдлага болгон, Хууль зүйн сайдтай байгуулсан Үр дүнгийн гэрээ, ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Хууль зүйн сайдын 2015 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/3 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж, биелэлтийг тайлагнаж ажиллалаа.

Тайлант хугацаанд судалгааны төвийн ажлын гүйцэтгэл бодлогын ба бусад судалгаа-3, судлаачийн санал, зөвлөмж-1, баримт бичгийн төсөл-2, ном, гарын авлага, сэтгүүл -5, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, товчлол-6, зохион байгуулсан болон оролцсон эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг, сургалт семинар болон бусад арга хэмжээ-12, захиргаанаас өгсөн үүрэг даалгавар, цаг үеийн шинжтэй багц ажил, үйлчилгээ -10 гэсэн тоон үзүүлэлттэй байна.

Хууль зүйн яамны захиалгын дагуу Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн баримт бичгийн төсөл боловсруулах ажлын хэрэгцээнд зориулан “Эрх зүйн шинэтгэл: Хүрсэн үр дүн, цаашдын зорилт, чиглэл” сэдвээр хийсэн судалгаа энэ тайлант хугацааны томоохон ажил байв. Энэхүү судалгаанд Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөрийн 2008 оноос хойшхи хэрэгжилт, үр дүнг тооцож, дүгнэлт өгөх, цаашид хийх шаардлагатай арга хэмжээг  тодорхойлох; Хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах хэрэгцээ, шаардлага, хүрээг тогтоох; Эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэлийн бодлого ба шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүнг тоймлох; Холбогдох бодлогын баримт бичгүүдийг харьцуулан судалж, эрх зүйн шинэтгэлд хамаарах зорилт, зорилгыг тодорхойлох; Эрх зүйн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэхэд ямар чиглэлд түлхүү анхаарах талаар санал боловсруулах зорилт тавьж ажилласан. Тус судалгааны хамрах хүрээ өргөн, судлаачдын тоо хэт цөөн байсны улмаас 2016 оны 3 дугаар сараас эхлэн ажлын бус цаг, амралтын өдрүүдэд мөн ажиллав. Энэхүү ажилд судалгааны 1 үндсэн тайлан, дэд судалгааны 6 тайлан боловсруулав.

Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх, хууль тогтоомжийг цэгцлэн сайжруулахад эрдэм шинжилгээний ажлыг чиглүүлэн чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор судалгааны арга зүйн семинар, зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж тогтмолжуулахад анхаарч ажиллав. Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа хийх чиг үүргийн хүрээнд эрдэмтэн судлаач, бодлого боловсруулагч, хуульчид, мэргэжилтнүүд ба олон нийтийн оролцоог хангах, зохицуулан холбох, хүчийг төвлөрүүлэх хандлага баримталж байна.

Номын сангийн үйл ажиллагааны өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг бүрдүүлж ажилласнаас гадна номын сангийн фондыг баяжуулах, уншигч, зохиогч, номын сангийн эргэх холбоог сайжруулах зорилгоор уншигч, судлаачдыг шинэ номын мэдээлэл, номын сангийн цахим зарим үйлчилгээгээр хангах зорилт хэрэгжүүлэв.

Цаашид судалгааны бүтээгдэхүүнийг эргэлтэд оруулж, эрх зүйн сургалт болон мэдээлэл, сурталчилгааны эх сурвалж болгох, судалгааны тайлан, хүрсэн үр дүнг “social media“ ашиглан олон нийтэд сурталчилан таниулах ажлыг түлхүү анхаарах болно.

ТАЙЛАН ГАРГАСАН :

БОДЛОГЫН АХЛАХ СУДЛААЧ                Б.ЭНХ-АМГАЛАН

2. ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТӨВИЙН 2016 ОНЫ  ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН[1]

НЭГ. ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН АЖИЛ[2]ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН АЖИЛ[3]

1.1.Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төвийн үйл ажиллагаанд хамааралтай зарим журмыг шинэчлэн батлуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 15.1)

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2011 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр, Дугаар А-13, 18 дугаар хавсралт “Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн цахим хуудаст хууль зүйн холбогдолтой мэдээ, зар сурталчилгаа байршуулах журам” 2011 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр, Дугаар А-08 “ХЗҮХ-ийн цахим хуудаст мэдээлэл оруулах, шинэчлэх журам” эдгээр журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж захирлын тушаалаар батлуулав.

1.2.Хуульчдын шалгалтад бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах, гарын авлагыг шинэчлэн боловсронгуй болгох (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 16.1)

Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад бэлтгэгчдэд зориулан  гарын авлага болгож Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын хураамж /2014, 2015/ номыг эрхлэн хэвлүүлэв. Энэхүү номонд хуульчийн мэргэжлийн шалгалтыг тус хүрээлэнгээс зохион байгуулсан 2014, 2015 оны шалгалтын санд төвлөрсөн бодлогын нэгтгэн хэвлүүлсэн болно. Сургалтыг хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын товыг Монголын хуульчдын холбооноос тогтсоны дараа зохион байгуулна.

1.3.  Хууль зүйн англи хэлний гүнзгийрүүлсэн, эрчимжүүлсэн сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 17.1)

2016 оны 5 дугаар 31-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 28-ний өдрийн хооронд 9 удаагийн 18 цагийн Хууль зүйн англи хэлний мэргэшүүлэх сургалтыг Эрх зүйн үйлчилгээний гэрээ, Гэрээний эрх зүй, Компаний эрх зүй, Маргаан шийдвэрлэх тогтолцоо, Хөдөлмөрийн эрх зүй,  Оюуны өмчийн эрх зүй, Өрсөлдөөний эрх зүй, Хуулийн этгээд, компани байгуулах журам, үүсгэн байгуулах баримт бичгүүд, Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй сэдвээр зохион байгууллаа.  Сургалтад нийт 20 хуульч, эрх зүйч хамрагдсан.

1.4. Магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэгтэй хүмүүсээр цуврал лекц уншуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 18.1)

2016 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр  эрх зүй ба хөгжил цуврал лекцийн хүрээнд “Үндсэн хуулийн халдашгүй байдлын индекс ба нэмэлт, өөрчлөлт” сэдэвт лекц зохион байгуулсан. Нийт  70 хүн хамрагдсан.

2016 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр “Гадаад орнуудын эрүүгийн процесс” Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн үзэл баримтлал, зорилго, агуулгаар  хэлэлцүүлгийг МУИС-ийн Хууль зүйн сургуультай хамтран зохион байгуулсан.

1.5. “Хүний эрхэд суурилсан хандлага төлөвшүүлэх нь” сургалт зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 19.1)

2016 оны 2 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд “Хүний эрхэд суурилсан хандлага төлөвшүүлэх нь” сэдэвт 14 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Нийт 29 Хэрэг бүртгэгч, Мөрдөн байцаагч хамрагдсан.

