Хүрээлэнгийн 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

 • 2017-08-18
 • Ц.Энхжин
 • 1,854

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль зүйн судалгааны төв нь тайлант хугацаанд дараахь бүрэлдэхүүнтэй ажилласан байна.

Албан тушаал I/02-I/04 I/04-I/11 I/11-I/23 I/23-II/06 II/06-VI/15[1] V/15 VI/15
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 1 1 1
Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 1 1 1 1 1 1
Эрдэм шинжилгээний ажилтан 6 4 4 4 5 5
Гэрээт эрдэм шинжилгээний ажилтан 5 5 5 5+1
Нийт орон тоо 7 5 10 11 12 13

 

Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын шилжилт хөдөлгөөн харьцангуй их, байнгын орон тоон дээр ажиллаж буй эрдэм шинжилгээний ажилтны тоо буурсан үзүүлэлт, мөн одоо ажиллаж буй 5 гэрээт эрдэм шинжилгээний ажилтны гэрээний хугацаа 2017 оны 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөр дуусгавар болохоор байгаа зэрэг хүчин зүйлс нь Хууль зүйн судалгааны төвийн үйл ажиллагаа мэргэжлийн, тогтвортой байхад сөргөөр нөлөөлж байна. Иймд 2017 оны сүүлийн хагас жилийн ажлын ачаалал болон хүний нөөцийн асуудлыг тэнцвэржүүлэх талаар анхаарал хандуулах шаардлага байна.

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮНЭЭР АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1. Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг 5 сар УИХ-ын ХЗБХ-ны 2017 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай” №05 тоот тогтоолоор баталсан ажлын хэсгийн гишүүнээр ХЗҮХ-ийн ЭНБД Д.Зүмбэрэллхам ажиллаж байна.
2. Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг 3 сар ХЗДХ-ийн сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” №А/66 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ЭША Ж.Бариаширсүрэн ажиллаж байна.
3. Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг 4 сар 4/14 Тус ажлын хэсэгт ЭШАА М.Төрбаярыг оролцуулах саналыг 2017.04.14-ны 01/195 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-ны ТНБД Г.Баясгаланд хариу хүргүүлсэн
4. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг 4 сар 4/14
5. Патентын эрхийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг 4 сар 4/7 Тус ажлын хэсэгт ЭШАА У.Эрдэнэзаяаг оролцуулах саналыг 2017.04.07-ны 01/177 тоот албан бичгээр ХЗДХ-ийн дэд сайд Б.Энхбаярт хариу хүргүүлсэн
6. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг 4 сар 4/5 Тус ажлын хэсэгт ЭШАА М.Төрбаярыг оролцуулах саналыг 2017.04.05-ны 01/178 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-ны ТНБД Г.Баясгаланд хариу хүргүүлсэн

 

ХОЁР. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

2017 оны эхний хагас жилд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдтай байгуулсан Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын үр дүнгийн гэрээ /хавсралт4/ болон Хууль зүйн судалгааны төвийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд /хавсралт1/ нийт 8 чиглэлийн 13 хууль, хуулийн төсөлд холбогдох судалгаа хийхээр төлөвлөн ажилласан бол 1 судалгааг ХЗДХЯ-наас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу өөр байгууллагаар хийлгэж байгаа тул төлөвлөгөөт ажлаас хасагдсан. Үүнээс гадна Хууль зүйн судалгааны төвийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбогдсон судалгаа хийгдэж байна.

Төлөвлөгөөнд тусгадсан судалгааны ажлуудын хүрээнд нийт 13 судалгааны ажил гүйцэтгэсэн, гүйцэтгэж байгаа бөгөөд эдгээрээс 6 сарын 30-ны дотор дуусгах 9 судалгаа 100%, 7-8 дугаар сард дуусгах шаардлагатай 4 судалгаа 40-50%-ийн явцтай байна.