1.6. Хууль зүйн их, дээд сургуулийн залуу багш нарын мэргэшил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 20.1)

2016 оны 3 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд Хууль зүйн их, дээд сургуулийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад Заах арга зүй, Эрүүгийн хууль (шинэчилсэн найруулга), Зөрчлийн тухай (шинэчилсэн найруулга), Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх  тухай хуулийн шинэлэг зохицуулалт, үзэл баримтлал, онцлог, цаашид хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлттэй холбоотой анхаарах асуудлын  талаарх сэдвийн хүрээнд нийт 16 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад хууль зүйн их, дээд сургуулийн нийт 50 багш, ХЗҮХ-ийн судлаачид хамрагдав. Мөн сургалтад оролцогчдод гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн болон ХЗҮХ-ээс эрхлэн хэвлүүлсэн Эрүүгийн хууль (шинэчилсэн найруулга), Зөрчлийн тухай (шинэчилсэн найруулга), Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хуулийг оролцогч тус бүрт өгөв.

Түүнчлэн сургалтын үеэр Захиргааны ерөнхий хуулийн агуулгаар хууль зүйн их, дээд сургуулин хичээлийн хөтөлбөрт тусгах саналыг танилцуулж, Ханнс-Зайделийн сангаас боловсруулсан хөтөлбөрийн төслийг захиргааны эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүйн хичээл заадаг багш тус бүрт хувилж өгөв.

1.7. Захиргааны ерөнхий хуулийг сурталчлах, танилцуулах сургалт зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 21.1)

Захиргааны ерөнхий хуулийг танилцуулах сургалтыг Хууль зүйн яам, Ханнс-Зайделийн сантай хамтран тусгайлсан төлөвлөгөөний дагуу холбогдох багш нартай хамтран Хүн ам, нийгмийн хамгааллын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Архивын ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчдийн төлөө газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Улсын прокурорын ерөнхий газар, Зэвсэгт хүчний жанжин штаф, Улсын бүртгэл, статистикийн газар, Хууль зүйн туслалцааны төв, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн тээврийн газар, Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар зэрэг байгууллагад болон Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн төрийн албан хаагчидад тус сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтад нийт 2000 орчим албан хаагч хамрагдаж нийт 18 удаагийн 50 цагийн хичээл оров.

1.8. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор хуулийн төсөл боловсруулах шатан дахь иргэдийн оролцоо сэдвээр сургалт зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 22.1)

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод 2016 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр аймгийн бүх сумдын эрх зүйн, сургалт, сурталчилгаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд  зохион байгуулсан сургалтаар Улсын Их Хурлаас 2015, 2016 онд шинээр баталсан хуулиуд тухайлбал, Захиргааны ерөнхий хууль, Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/, Зөрчлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль,Хууль тогтоомжийн тухай хууль, Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн шинэлэг зохицуулалт, онцлог, агуулгын талаар танилцуулснаар нийт 8 цаг /1 өдрийн/ сургалт явуулав.

1.9. Байгууллагын ажилтнуудын саналыг харгалзан дотоод сургалтыг улиралд нэг удаа зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 23.1)

2016 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр “Ажлаа аз жаргал болгох нь” сэдэвт дотоод сургалт зохион байгуулсан. Нийт 25 ажилтан хамрагдсан.

 

Сургалтын хүрээнд хийсэн бусад ажил

Илтгэлийн уралдаан:

2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ны өдөр Монгол Улсын төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, шинэ ардчилсан Үндсэн хуулийн эхийг баригч, Хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, Гавъяат хуульч доктор, профессор Б.Чимидийн нэрэмжит шилдэг илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулсан.

Албан бус сургалт

–  2016 оны 5 дугаар сарын -ны өдөр Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд “Гэр бүлийн эрх зүй” сэдвээр 4 цагийн хичээл заасан.

–  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын гэрээний мэргэжилтэнгүүдэд “Гэрээний эрх зүйн ерөнхий ойлголт” сэдвээр 4 цагийн хичээл заасан. Нийт 22 хүн хамрагдсан.

–  2016 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй хамтарсан сургалтын “Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх” сургалтын зар тараах, хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргах, сургалтад оролцох оролцогчдыг бүртгэв.

Хэлэлцүүлэг:

2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр Монгол Улсын Хууль сахиулахын их сургууль, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан, “Суурийн Жанцан сан” төрийн бус байгууллагатай хамтран Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор С.Жанцан агсны нэрэмжит “Танхайрах гэмт явдал” сэдвээр эрдэмтэн, судлаачдын уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Нийт хүн хамрагдсан.

Лекц:

2016 оны 6 дүгээр сарын 15-ны өдөр Хуульчдын өдөрт зориулан зохион байгуулсан “Хуульч мэргэжилдээ үнэнч байх чанар”сэдэвт лекцийг зохион байгуулсан.

1.6. Шинээр батласан хууль болон шинэчлэн боловсруулж буй хуулийн төслийн талаар Хууль зүйн яам, харьяа агентлаг байгууллагатай хамтран  сургалт, хэлэлцүүлэг, танилцуулга мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 24.1)

Захиргааны ерөнхий хуулийг танилцуулах сургалтыг Хууль зүйн яам, Ханнс-Зайделийн сан, холбогдох сургагч багш нартай хамтран тусгайлсан төлөвлөгөөний дагуу “Хүн ам, нийгмийн хамгааллын яам”, “Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам”, “Архивын ерөнхий газар”, “Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчдийн төлөө газар”, “Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар”, “Улсын прокурорын ерөнхий газар”, “Зэвсэгт хүчний жанжин штаф”, “Улсын бүртгэл, статистикийн газар”, “Хууль зүйн туслалцааны төв”, “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”, “Харилцаа холбооны зохицуулах хороо”, “Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар”, “Нийслэлийн тээврийн газар, Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар” зэрэг байгууллагад болон Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн төрийн албан хаагчидад тус сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтад нийт 2000 орчим албан хаагч хамрагдаж нийт 18 удаагийн 50 цагийн хичээл оров.

Тв-Зоне сэтгүүлд 7 хоног бүр мэдээ, материал бэлтгэн нийтлүүлж байна. 1 дүгээр улиралд нийт 12 удаа материал бэлтгэн нийтлүүлсний  10 нь шинээр батлагдсан хуулийн мэдээлэл байв. Тухайлбал, Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хамтын тэтгэврийн тухай, Эрүүгийн хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Нийтийн сонсголын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Хууль тогтоомжийн тухай хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль, Сонгуулийн тухай хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль болно.

ТВ-Зоне” сэтгүүл 7 хоног бүр нийтлэгддэг, 20.000 гаруй захиалагч, уншигчтай.

2016 оны 3 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд Хууль зүйн их, дээд сургуулийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэлэг зохицуулалт, үзэл баримтлал, онцлогийн талаар сургалт зохион байгуулсан. Хууль зүйн их, дээд сургуулийн нийт 50 багш, ХЗҮХ-ийн судлаачид хамрагдав.

Хөвсгөл аймагт 2016 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр аймгийн бүх сумдын эрх зүйн, сургалт, сурталчилгаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд  2015, 2016 онд шинээр баталсан хуулиуд тухайлбал, Захиргааны ерөнхий хууль, Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/, Зөрчлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хууль тогтоомжийн тухай хууль, Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн шинэлэг зохицуулалт, онцлог, агуулгын талаар танилцуулснаар нийт 8 цаг /1 өдрийн/ сургалтыг амжилттай явуулав.