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ СУДАЛГАА  
Судалгааны ажлын нэр Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. Эрх зүйн анхан шатны мэдлэг, боловсрол олгож буй өнөөгийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагын судалгаа хийх /НТ15/ 12 сар 1 сар Эрх зүйн анхан шатны мэдлэг, боловсрол олгож буй өнөөгийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагын судалгаа хийх ажлын хүрээнд “Эрх зүйн боловсрол олгох, мэдээлэл түгээх үр нөлөөтэй арга хэлбэр” сэдэвт харьцуулсан судалгааны тайланг ЭША Ж.Бариаширсүрэн эцэслэн боловсруулж, тайланг 2017 оны 1 сарын 13-ны өдрийн 01/19 тоот албан бичгээр ХЗДХСайдад хүргүүлэв.. 100%
2. Захиргааны зөрчлийн маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-тай холбогдох судалгаа хийх /НТ13/ 1 сар 1 сар “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай” хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэрэгцээнд зориулан гадаад орнуудын туршлага, эрх зүйн зохицуулалтын талаар “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт харьцуулсан лавлагааг ЭША Ж.Бариаширсүрэн, Ж.Алтансүх, Б.Гончигсумлаа, Б.Сүнжидмаа, Б.Алтангэрэл нар гаргаж 2017 оны 1 сарын 11-ний өдрийн 01/14 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ- холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэв. 100%
3. “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль”-тай холбогдох судалгаа хийх /НТ12/ 1 сар 1/18 МУГХУСАЗЗ Л.Нямгэрэлээс 2017 оны 1 сарын 12-ны өдрийн 7/172 тоот албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ”-г хийж 2017 оны 1 сарын 18-ны өдрийн 01/22 тоот албан бичгээр ХЗДХСайдад болон ГХУСАЗЗААлбанд хүргүүлэв 100%
4. “Аж ахуйн нэгжийг дахин хөрөнгөжүүлэх асуудал”  сэдэвт харьцуулсан судалгаа хийх /НТ1/ 12 сар 1 сар ХЗДХЯ-ны захиалгын дагуу “Дампуурал ба дахин хөрөнгөжүүлэх асуудал” сэдэвт харьцуулсан судалгааг гүйцэтгэж 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01/238 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-ны ХЗБГ-ын дарга П.Сайнзоригт хүргүүлсэн. 100%
5. “Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль”-тай холбогдох судалгаа хийх /НТ7/ 3 сар 3/30 “Хууль зүйн туслалцааны тухай” хуульд үр нөлөөний судалгаа хийх ажлын хүрээнд “Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах судалгааг ЭША Б.Гончигсумлаа, М.Цэдэвсүрэн, судлаач С.Батбаяр нар хамтран гүйцэтгэж 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01/239 тоот албан бичгээр ХЗДХ-ийн сайдад хүргүүлсэн. 100%
6. “Дампуурлын тухай хууль”-тай холбогдох судалгаа хийх /НТ10/ 12 сар 1 сар “Дампуурал ба дахин хөрөнгөжүүлэх асуудал” сэдэвт харьцуулсан судалгааг гүйцэтгэж 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01/238 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-ны ХЗБГ-ын дарга П.Сайнзоригт хүргүүлсэн. 100%
7. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан судалгаа хийх /НТ14/ Жилдээ Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлоход чиглэгдсэн судалгааг тодорхой сэдвүүдийн хүрээнд гүйцэтгэсэн. Үүнд: ҮХ-ийн тодорхой заалтуудыг шинэчлэн сайжруулах үндэлэл шаардлагыг тодорхойлох ажлыг ЭША Н.Мичидмаа, 7 өөрчлөлтийн үр нөлөөг судлах ажлыг ЭША Ж.Алтансүх, Журмын тухай хуулиудыг судлах ажлыг Б.Алтангэрэл, Парламент 2 танхимтай байх асуудлыг М.Төрбаяр, Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын талаарх баримт бичгийг цуглуулах ажлыг Б.Сүнжидмаа нар тус тус судалсан байна. 50%
8. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн хуулиудад судалгаа хийх ажлын хүрээнд Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хуулийн төсөл”-ийн үр нөлөөг тооцох судалгаа /НТ4/ 2 сар 3 сар Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хуулийн төсөл”-ийн үр нөлөөг тооцох болон зардлыг тооцох судалгааг гүйцэтгэж 2017 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/160 тоот албан бичгээр ХЗДХ-ийн сайдад хүргүүлсэн. 100%
9. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хуулийн төсөл”-ийн зардыг тооцох судалгаа /НТ4/ 2 сар 3 сар 100%
10. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх судалгаа /НТ4/ 2 сар 4 сар Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийж судалгааны ажлын тайланг 2017 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01/196 тоот албан бичгээр ХЗДХ-ийн сайдад хүргүүлсэн. 100%
11. Хүний эрхийн чиглэлийн хуулиу дад судалгаа хийх ажлын хүрээнд Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх судалгаа /НТ3/ 5 сар 6 сар Хүний эрхийн чиглэлийн хуулиудад үр нөлөөний судалгаа хийх ажлын хүрээнд Хүний эрхийн комиссын тухай хуулийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ЭША Ж.Бариаширсүрэн ажиллаж байна. УИХ-аас 2000 онд баталсан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуульд хэрэгжилтийн үр нөлөөний судалгаа хийхээр тогтсон бөгөөд судалгааны ажлын удирдамжийг боловсруулж батлуулсан. Судалгааны ажил төлөвлөлтийн үе шатанд үргэлжилж байна. 40%
12. Хүний эрхийг хамгаалагчдын тухай хуулийн хэрэгцээ шаардлагын тандан судалгаа /НТ3/ 5 сар 6 сар ХЗДХЯ-наас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу өөр байгууллагаар хийлгэхээр болсон.
13. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн хуулиудад судалгаа хийх ажлын хүрээнд “Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай” хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх судалгаа /НТ4/ 5 сар 6 сар  “Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай” хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх ажлын хүрээнд “Судалгааны ажлын удирдамж, төлөвлөгөө”-г ЭНБД доктор Х.Эрдэм-Ундрахаар батлуулан эх сурвалжийн судалгаа хийж байна. Судалгааны ажилд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах үүднээс Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт “Судалгааны материал хүсэх тухай”  01/276 тоот албан бичгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр хүргүүлсэн бөгөөд хариуг хүлээж байна.

Судалгааны ажил төлөвлөлтийг үе шатандаа үргэлжилж байгаа бөгөөд холбогдох этгээдүүдээс ярилцлагын судалгаа авах, шаардлагатай материал цуглуулах ажил хийгдэж байна.

40%
14. Патентын эрхийн тухай хуульд хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх үнэлгээ хийх судалгаа /НТ4/ 6 сар 6 сар Патентын эрхийн тухай хуульд хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх үнэлгээ хийх судалгааны ажлыг ЭШАА М.Төрбаяр ахалж,ЭША Б.Алтангэрэл, У.Эрдэнэзаяа нар гүйцэтгэж байна. Судалгааны удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулсан ба холбогдох мэдээлэл хүссэн 01/277 тоот албан бичгийг ОӨУБЕГ-ын дарга Р.Содхүүд 2017.05.19-ны өдөр хүргүүлсэн.Судалгааны ажил төлөвлөлтийг үе шатандаа үргэлжилж байгаа бөгөөд холбогдох этгээдүүдээс ярилцлагын судалгаа авах, шаардлагатай материал цуглуулах ажил хийгдэж байна. 40%

Хууль зүйн судалгааны төв нь тайлант хугацаанд төлөвлөгөөт судалгааны ажлаас гадна нийт 11 төлөвлөгөөт бус судалгаа, лавлагаа хийж байгаагаас 9 нь бүрэн дууссан, 2 судалгааны ажил үргэлжилж байна. Үүнд:

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС СУДАЛГАА  
Судалгааны ажлын нэр Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
Эхэлсэн Дууссан
1. Гадаадын зарим орнуудын хуулийн этгээдийн төрөл /Харьцуулсан лавлагаа/ 4 сар 4/14 “Хуулийн этгээдийн төрөл” харьцуулсан судалгааг ЭША Ж.Алтансүх, Ж.Бариаширсүрэн, Ж.Алтансүх,  Б.Алтангэрэл, Б.Сүнжидмаа нар хамтран гүйцэтгэж ХЗДХЯ-нд хүргүүлсэн

 

100%
2. “Шүүхээс эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр буцаах нь” сэдэвт харьцуулсан судалгаа 5 сар 5 сар 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатараас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 225 дугаар зүйлийн 225.1.2 дахь хэсэг болон 230 дугаар зүйлүүд болох Эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр буцаах тухай судалгааг ЭНБД Д.Зүмбэрэллхам удирдан, ЭША Б.Алтангэрэл, Н.Мичидмаа нар хамтран гүйцэтгэж холбогдох санал, дүгнэлтийн хамт 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/266 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 100%
3. Монголын нууц товчооны зарим үгсэд холбогдох лавлагаа 3 сар 3/21 Монголын нууц товчоон дахь “цааз”, “хууль”, “ял” гэх үгсийн давтамж, хаана хаана ямар утга агуулгаар хэрэглэсэн тухай мэдээлэл цуглуулж лавлагаа гаргах ажлыг ЭША Н.Мичидмаа гүйцэтгэсэн. 100%
4. “Гаалийн байгууллага, гаалийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал” харьцуулсан судалгаа 4 сар 5 сар Гаалийн ерөнхий газраас 2017 оны 4 сарын 11-ний 1-3/1475 тоот албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу “Гаалийн байгууллага, гаалийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал” харьцуулсан судалгааг гүйцэтгэж 5 сарын 18-ны өдөр хүргүүлсэн бөгөөд нэмэлт засвар болон Гаалийн тухай хууль /2008/, Гаалийн тухай хуулий шинэчилсэн найруулгын төсөл /2017/ болон Киотогийн конвенцийн нэмэлт протоколийг харьцуулан холбогдох санал, зөвлөмж боловсруулан 6 сарын 14-ний өдрийн 01/342 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 100%
5. Гаалийн тухай хууль /2008/, Гаалийн тухай хуулий шинэчилсэн найруулгын төсөл /2017/ болон Киотогийн конвенцийн нэмэлт протоколийг харьцуулан холбогдох санал, зөвлөмж боловсруулах 100%
6. ХЗДХЯ-ны харьяа байгууллагуудын авилгын судалгаa 4 сар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн сан, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн хамтран ХЗДХЯ-ны харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдал, ажилтан, албан хаагчдын ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчил авлигын эрсдэлтэй үйл ажиллагаа зэргийг судлах “Авлигын судалгааны удирдамж” –ийг ТНБД Г.Баясгалангаар батлуулсан. Уг судалгаанд Төслийн зөвлөх Д.Зүмбэрэллхам, ЭША Ж.Бариаширсүрэн, Б.Алтангэрэл нар ажиллаж байна. 10%
7. “Хүн”-ийг шинжлэх ухаанд хэрхэн тодорхойлсон тухай лавлагаа 4 сар 4/20 ЭША Ж.Бариаширсүрэн байгалийн, нийгмийн, анагаахын шинжлэх ухаан болон улс төр судлалд хүнийг хэрхэн тодорхойлдог талаар лавлагаа гаргасан. 100%
8. “Суурь судалгаа, хавсарга судалгаа” сэдэвт лавлагаа 4 сар 4/14 ЭША Н.Мичидмаа “Суурь судалгаа, хавсарга судалгаа” сэдвийн хүрээнл хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгүүд болон эрдэм шинжилгээ судалгааны бүтээлүүдээс мэдээлэл цуглуулж лавлагаа гаргасан. 100%
9. Түрээслэгчийн эрх ашгийг хамгаалсан хууль эрх зүйн орчны талаарх лавлагаа, мэдээлэл 6 сар 6 сар УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Амгалангаас 2017 оны 6 сарын 8-ны өдрийн 06/23 тоот албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Түрээслэгчийн эрх ашгийг хамгаалсан хууль эрх зүйн орчны талаарх лавлагаа, мэдээллийг бэлтгэж байна. 60%
10. Монгол Улсад 1930 оноос хойш хууль зүйн салбарт тууривсан өгүүллийн лавлагаа 5 сар 5/17 Монгол Улсад 1930 оноос хойш хууль зүйн салбарт тууривсан 9636 өгүүллийг түүвэрлэн он дарааллаар жагсаасан лавлагаа гаргах, 10 жил тутамд нийтлэгдсэн өгүүллийн тоогоор ангилах ажлыг гүйцэтгэсэн. 100%
11. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон сонгуулийн тухай, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулиудын зөрчил, хийдэл, давхардал болон уялдаа холбооны талаарх лавлагаа 5 сар 5/10 Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон сонгуулийн тухай, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулиудын зөрчил, хийдэл, давхардал болон уялдаа холбооны талаарх лавлагааг ЭША У.Эрдэнэзаяа бэлтгэж холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн. 100%

 

Дээрхээс харахад Хууль зүйн судалгааны төв 2017 оны эхний хагас жилд 25 судалгааны ажил гүйцэтгэж байгаагаас 14 буюу 56% нь төлөвлөгөөт, 11 буюу 44% нь төлөвлөгөөт бус судалгаа байна.

Үүнээс эхний хагас жилд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн төлөвлөгөөт судалгааны 9-ийг буюу 69%-ийг бүрэн дуусгасан, 3-ыг буюу 23%-ийг 40-50%-тай гүйцэж байгаа бол 1 судалгааг буюу 8%-ийг ХЗДХЯ-наас өгсөн чиглэлийн дагуу гүйцэтгэх шаардлагагүй болсон байна. Үүнээс харахад эхний хагас жилд хийсэн судалгааны 73% нь дууссан, 27 хувь нь үргэлжилж байна.

 

ГУРАВ. БАРИМТ БИЧИГ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ, ГАРЫН АВЛАГА, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Хууль зүйн судалгааны төв 2017 оны эхний хагас жилд журам, гарын авлага, санал зэрэг нийт 34 баримт бичгийн төсөл боловсруулсан байна. Үүнээс 30 нь буюу 88% нь бүрэн дууссан, 4 нь буюу 12% нь үргэлжлэн хийгдэж байна.

Үүнээс төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил 9 ажлын 8 нь буюу 89% бүрэн биелсэн бол 11%  нь буюу 1 бүтээгдэхүүн “Судлаачийн гарын авлага” боловсруулах ажил 80%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

Харин төлөвлөгөөт бус ажлын хүрээнд 25 ажил гүйцэтгэснээс 2 төслийн санал боловсруулах, 1 журмын төсөл боловсруулах ажил үргэлжилж байна.