УИХ-аас шинээр баталсан хууль тогтоомжийг олон нийтэд хүргэх зорилгоор Захиргааны ерөнхий хууль (дангаар), Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль (шинэчсилсэн найруулга), Сонгуулийн тухай хууль зэргийг хэвлүүлж нийтийн хүртээл болгоод байна. Эдгээр хуулиас Хууль зүйн яаманд тодорхой тоогоор хүргүүлэв.

 

1.7.Эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, түгээх аргачлалын хүрээнд сэтгүүлчид, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтнуудад сургалт явуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 26.1)

1.Эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, түгээх аргачлалыг боловсруулж 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр 01/369 дугаартай албан бичгээр санал, чиглэл авахаар Хууль зүйн яаманд хүргүүлж, 2016 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 6/1852 дугаартай албан бичгээр тус “Эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, түгээх аргачилсан зөвлөмж”-ийг батлан ирүүлсэн болно.

2.Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод 2016 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр Эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, түгээх аргачлал”-ын хүрээнд аймгийн бүх сумдын эрх зүйн, сургалт, сурталчилгаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Энэ удаагийн сургалтаар Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын онцлог, арга зүй, анхаарах асуудал, эрх зүйн мэдээллийг түгээж буй эх сурвалж, тэдгээрээс мэдээлэл олж авах, ашиглах аргачлал, тодорхой хууль зүйн холбогдол бүхий үйл явдлын талаар мэдээлэл хүргэх, тохиолдол дээр ажиллах хэлбээр явууллаа.

ХОЁР. ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ

2.1.“Хууль зүйн мэдээ” цахим сонинг чанаржуулан, уншигчийн тоог нэмэгдүүлэх, гадаад хэл дээр мэдээ, материал нийтлэх (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 27.1)

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн цахим хуудаст Хууль зүйн мэдээ сонины цахим хувилбарын 5 дугаарыг холбосон.

Хууль зүйн мэдээ цахим сонины уншигчдын тоо өссөн үзүүлэлттэй байна. Хууль зүйн мэдээ цахим сонины №1 /337 хүн үзсэн/, №2/308 хүн үзсэн/, №3 /331 хүн үзсэн/, №4 /323 хүн үзсэн/, №5 /230 хүн үзсэн/ Нийт жилд 12 дугаар, сард нэг дугаар бэлтгэн гаргахаас эхний хагас жилийн байдлаар 5 дугаарыг эрхлэн гаргаж уншигчдад хүргүүлсэн болно.

 

2.2. Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаанд facebook.com, twitter.com хуудсыг идэвхтэй ашиглах, хөгжүүлэх(ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 29.1)

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн twitter, facebook хуудсыг хариуцан үйл ажиллагааны мэдээллийг цахим орчинд байршуулж байна. Тус цахим хуудаснуудын дагагчдын тоо тасралтгүй өссөн үзүүлэлттэй байна.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн twitter, facebook хуудсыг хариуцан үйл ажиллагааны мэдээллийг цахим орчинд байршуулж байна. Тус цахим хуудаснуудын дагагчдын тоо тасралтгүй өссөн үзүүлэлттэй байна. 1 дүгээр улирлын байдлаар facebook хуудасны лайкын тоо 5684 байсан бол хагас жилийн байдлаар 6523 болж өссөн байна. Twitter хуудасны дагагчийн тоо 2376 байсан бол 2632 болж өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

2.3. Нийслэлийн ЕБС-ийн сурагчдад тодорхой сэдвээр сургалт, мэдээлэл хийх ажлыг зохион байгуулах. (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 30.1)

 • 2016 оны 1 дүгээр сарын 6-нд Номч бүрэн дунд сургуулийн 50 гаруй сурагчдад 1 цагийн сургалт зохион байгуулав.
 • 2016 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр Сэн-Лизэ бүрэн дунд сургуулийн дунд, ахлах ангийн нийт 100 орчим сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн мэдээлэлтэй байхын ач холбогдлын талаар 90 миунтын сургалт, мэдээлэл хийв.
 • 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр “Эрдмийн ундраа” цогцолбор сургуулийн дунд, ахлах бүлгийн 100 орчим сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн мэдээлэлтэй байхын учир холбогдол болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хор хөнөөл, эрх зүйн зохицуулалтын талаар мэдээлэл өгөх 1 цагийн сургалт зохион байгууллаа.
 • 2016 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр Баянгол дүүргийн “Эрдмийн ундраа” цогцолбор сургуулийн төгсөх ангийн 250 гаруй сурагчдад эерэг хандлага төлөвшүүлэх, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, эрх зүйн мэдээлэлтэй байх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, мансууруулах бодисын хор хөнөөл, хариуцлагын талаар 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа.

 

2.4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сургалт, уулзалт зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 31.1)

2016 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн ТББ-уудтай хамтран сургалт зохион байгуулав. Сургалтад 50 гаруй иргэн хамрагдсан. Сургалтаар Монгол Улсын хууль тогтоомж дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрийн харилцаанд хамаарах зохицуулалт, хөдөлмөрийн эрх зүйн чиглэлээр байсан бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх явцад ажил олгогчоос гаргадаг нийтлэг зөрчил, ажлын цаг, хөдөлмөрийн гэрээ, цалин хөлстэй холбоотой эрх зүйн зарим зохицуулалтын талаар нарийвчлан ярилцаж, сургалтад оролцогчдын сонирхсон асуултад хариуллаа. Түүнчлэн 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн агуулга, шинэлэг зохицуулалтын талаар танилцуулга, мэдээлэл хийв.

2. 2016 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Бие даан амьдрах төвтэй хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн танилцуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт 60 гаруй хүн хамрагдсан. 1 цагийн сургалт.

3. 2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Сонсголгүй иргэдийн мэдээллийн төвтэй хамтран гэр бүлийн эрх зүй сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. 50 гаруй хүн хамрагдсан. 1 цагийн сургалт.

4. 2016 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Бие даан амьдрах төвтэй хамтран Монгол Улсын Их Хурлаас 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн агуулга, шинэлэг зохицуулалтын талаар мэдээлэл өгч сургалт зохион байгуулав. Сургалтад нийт 80 хүн хамрагдав. Нийт 4 удаагийн сургалт 240 орчим хүн хамрагдав.

2.4. Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем /www.legalinfo.mn/-ийн өдөр тутмын найдвартай хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах. (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 32.1)

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн www.legalinfo.mn цахим хуудас дахь хяналтыг хийх ажлын хуваарийг баталж.www.legalinfo.mn цахим хуудасны Монгол Улсын хууль булангийн 1992 оноос  2016 оны хооронд батлагдсан бүх хуулиудын хэлбэржилтийг дахин засч нэмэлт, өөрчлөлт бүрэн орсон эсэх, хүчин төгөлдөр байдал зэргийг нягтлах зэрэг хяналтын ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэв.