Дээрхээс харахад баримт бичиг, санал, зөвлөмж, гарын авлага, төсөл боловсруулах чиглэлээр эхний хагас жилд гүйцэтгэсэн нийт ажлын 26% нь буюу 9 төлөвлөгөөт, 74% буюу 25 нь төлөвлөгөөт бус ажил байлаа.

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
Баримт бичгийн нэр Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. ХЗҮХ-ийн Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам боловсруулах 1 сар 2 сар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2017 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/06 тоот “Журам батлах тухай” тушаалаар “Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг шинэчлэн баталсан. Журмын төслийг ЭША Ж.Бариаширсүрэн  боловсруулж, ЭНБД Д.Зүмбэрэллхам хянасан. 100%
2. Захиалгат судалгаа гүйцэтгэх журам боловсруулах 1 сар 2 сар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2017 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/04 тоот “Журам батлах тухай” тушаалаар “Судалгаа болон эрх зүйн үйлчилгээг захиалгаар гүйцэтгэх журам”-ыг баталсан. Журмын төслийг ЭША Ж.Алтансүх боловсруулж, ЭНБД Д.Зүмбэрэллхам хянасан. 100%
3. Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн журам боловсруулах 1 сар 2 сар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/05 тоот “Журам батлах тухай” тушаалаар “Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн журам”-ыг шинэчлэн баталсан. Журмын төслийг ЭША Б.Гончигсумлаа боловсруулж, ЭНБД Д.Зүмбэрэллхам хянасан. 100%
4. Хууль зүйн сэтгүүлийн клубын журам боловсруулах 1 сар 2 сар Хууль зүйн мэргэжлийн сэтгүүл эрхлэгчдийн клубын хуралд тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг хууль зүйн мэргэжлийн 11 сэтгүүлийн төлөөлөл оролцож “Хууль зүйн мэргэжлийн сэтгүүл эрхлэгчдийн клубын дүрэм”-ийг хэлэлцэн баталсан. 100%
5. “Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах Жишиг гарын авлага” боловсруулах 2 сар 4 сар “Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах судалгааг гүйцэтгэж гарын авлага боловсруулсан. 100%
6. “Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг тооцох Жишиг гарын авлага” боловсруулах 2 сар 3 сар Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хуулийн төсөл”-ийн үр нөлөөг тооцох судалгааг гүйцэтгэж гарын авлага боловсруулсан. 100%
7. “Хууль тогтоомжийн төслийн зардлын тооцоог хийх Жишиг гарын авлага” боловсруулах 2 сар 3 сар Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хуулийн төсөл”-ийн зардлыг тооцоолсон судалгааг үр нөлөөг тооцох судалгааг гүйцэтгэж гарын авлага боловсруулсан. 100%
8. “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх” гарын авлага боловсруулах 2 сар 4 сар Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийж судалгааны ажлыг гүйцэтгэж гарын авлага боловсруулсан. 100%
9. “Судлаачийн гарын авлага” боловсруулах 3 сар 5 сар ХЗҮХ-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан  санал, зөвлөмжийг “Судлаачийн гарын авлага”-д тусгаж дууссан.

Гэхдээ судлаачдад зориулсан уг гарын авлагыг зөвхөн ажлын хэрэгцээнд зориулан ХЗҮХ-ийн Хууль зүйн судалгааны төвийн судлаачдад  зориулан тодорхой өөрчлөлт оруулж, дахин боловсруулах шаардлагатай гэж үзсэнээр бүтээлийг хууль зүйн чиглэлээр судалгаа хийж буй эрдэмтэн, судлаачдад хүргэх  ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулаад байна.

80%

 

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
Баримт бичгийн нэр Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. ХЗҮХ-ийн номын санг “HEINONLINE” цахим сантай холбох төслийг яамнаас ирүүлсэн загварын дагуу боловсруулах 1 сар 1/3 Хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх асуудлын жагсаалтад хамруулах замаар ХЗҮХ-ийн номын санг   уг цахим сантай холбох үйлчилгээний хураамжийг шийдвэрлүүлэх асуудлын хүрээнд ЭШАА М.Төрбаяр, Ц.Одгэрэл нар ХЗДХЯ-наас ирүүлсэн загварын дагуу  төсөл боловсруулж, ХЗДХЯ-ны СХХО-ын хэлтэст  хүргүүлэв. 100%
2. “Судлаачдын орон тоо , цалингийн асуудлаар танилцуулга” боловсруулах. 1 сар 1/21 СЯ-нд бүтэц, орон тоотой холбоотой асуудал шийдвэрлүүлэх ажлын хэрэгцээнд зориулан “Судлаачдын орон тоо, цалингийн асуудлаар танилцуулга”-ын төслийг ЭШАА М.Төрбаяр, ЭША Ж.Бариаширсүрэн нар боловсруулж удирдлагад хүргүүлэв. 100%
3. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах 2017 оны үр дүнгийн гэрээнд тусгах санал бэлтгэх 1 сар 1 сар ЭШАА М.Төрбаяр, ЭША Ж.Бариаширсүрэн, Б.Гончигсумлаа, Ц.Одгэрэл нар холбогдох санал боловсруулж улирдлагад хүргүүлсэн. 100%
4. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Хууль зүйн судалгааны төвөөс тусгах арга хэмжээний санал боловсруулах 1 сар 1 сар ЭШАА М.Төрбаяр, ЭША Ж.Бариаширсүрэн, Б.Гончигсумлаа, Ц.Одгэрэл нар холбогдох санал боловсруулж улирдлагад хүргүүлсэн. 100%
5. ХЗҮХ-ийн гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах 2/6 2/10 ХЗҮХ-ийн гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөөг ЭНБД Д.Зүмбэрэллхам, ЭША Б.Сүнжидмаа нар боловсруулсан. 100%
6. Олон улсын Арбитрын байгууллагын тухай мэдээлэл бэлтгэх 2/8 2/9 ЭША Б.Сүнжидмаа Олон улсын Арбитрын байгууллагын талаар 8 хуудас материал орчуулсан. 100%
7. МУ-ын Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан ”Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн боловсруулсан хуулийн төсөл”-ийг судалж, уг төсөл “Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” хуультай нийцэж байгаа эсэх асуудлаар санал, мэдээлэл бэлтгэж,танилцуулах. 3 сар 3/21 ЭШАА М.Төрбаяр ажлын хэсгийн боловсруулсан хуулийн төсөл болон холбогдох хууль тогтоомжийг судалж, 2 хуудас “санал, мэдээлэл” бэлтгэж, Захиралд танилцуулав. 100%
8. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн шилдэг ажилтан шалгаруулах журам боловсруулах 3 сар 3 сар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2017 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/20 тоот “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн шилдэг ажилтан шалгаруулах журам батлах тухай” тушаалаар “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн шилдэг ажилтан шалгаруулах журам”-ыг баталсан. 100%
9. Үндсэн Хуулийн Цэцийн анхны дарга, гавъяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Г.Совдын нэрэмжит хууль зүйн сэдэвт шилдэг өгүүлэл шалгаруулах журам боловсруулах 3 сар 4 сар Үндсэн Хуулийн Цэцийн анхны дарга, гавъяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Г.Совдын нэрэмжит хууль зүйн сэдэвт шилдэг өгүүлэл шалгаруулах журмын төслийг ЭША У.Эрдэнэзаяа ХЗМССТ-тэй хамтран боловсруулж батлуулсан. 100%
10. Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт судалгааны тайлангийн хэлэлцүүлгийг нээх үг бэлдэх 4 сар ХЗҮХ-ийн захирал болон ХЗДХЯ-ны ТНБД нарын судалгааны тайлангийн нээлт болон салбар хэлэлцүүлгийг нээж хэлэх үгийн 7 төслийг ЭШАА М.Төрбаяр, ЭША Ж.Бариаширсүрэн, Б.Сүнжидмаа, У.Эрдэнэзаяа, М.Цэдэвсүрэн, Б.Алтангэрэл нар боловсруулсан. 100%
11. Хуульч эрдэмтдийн анхдугаар чуулга уулзалтад ХЗДХ-ийн сайд С.Бямбацогтын тавих “ Эрх зүйн шинэтгэл” сэдэвт илтгэл бэлдэх 5

сар

5/23 Захирлаас өгсөн чиглэлийн дагуу ЭШАА М.Төрбаяр “Эрх зүйн шинэтгэл” сэдвээр 7 хуудас илтгэл боловсруулсан. 100%
12. e.khutuch.mn эрх зүйн мэдээллийн цахим хуудас боловсруулах төслийн үндсэн цэс, техникийн шаардлага боловсруулах ажлын хэсэгт мэдээлэл боловсруулах 4 сар e.khutuch.mn web site-ын үндсэн цэс, техникийн шаардлага боловсруулах ажлын хэсэгт мэдээлэл боловсруулах ажлыг  Төслийн зөвлөх Д.Зүмбэрэллхам, ЭША Н.Мичидмаа нар ХЗМССТ-тэй хамтран гүйцэтгэж байна. 90%
13. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн бэлгэ тэмдэг хэрэглэх журмын төсөлд санал авах, нэгтгэн боловсруулах 6 сар 6сар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн бэлгэ тэмдэг хэрэглэх журмын төсөлд Судалгааны төвийн ЭША нараас ирсэн саналыг нэгтгэх, журмын төслийг  шинэчлэн боловсруулах ажлыг ЭША М.Цэдэвсүрэн гүйцэтгэж, үр дүнг удирдлагад танилцуулсан бөгөөд Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн ажилтнуудаас санал авахаар уг төслийг хүргүүлээд байна. 60%
14. Шинжлэх Ухаан Технологийн төсөлд өгөх санал боловсруулах 1 сар 1 сар ХЗДХЯ-ны ТНБД Г.Баясгалангаас 2017 оны 1 сарын 31-ний өдрийн 1-4/283 тоот албан бичгээр ирсэн үүргийн дагуу Шинжлэх Ухаан Технологийн төсөлд өгөх санал боловсруулж 2017.02.01-ний 01/33 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлэв. 100%
15. МУ-ын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд өгөх санал боловсруулах 2 сар 2/3 МУ-ын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд өгөх санал боловсруулж 2017.02.09-ний өдрийн 01/52 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-ны ТНБД Г.Баясгаланд хариу хүргүүлэв. 100%
16. ХЗҮХ-ийн үйл ажиллагаанд холбогдох Ерөнхийлөгчийн зарлигаар батлагдсан дүрэм, журам, заавруудын талаар санал боловсруулах 2 сар 2/15 ХЗДХЯ-ны ТНБД Г.Баясгалангаас 2017 оны 2 сарын 14-ний өдрийн 1-4/714 тоот албан бичгээр ирсэн үүргийн дагуу Ерөнхийлөгчийн зарлигаар баталсан дүрэм, журам, зааврыг судалж саналаа 2017.02.15-ны өдрийн 01/71 тоотоор албан бичгээр ХЗДХЯ-нд хүргүүлсэн. 100%
17. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын БНХАУ-д хийх айлчлалд санал өгөх 3 сар 3 сар ХЗДХЯ-ны ТНБД Г.Баясгалангаас 2017 оны 3 сарын 27-ны өдрийн 1-4/1248 тоот албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын БНХАУ-д хийх айлчлалын хөтөлбөрт тусгах саналыг ЭША Н.Мичидмаа боловсруулж 2017 оны 3 сарын 30-ны өдрийн 01/164 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 100%
18. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах ажлын хэрэгцээнд зориулан санал боловсруулах 5 сар 5 сар Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах ажлын хэрэгцээнд зориулан ЭША Н.Мичидмаа 6 зүйл бүхий санал боловсруулж холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн 100%
19. Нагояа их сургуультай байгуулсан санамж бичигт шаардлагатай засвар оруулах 5 сар 5/24 Нагояа их сургуультай байгуулсан санамж бичигт нэмж тусгах саналыг оруулж засвар хийсэн. 100%
20. Олон нийтийн сүлжээгээр иргэдийг талцуулан маргаан үүсгэж буй нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх асуудлын хүрээнд санал боловсруулах 5 сар 5/17 Олон нийтийн сүлжээгээр иргэдийн талцуулан маргаан үүсгэж буй нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх талаас авч хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзсэн саналыг бэлтгэж байгууллагын захиргаанд хүргүүлэв. 100%
21. “Монгол Улсад бизнесийн гэрээ байгуулах чадавхыг дээшлүүлэх” төслийн санал боловсруулах 6 сар “Монгол Улсад бизнесийн гэрээ байгуулах чадавхыг дээшлүүлэх” төслийн санал боловсруулах ажлыг Төслийн зөвлөх Д.Зүмбэрэллхам, ЭША Б.Гончигсумлаа, У.Эрдэнэзаяа нах хамтран боловсруулж байна. 70%
22. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөрийн төсөлд санал боловсруулах 6 сар  6 сар ЭША Ж.Бариаширсүрэн “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр”-ийн төсөлтэй танилцаж бүтэц агуулга болон үг үсэг, найруулгатай холбоотой нийт 33 зүйл бүхий санал боловсруулсан. 100%
23. Хууль зүйн нэр томъёоны эх сурвалжийн жагсаалт гаргах 6 сар 6/9 2 хавсралт бүхий нэр томъёоны эх сурвалжийн жагсаалт гаргуулан хянаж, ХЗҮХ-ийн 01/329 тоот албан бичгээр ХЗДХЯ-нд хүргүүлэв. 100%
24. Хуульч эрдэмтдийн улсын анхдугаар чуулганы материалыг судалж ХЗҮХ-нд холбогдох саналыг түүвэрлэх 6 сар 6/16 Хуульч эрдэмтдийн улсын анхдугаар чуулганы материалыг судалж /68 хуудас/ ХЗҮХ-нд холбогдох саналыг түүвэрлэсэн жагсаалтыг ЭНБДаргад танилцуулав. / 26 төрлийн санал бүхий  6 хуудас/ 100%
25. Захиргааны хэлтсээс боловсруулсан “Ажлын гүйцэтгэл дүгнэх хуудас” болон ”Ур чадварын нэмэгдэл олгох”- той холбоотой асуудлыг судалж, санал бэлтгэх 6 сар 6/10 ЭШАА М.Төрбаяр “Ажлын гүйцэтгэл дүгнэх хуудас” болон ”Ур чадварын нэмэгдэл олгох”- той холбоотой 5 төрлийн санал бүхий 9 хуудас материал бэлтгэж, танилцуулав. 100%