Түүнчлэн шинээр баталсан Эрүүгийн хууль, Сонгуулийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль зэргийг даган олон хуульд дагасан нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хуудалтай тус цахим хуудас дахь хуулийн хэлбэржилт нэлээдгүй алдагдсаныг бүгдийг засав.

– 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр ХЗЯ-ын Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Т.Ганбаатар болон холбогдох мэргэжилтэнүүдтэй уулзаж Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем /www.legalinfo.mn/ ашиглалтын өнөөгийн байдал, цаашид анхаарах зүйлсийн талаар санал солилцож, холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөв.

– Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад 2016 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/165 дугаартай албан бичгээр Эрх зүйн мэдээлийн нэгдсэн системийн техник хангамжийн сайжруулалтын төсөл, Эрх зүйн мэдээлийн нэгдсэн системийн цаашдын хөгжүүлэлтийн төслийг боловсруулж хүргүүлсэн.

Хууль зүйн яамны Хууль зүйн нэгдсэн бодлогын газрын даргын 2016 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрийн 5/2240 дугаартай албан бичгээр төслийн саналыг дэмжсэн хариуг ирүүлсэн болно. Тус албан бичгийн дагуу Төслийн дагуу тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийн төсвийн задаргаа, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төслийг дахин боловсруулан хүргүүлсэн болно.

2.5. ЭЗМНС-ийн зөвлөгөө, мэдээллийн сан буланг идэвхижүүлэх, мэдээллийн агуулгыг баяжуулах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 33.1)

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн www.legalinfo.mn цахим хуудсанд  эхний хагас жилийн байдлаар цаг үеийн шинжтэй болон хууль зүйн салбарын үйл ажиллагаанд хамаарал бүхий нийт 77 мэдээ, 2016 онд хэвлэгдэн гарсан 20 шинэ номын мэдээлэл зэргийг нийтэлж мэдээллийн баяжуулалт хийгдсэн байна.

Түүнчлэн www.legalinfo.mn сайтын Зөвлөгөө буланд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний талаарх 7 асуултад хариулт бэлтгэж оруулсан.

2.6. ЭЗМНС-д дутуу байгаа актыг зохих журмын дагуу бүрдүүлж ажиллах (ХЗҮХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 34.1)

Зарим яамдуудын нийтээр дагаж мөрдөх хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдийг эхтэй нь тулгалт хийн дутуу болон, нэмэлт өөрчлөлт орсон эсэх, хүчинтэй эсэхийг нягталсан. Цаашид энэхүү ажлыг эрчимтэй үргэлжлүүлэн бүрэн болгох шаардлагатай. Дараах яамдуудын нийт 245 актын хянасан байна.

 • Ø Шадар сайд;
 • Ø Аж үйлдвэрийн яам;
 • Ø Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуучлалын яам;
 • Ø Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яам;
 • Ø Зам тээврийн яам.

– Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон хүчин төгөлдөр эрх зүйн актын жагсаалтаас legalinfo.mn сайтад ороогүй байсан 13 эрх зүйн актыг Сайдын тушаал цонхонд нөхөн оруулсан.

– legalinfo.mn сайтад улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, шинээр батлагдан гарсан захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 18 эрх зүйн актыг хянан засварлаж сайтад  оруулсан.

– Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон хүчин төгөлдөр эрх зүйн актын жагсаалтаас legalinfo.mn сайтад ороогүй байсан 16 эрх зүйн актыг Сайдын тушаал цонхонд нөхөн оруулсан.

– www.legalinfo.mn цахим хуудсанд улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, шинээр батлагдан гарсан захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 14 эрх зүйн актыг хянан засварлаж сайтад  оруулсан.

Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 42 дугаар тогтоолын хэлбэржилтийг засаж Сайдын тушаал буланд оруулсан.

–       www.legalinfo.mn цахим хуудасны Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол булангийн хүчин төгөлдөр болон хүчингүй болсон тогтоолын хяналтыг хийж гүйцэтгэв.

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн хүчинтэй Яам болон Агентлагын жагсаалтыгwww.legalinfo.mn сайтад орсон эсэхийг хянаж жагсаалтыг гаргасан.

2.7. Ухаалаг гар утсанд зориулсан “legalinfo” програмын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 35.1)

Ухаалаг гар утсанд зориулсан “Legalinfo” програмын хуулийн шинэчлэл, мэдээллийн шинэчлэлийг хийж байна. Хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх үүднээс сурталчилгааг LED, LCD дэлгэц, цахим хуудсуудаар дамжуулан түгээж байна. Ухаалаг гар утсанд зориулсан “legalinfo” програмын найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Шинээр батлагдсан хуулиудыг цаг тухай бүрд оруулсан. www.legalinfo.mn цахим хуудсанд байгаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 3 хуулийн хэлбэржилтийг засан legalinfo app-д оруулсан.

www.legalinfo.mn цахим хуудсанд 2015 онд шинээр батлагдан орсон 9, 2016 онд шинээр батлагдан орсон 10 хуулиудын хэлбэржилтийг засан legalinfo app-д оруулсан.

2.8. Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.legalinfo.mn цахим хуудасны 10 жилийн ойн хүрээнд тодорхой ажлыг тухайлсан төлөвлөгөөний дагуу хийх. (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 36.1)

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем /www.legalinfo.mn/ цахим хуудасны 10 жилийн ой тохиож буйтай холбогдуулан сурталчилгааны ажлыг тухайлсан төлөвлөгөөний дагуу хийх IX сард буюу энэ ажлыг IV улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.

 

Бусад ажил

“Хуульчдын өдөр” тэмдэглэлт арга хэмжээг  тохиолдуулан Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, академич, доктор, профессор Содовсүрэнгийн Нарангэрэл багшийг урьж “Хуульчийн мэргэжилдээ үнэнч байх чанар” сэдвээр лекц уншуулсан.

Түүнчлэн Хуульчдын өдөр тэмдэглэлт арга хэмжээг зохион байгуулах хүрээнд “Хууль сурталчлагч түнш” цомыг  хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах, хэрэгжүүлэх, сурталчлах, судлах чиглэлээр тодорхой хувь нэмрээ оруулж ажилладаг мөн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран ажилладаг ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан түүний Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, Нээлттэй нийгэм Форум, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо гэсэн гурван байгууллагыг онцлон “Хууль сурталчлагч түнш” цом  олгох ажиллагааг зохион байгуулав.

Хууль зүйн мэдээлэл эмхэтгэлийн захиалгыг нэмэгдүүлэх, Захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжиж эхлэх гэж буйтай холбоотойгоор анхаарах асуудлын талаар санал бүхий албан бичгийг боловсруулж Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад илгээсэн. Энэ ажилтай холбоотойгоор ХЗЯ-ны газрын дарга Т.Ганбаатар болон холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзаж санал солилцсон.

Тус төвийн 11312513 дугаартай утсанд ирүүлсэн хүсэлт, гомдлыг тухай бүрд нь шийдвэрлэн хариу өгч байна.

Захиргаанаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлж ажилласан. Архивт өөрийн нэгжийн холбогдох материалыг хүлээлгэн өгсөн. 2015 онд зохион байгуулсан сургалтын тайланг архивт хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгож 2 дэвтэр тайланг хүлээлгэж өгсөн. 2012 оноос хойш зохион байгуулсан “Гэр бүлийн эрх зүй” сэдвээр зохион байгуулсан сургалтын талаарх мэдээллийг нэгтгэж гаргасан.

Хууль зүйн салбарын мэдээ, мэдээллийг мэдээллийн самбарт 7 хоног тутам шинэчлэн гаргасан.

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2016 оны 1-9 дэх дугаарын санамж өгөх ном зүйн мэдээлэл гаргасан.

TV-ZONE сэтгүүлийн № 407 дахь дугаарт Зөрчлийн хуулийн талаарх мэдээлэл бэлтгэсэн.

2016 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр Нотариатын мэргэшлийн шалгалтад тус төвөөс 3 ажилтан хянагчаар ажиллав.

Хууль зүйн их дээд сургуулийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх  сургагч багшийн сургалтын хөтөлбөр, зардлын тооцоо, гэрчилгээний загвар болон албан бичгийн төслийг боловсруулсан.

2012 оноос 2016 онд зохион байгуулсан сургалтын үзүүлэлтийн талаарх мэдээллийг ХЗЯ-нд графикын дагуу гаргаж өгсөн.

Сургагч багшийн “Тариф батлах тухай” тушаалын төслийг боловсруулан шинэчлэн батлуулсан.

 

ГУРАВ. НОМ ТОВХИМОЛ ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ АЖИЛ /ХЭВЛЭХ ҮЙЛДВЭР

Монгол Улсын төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, шинэ ардчилсан Үндсэн хуулийн эхийг баригч, Хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, Гавъяат хуульч доктор, профессор Б.Чимидийн нэрэмжит шилдэг илтгэлийн уралдааны илтгэлийн эмхэтгэл-Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс-VII илтгэлийн эмхэтгэлийг эмхэтгэх, хянах ажлыг гүйцэтгэж хэвлүүлэв.

Доктор, профессор И.Дашнямын Монголын Юань гүрний төр, эрх зүй түүх номны үг, үсгийн болон техникийн алдааг засч хянан хэвлүүлэв.

“Хууль зүйн мэдээлэл” эмхэтгэлийн  2016 оны №3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дугааруудыг бэлтгэн, хэвлэлтэд шилжүүлсэн.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2015, 2016 онд шинээр баталсан хуулийг олон нийтэд хүргэх ажлын хүрээнд дараах хуулийг эмхэтгэн хэвлүүлэв.

1.Сонгуулийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)

3.Эрүүгийн хууль (шинэчилсэн найруулга)

4.Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)

5.Захиргааны ерөнхий хууль

6.Захиргааны хэрэг хянан шийвэрлэх тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)

 

ХЗҮХ-ИЙН ХЭВЛЭХ ҮЙЛДВЭРИЙН 2016 ОНЫ

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Тус байгууллагын хэвлэх үйлдвэр нь төлөвлөгөөнд тусгагдсан ном товхимол, шинээр батлагдсан хуулиудыг тухай бүр хэвлэн худалдаанд гаргасан. Мөн харьяа байгууллага болон гадны байгууллагын захиалгыг  хүлээн авч гүйцэтгэсэн.  Байгууллагын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг  тухай бүр биелүүлж ажлын байрандаа тусган ажиллаж байна. Хэвлэлтэнд орж  байгаа захиалгат ажлын материалын тооцоог гарган няраваас хүлээн авч бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна.  Хэвлэх үйлдвэрт хэвлэж болох хамгийн том хэмжээ болох В3 форматад тохируулан ном болон бусад ажлын эх бэлтгэлийг хийж гүйцэтгэж байна.

2016 оны  эхний хагас жилийн байдлаар 19460 ширхэг ном, сэтгүүл, гарын авлага зэргийг үйлдвэрлэн тус байгууллагын нярав болон захиалагч байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн.

–          Захиалгат ажилд орох материалын тооцоог тухай бүр гарган няраваас материалыг хүлээн авч бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна.

–          Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа, галын аюулгүй байдлын зааварчилгааг хуваарын дагуу хүн тус бүрт өгч гарын үсэг зуруулж баталгаажуулдаг.

–          Тоног төхөөрөмжийн тосолгоо үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийж байна.

–          Баглаа боодлын машин худалдан авсан тул ном боох ажил хөнгөрсөн

–          Офсет хэвлэлийн GTO-52-2 машины пүдрийн мотор эвдэрснийг “Сэрүүн сервис” ХХК-иар моторыг дахин ороолгож тавьсан.

 

2016  ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

Д/Д

Номын нэр, хуудасны тоо, хэвлэлийн хуудас, формат хэмжээ

Хэвлэсэн

Сар

Бүгд

Үүнээс

Үндсэн захиалагч

ХЗҮХ

1

Хууль зүйн мэдээлэл №34

420

420

2

Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл №05

300

300

l

3

Хууль зүйн мэдээлэл №35

420

420

l

4

Хууль зүйн мэдээлэл №36

420

420

l

5

Хууль зүйн мэдээлэл №01

250

250

l

6

Хууль зүйн мэдээлэл №02

250

250

l

7

Нийтийн сонсголын тухай хууль

500

500

l

8

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай

500

500

l

9

Хамтын тэтгэвэрийн тухай хууль

500

500

l

10

Хөдлөх болон

600

600

l

11

Хууль тогтоомжийн тухай хууль

1000

1000

l

12

Тахарын албаны ЭЗББЭ нэмэлт

300

300

l

13

Авто тээврийн ҮТ-н ЭЗББЭ

700

700

l

14

АТҮТ-н ОУ-ын гэрээ хэлэлцээрийн Эмхэтгэл

300

300

l

15

Хууль зүйн мэдээлэл №03

250

250

ll

16

Хууль зүйн мэдээлэл №04

420

420

ll

17

Улс төрийн леберализм

900

700

200

ll

18

Д.Баярсайхан Судалгааны тойм

250

250

ll

19

Эрүүгийн хууль /Шинэ/

1000

250

750

ll

20

Сонгуулийн тухай хууль

500

500

ll

21

Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс-Vll

200

200

ll

22

МХХ”Mongolian law revien” сэтгүүл

500

500

ll

23

Хууль зүйн мэдээлэл №05

260

260

ll

24

Хууль зүйн мэдээлэл №06

260

260

lll

25

Хууль зүйн мэдээлэл №07

260

260

lll

26

Хууль зүйн мэдээлэл №08

260

260

lll

27

Хууль зүйн мэдээлэл №09

260

260

lll

28

Зөрчлийн тухай хууль

1000

250

750

lll

29

Захиргааны хууль

1000

200

800

lll

30

Хууль дээдлэх ёс №01/2016

250

250

lll

31

И.Дашням “Монголын юань гүрний төр эрх зүйн түүх ном”