 

ДӨРӨВ. НОМ, ЭМХЭТГЭЛ, ГАРЫН АВЛАГА ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Хууль зүйн судалгааны төвөөс 2017 оны эхний хагас жилд Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2 дугаарыг, ЗГ-ын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор баталсан аргачлалуудаас 4 аргачлалын дагуу боловсруулсан “Жишиг гарын авлага”-ыг хэвлүүлэхээр төлөвлөсөн.

Гэвч зөвхөн Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийг хэвлэх ажил хэвийн өрнөж байгаа бол бусад гарын авлага, эмхэтгэлийн хэвлэн нийтлэх ажил төсөв, санхүүжилттэй холбоотой, ялангуяа гадна, дотны санхүүжилтийн нөхцөл байдлаас хамааран удаашралтай, зарим тохиолдолд тодорхойгүй байдалтай байна. Иймд зарим гарын авлагыг цахим хуудсанд байршуулах замаар олон нийтийн хүртээл болгохоор ажиллаж байна.

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
Баримт бичгийн нэр Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор баталсан 4 аргачлал тус бүрээр “Жишиг аргачлал” боловсруулж, хэвлүүлэх. /НТ24/ 3 сар 6 сар “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх Жишиг гарын авлага” боловсруулах ажлын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлуудын тайланг олон нийтэд хүргэх зорилгоор Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулах ажил хийгдэж байна. 90%
2. Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2016 оны 5 дахь дугаар буюу англи хэл дээрх дугаарыг бэлтгэн хэвлүүлэх жилдээ 1 сар ЭША Б.Гончигсумлаа Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2016 оны 5 дахь дугаар буюу англи хэл дээрх дугаарыг эрхлэн гаргаж ХЗДХЯ болон бусад байгууллагуудаар түгээсэн. 100%
3. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлий1, 2 дугаар улирлын дугаарыг хэвлүүлэх./ҮДГ 1.6, НТ35/ 3, 6 сар 6 сар Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2017 оны 1 дүгээр улирлын дугаарыг хэвлэж, захиалагчид хүргэсэн.

Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2 дугаар улирлын дугаарыг Үндсэн хуулийн 25 жилийн ойд зориулан гаргахаар төлөвлөж байна. Тусгай дугаарт ирүүлсэн материалыг хэвлэлтэд бэлтгэж байна.

80%

 

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
Баримт бичгийн нэр Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. “Монголын хуульч эрдэмтэдийн бүтээлийн ном зүйн бүртгэл” хэмээх гарын авлага хэвлүүлэх 5 сар 5 сар Судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, номын сангийн менежер Х.Ариунсүрэн МУИС ХЗС, ХСИС-ийн Төв номын сантай хамтран “Монголын хуульч эрдэмтэдийн бүтээлийн ном зүйн бүртгэл” хэмээх гарын авлага хэвлэн гаргасан. 100%
2. Олон улсын эрх зүй” ерөнхий сэдвийн хүрээнд “Эрүүгийн эрх зүй: Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудал” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл гаргах 5 сар 6 сар Олон улсын эрх зүй” ерөнхий сэдвийн хүрээнд “Эрүүгийн эрх зүй: Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудал” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илгэгч нараас илтгэлийн бичмэл эхийг цуглуулах ажил хийгдэж байна. 40%
3. ХЗҮХ-ийн судалгааны тайлангийн эмхэтгэл хэвлүүлэх 1 сар 6 сар ХЗҮХ-ийн Хууль зүйн судалгааны төвөөс 2013-2015 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тайланг хянан тохиолдуулж, эмхэтгэн хэвлэхэд бэлэн болсон. 80%

 

ТАВ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Тайлант хугацаанд Хууль зүйн судалгааны төв нийт 23 удаагийн хурал, семинар, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан бөгөөд үүний 14 нь төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд 9 нь төлөвлөгөөт бус ажлын хүрээнд хийгдсэн байна.

Тус төв 2017 оны эхний хагас жилд хийхээр төлөвлөж төлөвлөгөөнд тусгагдсан хурал, хэлэлцүүлэг, семинарыг 100% зохион байгуулсан байна. Тухайлбал энэ чиглэлээр хийсэн гол ажлын нэг бол “Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэд 2016 онд хийсэн үнэлгээнд суурилсан “Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт судалгааны тайлангийн танилцуулга-хэлэлцүүлгийг судалгааны ажлын гол гол чиглэлээр салбарын эрдэмтэн судлаач, мэргэжилтнүүдийн дунд зохион байгуулсан нь Монгол Улсын эрх зүйн хөгжлийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход ач холбогдол бүхий ажил болсон гэж дүгнэж болох юм.