300

150

150

lll

32

Хууль зүйн мэдээлэл №10

300

300

IV

33

Хууль зүйн мэдээлэл №11

300

300

IV

34

Сонгуулийн үйл ажиллагаанд ашиглаж болох гэрээ хэлэлцээрийн эмхэтгэл

500

500

IV

35

Иргэний хууль

500

500

IV

36

Ялын бодлогын семинарын илтгэлийн эмхэтгэл

100

100

IV

37

Хууль зүйн мэдээлэл №12

300

300

V

38

Хууль зүйн мэдээлэл №13

310

310

V

39

Сонгуулийн тухай хууль шинэчлэгдсэн

200

200

V

40

Хууль зүйн мэдээлэл №14

310

310

V

41

Хууль зүйн мэдээлэл №15

310

310

VI

42

Хуулийн нэр томьёоны хурлын илтгэлийн эмхэтгэл

400

200

200

VI

43

Хуульчийн сонгон шалгаруулалтын бодлогын хураамж 2014, 2015 он

500

500

VI

44

Захиргааны эрхзүйн өгүүлэл нийтлэлийн эмхэтгэл

200

200

VI

45

Хууль зүйн мэдээлэл №16

310

310

VI

46

Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

600

600

VI

НИЙТ

19460

4500

14970

ЭХ БЭЛТГЭЛ ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

 1. Хууль зүйн мэдээлэл эмхэтгэл нь хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн сард 3 удаа хэвлэгдэн гардаг А5 форматтай сэтгүүл юм.  2015 оны 35, 36 дугаар 2016 оны 1-10 дах дугаарыг тус бүр эхийг бэлтгэж ХЗМССТ-ийн эрх зүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргал, ХЗМССТ-ийн эрх зүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Б.Хулан,  ХЗМССТ-ийн компьютерын мэргэжилтэн Т.Галбадрах нараар хянуулж тухай бүр зөвшөөрлийг авч хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 2. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс захиалж хэвлүүлсэн “Улс төрийн либерализм”b5 форматтай, нийт 30 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ШЕЗ-ийн ажилтан С.Билгүүнээр хянуулж 2016 оны 1 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 3. МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулиас хэвлүүлсэн “Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг шинэчлэх шаардлага арга зам” А5 форматтай, нийт 4,1 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн МУИСийн Хууль зүйн сургуулийн багш Д.Баярсайханаар хянуулж 2016 оны 1 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 4. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Эрүүгийн  хууль” ном b5 форматтай, нийт 7 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрхзүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Б.Хулан эмхэтгэн, ХЗМССТ-ийн эрхлэгч А.Түвшинтулгаар хянуулж 2016 оны 2 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 5. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Сонгуулийн тухай хууль” А5 форматтай, нийт 10.2 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрх зүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Б.Хулан эмхэтгэн, ХЗМССТ-ийн эрхлэгч А.Түвшинтулгаар хянуулж 2016 оны 2 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 6. “Үндсэн хууль ба эрхзүйт ёс-7” ном А5 форматтай, нийт 10.2 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрхлэгч А.Түвшинтулгаар хянуулж 2016 оны 2 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 7. Монголын Хуульчдын холбооноос захиалж хэвлүүлсэн “Mongolian law review” сэтгүүл В5 форматтай, нийт 9 хэвлэлийн хуудастай сэтгүүлийн эхийг бэлтгэн Хуульчдын холбооны ажилтан Анугаар хянуулж 2016 оны 2 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 8. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Зөрчлийн тухай хууль” ном А5 форматтай, нийт 7,8 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрхзүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Б.Хулан эмхэтгэн, ХЗМССТ-ийн эрхлэгч А.Түвшинтулгаар хянуулж 2016 оны 3 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 9. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль” ном a5 форматтай, нийт 6,7 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрхзүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргалаар хянуулж 2016 оны 3 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 10. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн улирал бүр гаргадаг “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 5, 1 дугаарын эхийг бэлтгэн, Хууль зүйн судалгааны төвийн судлаач Б.Гончигсумлаагаар хянуулан тухай бүр нь хэвлэлтэнд шилжүүлсэн нийт 2 дугаар хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 11. “Монголын Юан гүрний төр эрх зүйн түүх” ном В5 форматтай, нийт 16.1 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрхлэгч А.Түвшинтулгаар хянуулж 2016 оны 3 сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 12. Хууль зүйн мэдээллийн эмхэтгэл нь хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн сард 3 удаа хэвлэгдэн гардаг А5 форматтай сэтгүүл юм.  2016 оны 10-16 дахь дугааруудыг тус бүр эхийг бэлтгэж ХЗМССТ-ийн эрх зүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Б.Хулан, ХЗМССТ-ийн компьютерын мэргэжилтэн Т.Галбадрах нараар хянуулж тухай бүр зөвшөөрлийг авч хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 13. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Иргэний хууль” B5 форматтай, 26 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрхлэгч А.Түвшинтулга, ХЗМССТ-ийн эрх зүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргалаар хянуулж 2016 оны 4 дүгээр сард хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 14. Монгол өмгөөлөгч хууль зүйн фирм, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран гаргасан B5 форматтай, 2,8 хэвлэлийн хуудастай гарын авлагын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрхлэгч А.Түвшинтулгаар хянуулж 2016 оны 4 дүгээр сард хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 15. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Ялын бодлогын семинарын илтгэлийн эмхэтгэл” А5 форматтай, 6 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗСТ-ийн бодлогын судлаач Б.Ундрахаар хянуулж  2016 оны 4 дүгээр сард хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 16. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Сонгуулийн тухай хууль (шинэчилсэн)” А5 форматтай, 9,2 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрх зүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргал хянуулж 2016 оны 5 дугаар сард хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 17. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Сонгуулийн тухай хууль (шинэчилсэн)” А5 форматтай, 9,2 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрх зүйн мэдээллийн мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргал хянуулж 2016 оны 5 дугаар сард хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 18. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс МУИС-ийн Хууль зүйн сургуультай хамтран гаргасан “Хуулийн нэр томьёоны хурлын илтгэлийн эмхэтгэл” а5 форматтай, нийт 15,5 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн Л.Болд (ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн захирал, академич), Ж.Эрдэнэбулган (МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, профессор, доктор),Г.Банзрагч (МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн дэд захирал, дэд профессор, доктор), Э.Батбаяр (Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал, дэд профессор, доктор), Э.Пүрэвжав  (ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан (Ph.D),   Н.Мөнхцэцэг (ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан (Ph.D) нараар хянуулж 2016 оны 6 дугаар сард  хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 19. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Хуульчийн сонгон шалгаруулалтын бодлогын хураамж 2014, 2015 он” А5 форматтай, 9,6 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн ХЗМССТ-ийн эрхлэгч А.Түвшинтулгаар хянуулж 2016 оны 6 дугаар сард хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 20. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс шүүгч Цэндийн Цогттой хамтран хэвлэсэн “Захиргааны эрхзүйн өгүүлэл нийтлэлийн эмхэтгэл” B5 форматтай, 23,5 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг бэлтгэн Даваасүрэнгээр хянуулж 2016 оны 6 дугаар сард хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.
 21. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Замын хөдөлгөөн судлалын хүрээлэнтэй хамтран хэвлэсэн “Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай” эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл, B6 форматтай, 8,3 хэвлэлийн хуудастай номын эхийг А.Хурцбилэг (Замын хөдөлгөөн судлалын  хүрээлэнгийн захирал), А.Түвшинтулга (ХЗҮХ-ийн ХЗМССТ-ийн эрхлэгч) нараар хянуулж 2016 оны 6 дугаар сард хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.

 

ӨНГӨТ ПРИНТЕРЭЭР ХЭВЛЭСЭН АЖЛУУД

д/д

Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний нэр

Хэмжээ

Тоо ширхэг

1

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Должингийн Баярсайханы “Гадаад орнуудын эрүүгийн процесс” номын агуулга, үзэл санаа сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэгийн урилга

А6

60

2

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрхзүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Должингийн Баярсайханы “Гадаад орнуудын эрүүгийн процесс” номын агуулга, үзэл санаа сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэгийн постер

А3

60

3

МУИС-ийн  Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Должингийн Баярсайханы “Гадаад орнуудын эрүүгийн процесс” номын агуулга, үзэлсанаасэдэвтуулзалтхэлэлцүүлэгийн хөтөлбөр

А4

Дэлгэц-ээр

4

Монгол Улсын төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, шинэ ардчилсан Үндсэн хуулийн эхийг баригч, хөдөлмөрийн баатар, ардын багш, гавьяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимидийн нэрэмжит шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын ажилтан, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, судлаач, оюутны эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн уралдааны постер

А3

5

5

Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр

А4

90

6

Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” эрдэм шинжилгээний хурлын урилга

197х217 мм

90

7

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн танилцуулга

А4

 

 

–оОо–

3. ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2016.06.25.

Захиргааны хэлтэс нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн бодлого төлөвлөлт, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хүний нөөц, санхүү, аж ахуй,  дотоод дэг журам, архив бичиг хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон салбар нэгжүүдийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог ханган хүрээлэнгийн захиралд мэдээлэл өгч ажилласан болно. 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд болон бусад ажлын хүрээнд хийгдсэн ажлыг 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар тайланд тусгалаа.

Хүний нөөц:

–       2016 оны хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах тухай” А/44 дүгээр тушаалын дагуу нийт 33 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Хууль зүйн сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/64 дугаар тушаалаар “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн дүрэм”, 2016 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/126 дугаар тушаалаар “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөгжлийн стратеги хөтөлбөр”-ийг тус тус шинэчлэн батлуулсан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйл, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 166 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 7.11-д заасны дагуу нийт ажилчдаас санал авч 2016 оны ээлжийн амралтын хуваарийг ажлын зохион байгуулалтыг харгалзан үзэж боловсруулж батласан.

“Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг”, “Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр” –ийн хэрэгжилтийн хүрээнд  2016 оны 5 дугаар сард нийт албан хаагчдыг “Сөүл сэниорс” эмнэлэгт эрүүл мэндийн багц шинжилгээ, эмчийн үзлэгт хамруулсан.

 

Мөн тус хүрээлэнгийн “Дотоод хяналт шалгалтын журам“-ын төслийг боловсруулж Хууль зүйн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/135 дугаар тушаалаар батлуулав.

 

Хүний нөөцийн чиглэлээр /А-01-07/, /Б-01-25/ нийт 32 тушаалын төсөл боловсруулж тушаал батлуулсан.

Энэ хугацаанд 1 ажилтан ажилд түр томилогдсон, хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан 2 ажилтан эргэж ажилд томилогдох тушаал гарсан.

–       Ж.Алтансүхийг 2016 оны 2 дугаар сарын 18-ний өдрөөс эхлэн Бодлогын судлаачаар түр томилох.

–       Хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан В.Оюун-Эрдэнийг 2016 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн Сургалт хариуцсан менежерээр томилох

–       Хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан Б.Хуланг 2015 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн өөрийнх нь хүсэлтээр ажилд нь томилсон зэрэг болно.

Жирэмсний болон амаржсаны амралттай болон хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтан 5 байна.

Дотоод дэг журам, ажлын цаг ашиглалт

Ажилтнуудын цагийн бүртгэл, ирцийн мэдээг  сар бүр цаг бүртгэлийн системээс гаргаж Захиргааны зөвлөлд танилцуулсан.

Төлөвлөгөө, тайлан, бусад үйл ажиллагаа:

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2015 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг 2016 оны 01дүгээр сарын 15-ны өдөр Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн.

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө 2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/206 тоот албан бичгээр, Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны  хөтөлбөр, “Цахим засаг” хөтөлбөрийн биелэлтийг 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/223 тоот албан бичгээр Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн.

“Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөө”-ний биелэлтийн тайланг 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн  01/219 албан бичгээр хүргүүлсэн.

Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журмын дагуу хавсралт ёсоор 2016 оны 1-5 дугаар саруудын  статистик мэдээллийг 02/48, 01/64, 01/110, 01/141, 01/207 тоот албан бичгээр хугацаанд нь Хууль зүйн яаманд хүргүүлэв.

Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн талаар 7 хоног бүрийн Даваа гарагийн  захиргааны зөвлөлийн хурал болон шуурхай хуралд тогтмол оролцож хурлын тэмдэглэлийг хөтөлсөн. Өгсөн үүрэг даалгаврын танилцуулж, биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд:

Ирсэн, явсан албан бичгийг хөтлөх, удирдах ажилтанд танилцуулах, удирдлагаас өгсөн зааврын дагуу холбогдох ажилтанд хүргэх, бүртгэл хяналтын карт хөтлөх, явуулах баримт бичигт дугаар олгох, шуудангаар явуулах зэрэг бичиг хэргийн урсгалын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан.

Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавин, холбогдох нэгжийн удирдлагад тухай бүр нь танилцуулж, удирдлагад мэдээлэл өгч ажилласан.

Энэ хугацаанд хүрээлэнгээс нийт 230 албан бичиг явсан, 158 албан бичиг гадны байгууллагаас ирсэн. Хууль зүйн яаманд хүргэх албан бичгийг биечлэн хүргэсэн ба бусад байгууллагуудын албан бичгийг шуудангаар хүргүүлсэн байна.

Хугацаа хэтэрсэн  албан бичиг байхгүй болно.

Нийт ирсэн албан бичгээс 55 албан бичигт хариу явуулсан. Мөн 4 албан бичигт хүсэлтийн дагуу имэйл-ээр, утсаар буюу амаар хариу  өгсөн 6 байна.

Өргөдөл, гомдол:

Энэ хугацаанд нийт 12 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

–          Ажилд орох 3,

–          Чөлөө хүссэн 6,

–          Бусад 3 өргөдөл ирсэн.

Өргөдлийн дагуу захирлын тушаал 6 гарсан. Бусад өргөдөл, гомдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэсэн байна.

ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 30 БАЙДЛААРХИ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хүрээлэн нь 2016 онд Улсын төсвийн санхүүжилтаас 431,115.7 төгрөг, үндсэн  үйл ажиллагааны (ном борлуулалтын орлого, хэвлэх үйлдвэрийн орлого,  заалны түрээс, номын сангийн үйлчилгээ, сурталчилгаа ) зэрэг  орлогоос 150,000.0 төгрөг, Нийт 581.115.7 төгрөгийн төсөв батлуулсан.

Санхүүжилтийн  эх үүсвэрийн талаар

Улсын төсвөөс 215,563.2 төгрөг байхаар баталснаас 215,963.2 төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 75,000.0 төгрөгийн орлого олохоос 98,906.9 төгрийн орлого төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь 131,9 хувь буюу 23,906.9 төгрөгөөр орлого илүү биелсэн байна.

Төсвийн зарлагын зарцуулалтын талаар

Төсвийн зарлагын санхүүжилтын хуваарийн дагуу  290,563.2 төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 289,929.4 төгрөгийг зарцуулж 633,.8 төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 99,8 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.

Авлага: 2016 оны эхэнд авлагын бүртгэлд 59,531.9 төгрөг байсан бөгөөд тухайн тайлант хугацаанд 44,605.8 төгрөг болж буурсан байна. Энэ авлага нь дараа тооцоогоор үүсгэсэн ХЗҮХүрээлэнгийн гэрээт борлуулагч, гадны гэрээт борлуулагч нарт борлуулуулахаар өгсөн номны  авлага юм.

Өглөг: Тус байгууллага нь 754.3  төгрөгийн  өглөгтэй байна. Энэ нь урьдчилж орсон орлого буюу номын өглөг юм.

ХЗҮХ-ийн барилга, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн

2016 оны урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа Тоо

Зардал

/мян.төг/

1 Барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид урьдчилсан төлөвлөгөөт үзлэг хийж түүний дагуу засвар үйлчилгээ хийх

Сар бүр

100,000

2 Шилэн хаалга, цонхны тохиргоо хийх

Улирал бүр

102

200.000

3 Дулааны худаг болон узельд 4 ширхэг хаалтанд сальник шахах,3 ширхэг хог шүүгч, хүйтэн усны 2 ширхэг хог шүүгчийг цэвэрлэх

3-р улиралд

9

300.000

4 Хэрэгцээний усны хаалт холбох хэрэгсэл солих

Үзлэгийн дагуу

5

75.000

5 Цахилгааны шугам, монтажид завсар үйлчилгээ хийх, шалгах

Сар бүр

200.000

6 Ламп солих /сүүн болон цэгэн гэрэл/

Тухай бүр

50

100.000

7 Салхивчны сорох хэсгийн шүүр солих

Улирал тутам

2

40.000

8 Зүлэгжүүлэлт, цэцэрлэгжүүлэлт хийх

2-р улиралд

200,000

9 Дотор холбоо сүлжээний үзлэг засвар хийх

Сар тутам

100,000

10 Шалны разетка солих 2 ширхэг

2-р улиралд

3

300,000

11 Ариутгах татуургын 4 ширхэг худаг лайдах шугам цэвэрлэх

2-р улиралд

4

120,000

12 Барилгын дотор хананд хэсэгчилсэн засвар хийх /замаска, эмульс/

Жилдээ

150м2

300,000

13 Өдрийн гэрэл 200, өдөөгч 200 ширхэг солих

Жилдээ

400

500,000

14 Хүйтэн усны 50-ын шугамд скон, муфть солих  /узельд/

3-р улиралд

1

30,000

15 00 өрөөнүүдийн ус хураагуурын тохиргоо хийх шугам сэтгэх

2-р улиралд

21

300,000

16 Дээврийн хэсэгчилсэн засвар хийх

2-р улиралд

25м2

350,000

17 Гадна гэрэлтүүлгийг шинчлэн засварлах

2-р улиралд

14

250,000

18 Байгууллагын эд хогшилд засвар хийх

2-р улиралд

500,000

19 Халуун хүйтэн усны холигч солих

Жилдээ

5

200,000

20 Дохиолол хамгаалалтын камер солих

3-р улиралд

4

180,000

Дүн

4.345.000

төгрөг

2016 оны эхний хагас жилд урсгал засвараар хийж   гүйцэтгэсэн  ажлын тайлан

ХЗҮХ-ийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн 2016 оны урсгал засварын ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлууд:

Барилга байгууламжийн шугам сүлжээ тоног төхөөрөмжид урьдчилсан үзлэг хийж түүний дагуу засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

1. Гадна гэрэлтүүлгийн 12 ш ламп,7 ш бүрхүүлийг шинээр сольсон.

2. 4-р болон 2-р давхарт шинээр 2 ширхэг холигч сольж 3, 4, 5 дугаар давхаруудын холигчны гол 4 ширхэг сольсон

3. Бохирын 2 ширхэг худгийг лайдаж, цэвэрлэгээ хийж шугамыг угаасан.

4. Барилгын 00-ын өрөөнүүдийн нийт 18 ш ус хураагуурт засвар хийж  сэтгэж онгойлгосон.

5. Гадна камер 2ш, дотор камер 1ш шинээр худалдан авч суурилуулж бичлэг хураагчийг шинээр сольж ажилд оруулсан

6. Гадна талбайн цэцэрлэгжүүлтэнд зориулж 10 ширхэг  шар хуайс мод нэмж тарьсан.

7. Гадна болон дотор холбоонд тухай бүр засвар үйлчилгээ хийж хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

8. Гадна  дотор хаалганы цоож, бусад тохиргоог хийж 2 ш цоожны гол сольсон.

9. Барилгын нийт 72 ширхэг цонхны тавцан, хэвлэх үйлдвэрийн цонхны хамгаалалт 8 ш төмрийг  сэргээж будсан.

10. Узельд барилгын хана болон таазны засварын ажлыг эхлүүлсэн.

11. Барилгын гадна болон дотор гэрэлтүүлгийг тухай бүр сольж засвар үйлчилгээ хийж байна.

Үүнд: 80ш өдрийн гэрэл, 60 ваттын ламп 21ш, сүүн гэрэл гэрэл 14ш, өдөөгч 39ш тус тус сольсон

12. Сургалтын танхимуудын ширээнүүдийн 200 ш дугуйг шинээр сольсон.

13. Хувцасны өлгүүрийн цүнх хадгалах шкафны 26 ш цоожийг сольсон.

14. Салхивчны сорох хэсгийн шүүр 2ш сольсон.

 

[1] Энэхүү тайлан нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны 2016 төлөвлөгөөний дагуу нэгдүгээр улиралд хийхээр төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийн тайлан болно.

[2] Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнээр хуульчийн үргэлжилсэн сургалтыг зохион байгуулах чиг үүрэг Монголын хуульчдын холбоонд шилжсэн.

[3] Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнээр хуульчийн үргэлжилсэн сургалтыг зохион байгуулах чиг үүрэг Монголын хуульчдын холбоонд шилжсэн.