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
Хурал, хэлэлцүүлэг, сургалтын нэр Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. 4. 2016 онд хийсэн “Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт судалгааны тайлангийн бүлэг тус бүрээр GIZ-тай хамтран 5-аас доогшүй удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулна. Тайлангийн эмхэтгэлийн танилцуулга- уулзалт зохион байгуулах /НТ37/ 2 сар 2/17 “Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт судалгааны тайлангийн танилцуулга-хэлэлцүүлгийг 2017 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр “Хуульчдын танхим”-д Германы олон хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулав. Тайлангийн танилцуулга-хэлэлцүүлгийг нээж ХЗДХЯ-ны ЗУГ-ын дарга Б.Үнэнбат, ХЗҮХ-ийн ЭНБД др.,проф. Д.Зүмбэрэллхам, Монгол Улс дахь ХБНГУ-ын ЭСЯ-ны 1 дүгээр нарийн бичгийн дарга, Хөгжлийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга др. Кристиан Гласс нар үг хэлж, ШЕЗ-ийн ГНБД, др., проф. М.Мэндсайхан “ Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” судалгааны ажлын талаар танилцуулга хийлээ. 100%
Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийн үйл явц” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /НТ38/ 3 сар 3/10 III/10-ны өдөр Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийн үйл явц” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж  Үндсэн илтгэлийг УЕПГ-ын Сургалт судалгааны төвийн хяналтын прокурор Г.Оюунболд, Хөндлөнгийн илтгэлийг ХСИС-ийн Хэвлэл, редакцийн хэлтсийн дарга, хууль зүйн доктор С.Гантулга  нар хэлэлцүүлэв. 100%
2. “Захиргааны эрх зүйн шинэчлэл, үр дүн, цаашдын асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /НТ41/ 3 сар 3/24 2017 оны 03 сарын 17 өдөр  зохион байгуулсан “Захиргааны эрх зүйн шинэчлэл, үр дүн, цаашдын асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлгээр Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг, “Захиргааны эрх зүйн шинэчлэл, үр дүн, цаашдын асуудал” сэдвээр, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш, хууль зүйн доктор, дэд профессор П.Одгэрэл, “Захиргааны эрх зүйн шинэчлэл, үр дүн, цаашдын асуудал” сэдвээр хөндлөнгийн судлаачийн илтгэл тус тус тавьж, сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. 100%
3. “Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /НТ40/ 3 сар 3/31 3 дугаар сарын 31-нд зохион байгуулагдсан  “Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт судалгааны тайлангийн “Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн” салбар хэлэлцүүлэгт ЭША Ж.Алтансүх “Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдвээр үндсэн илтгэл хэлэлцүүлж, Доктор, профессор, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Н.Лүндэндорж хэлэлцүүллээ. 100%
4. “Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /НТ39/ 4 сар 4/7 4 дүгээр сарын 7-нд зохион байгуулагдсан  “Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт судалгааны тайлангийн “Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох асуудал” салбар хэлэлцүүлэгт ЭША Ж.Бариаширсүрэн “Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох асуудал” сэдвээр үндсэн илтгэл хэлэлцүүлсэн бол МҮХАҮТ-ийн Монголын Олон улсын ба Үндэсний Арбитрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ч.Гүнждагва “Бизнесийн эрх зүйн тулгамдаж буй асуудлууд” сэдэвт хөндлөнгийн илтгэлийг хэлэлцүүллээ. 100%
5. Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, цаашдын асуудал сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 4 сар 4 сар Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, цаашдын асуудал сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах шаардлагагүй, харин салбар хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмжийг нэгтгэн холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх нь үр дүнтэй гэж үзсэн тул энэхүү хэлэлцүүлгийг зохион байгуулаагүй. Хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмжийг нэгтгэн удирдлагад танилцуулаад байна. 90%
6. “Олон улсын эрх зүй” сэдвийн хүрээнд Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах /1.4/ 5 сар 5 сар “Олон улсын эрх зүй” ерөнхий сэдвийн хүрээнд “Эрүүгийн эрх зүй: Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудал” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Япон Улсын Нагояагийн их сургуулийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, МУИС-ийн ХЗС-ийн БНСУ-ын эрх зүйн төв, , МУИС-ийн ХЗС-ийн Японы эрх зүйн төв хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгууллаа.

Хурлыг Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Б.Энхбаяр нээж, ХЗҮХ-ийн захиарал С.Энхцэцэг хөтлөн явуулсан.  ОУЭШХурлын зохион байгуулалтын ажлыг ЭША Ж.Бариаширсүрэн хариуцаж бусад ЭША нар оролцов. Хурлаар хэлэлцүүлэх илтгэлтэй холбогдох ажлыг доктор,Д.Зүмбэрэллхам, ЭША Б.Гончигсумлаа нар хариуцан ажилласан.

100%
7. ХЗҮХ-ийн Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам шинэчлэн батлагдсан, бүрэлдэхүүнийг шинэчилсэнтэй холбогдуулан анхдугаар хуралдааныг зохион байгуулах 3 сар 3/15 ХЗҮХ-ийн Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам шинэчлэн батлагдсан, бүрэлдэхүүнийг шинэчилсэнтэй холбогдуулан анхдугаар хуралдааныг 2017.03.15-ны өдөр зохион байгуулсан.

Хуралдааны протоколыг хөтөлж, гишүүдээс гаргасан санал зөвлөмжийг боловсруулан захиралд танилцуулсан.

Хуралдаанаас гаргасан санал, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх талаар анхаарч ажилласан.

100%
8. Хууль төрөхийн өмнө” сэдэвт хэлэлцүүлгийн сэдэв тухай бүрт холбогдох судалгаа, мэдээлэл гаргах, хэлэлцүүлгийн хамтран зохион байгуулах Дотоодын цэргийн тухай Жил дээ 12/27 Эхний хагас жилд хууль төрөхийн өмнө сэдвийн хүрээнд 7 удаа хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хэлэлцүүлгийн үеэр гарсан саналыг нэгтгэн /хурлын тэмдэглэл/ УИХ-ын холбогдох байнгын хороо болон ХЗДХЯаманд тухай бүр хүргүүлсэн.

Хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн үед Хууль зүйн судалгааны төвөөс өмнө хийгдсэн судалгааны ажлуудын үр дүн, тэдгээрт тусгагдсан санал зөвлөмжийн талаар танилцуулга бэлтгэх, мөн хэлэлцүүлгийн протокол хөтлөх зэргээр ХЗМССТ-тэй хамтран ажиллав.

100%
9. Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 1/9
10. Цагдаагийн албаны тухай 1/17
11. Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 3/10
12. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 3/17
13. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 3/17
14. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 3/24

 

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
Хурал, сургалтын нэр Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын онол, практик” эрдэм шигжилгээний хурал хамтран зохион байгуулах 4 сар 4 сар “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын онол, практик” эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах ажлын хүрээнд  “Монгол Улс дахь гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох асуудал” эрдэм шинжилгээний хурлыг ХЗДХЯ, ХЗҮХ, ХСИС, ҮСХ хамтран зохион байгууллаа. Эрдэм шинжилгээний хуралд ЭНБД Д.Зүмбэрэллхам, ЭША М.Цэдэвсүрэн нар хамтран  “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн бүртгэл-статистик” сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлэв. 100%
2. “Ардчиллын хөгжил-Иргэний оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг хамтран  зохион байгуулах 2 сар 2 сар Иргэний оролцоо” төсөл, МУИС-ийн ХЗС, ХЗҮХ хамтран “Ардчиллын хөгжил-Иргэний оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2017 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр “Иргэний танхим”-д зохион байгуулж Хууль зүйн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ж.Бариаширсүрэн “Ардчиллын хөгжил-Хүний эрхийн байгууллагуудын оролцоо” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэв. 100%
3. “Иргэний эрх зүйн онол, практикийн уялдаа” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал хамтран зохион байгуулах 3 сар 3/30 Нийслэлийн иргэний хэргийн шүүх, ХЗҮХ хамтран 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр “Иргэний эрх зүйн онол, практикийн уялдаа” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал хамтран байгуулсан. 100%
4. Азийн эрх зүйн мэдээллийн сүлжээ олон хуралд оролцох Непал Улсад зохион байгуулагдах “Азийн эрх зүйн мэдээллийн сүлжээ” олон улсын хурлын зохион байгуулагчаас ирсэн имэйлд хариу өгч тухайн имэйлийг удирдлагад танилцуулах, удирдлагын заавраар хуралд оролцох хүмүүсийн нэрсийг тодруулж тус хурлын зохион байгуулагчид мэдэглэх зэрэг зохион байгуулах ажлыг ЭНБД др. Х.Эрдэм-Ундрах, ЭША Б.Сүнжидмаа нар хариуцан ажиллаж байна.
5. Шүүхийн ёс зүйн хорооны дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл”-ийн хэлэлцүүлэгт оролцох 4 сар 4/7 Шүүхийн ёс зүйн хорооноос 2017 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр зохион байгуулсан “Шүүхийн ёс зүйн хорооны дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл”-ийн хэлэлцүүлэгт ЭША Б.Гончигсумлаа оролцов 100%
6. Техасын их сургуулийн Хуулийн сургуулийн профессор Жое Спурлок, Шүүгч, хуульч Мэттью Райт нар “АНУ-ын эрх зүйн тогтолцоо ба шүүх хуралдааны мэтгэлцээн” сэдэвт лекц 5 сар 5/19 Зочдыг хүлээн авах болон зохион байгуулалтын ажилд оролцсон. 100%
7. Хуульч эрдэмтдийн анхдугаар чуулган зохион байгуулах 5 сар 5/27 Хуульч эрдэмтдийн анхдугаар чуулган зохион байгуулах ажилд ЭША нар оролцсон. 100%
8. “Эм эмнэлэгийн хэрэгслэл, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”-ын төслийн хэлэлцүүлэг 6 сар 6/2 ЭМЯ-ны хүсэлтээр “Эм эмнэлэгийн хэрэгслэл, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”-ын төслийн хэлэлцүүлэгт оролцож, уг  хуулийн “хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ” хийх асуудлаар ЭШАА М.Төрбаяр арга зүйн зөвлөлгөө өгөв. 100%
9. Шинээр батлагдсан “Эрүүгийн хууль”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн танилцуулга сургалт хийх 6 сар 6/24 ЭША Б.Гончигсумлаа орон нутагт томилолтоор ажиллаж, Хэнтий аймаг, Багануур дүүрэгт “Эрүүгийн хууль”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн талаар буюу Эрүүгийн хуулийн 4 дүгээр бүлэг “Гэмт хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал”, 5 дугаар бүлэг “Эрүүгийн хариуцлагын зорилго, төрөл”, 26 дугаар бүлэг “Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг” Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 27 дугаар бүлэг “Шинжилгээ хийх”, 28 дугаар бүлэг “Мөрдөн шалгах ажиллагааны тэмдэглэл”, Зөрчлийн тухай хуулийн 1 дүгээр бүлэг “Нийтлэг үндэслэл”, 2 дугаар бүлэг “Зөрчил”, 3 дугаар бүлэг “Шийтгэл”, 4 дүгээр бүлэг “Албадлагын арга хэмжээ” сэдвээр танилцуулга мэдээлэл хийв. 100%

 

ЗУРГАА. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ, СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор гадаадын ижил төстэй байгууллагуудад туршлага судлуулах, мэргэжил дээшлүүлэх ажил эхний хагас жилд хийгдээгүй. Гэхдээ ХЗҮХ-ээс ОХУ-ын Буриадын их сургуулиас зохион байгуулж буй “Орчин үеийн хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, практикийн тулгамдсан асуудал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээ, практикийн бага хуралд тус хүрээлэнгийн төлөөллийг оролцуулах талаар арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

Харин дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан сургалтад хамрагдах, мэргэжил дээшлүүлэх боломжийг эрэлхийлж байна.

Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, сургалтад хамруулах чиглэлээр /ХЗСудТТ19/ төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд 14 удаагийн дотоод сургалтад хамрагджээ.

Харин бусад байгууллагаас зохион байгуулсан 10 удаагийн хурал, семинар, лекц зэрэгт хамрагдсан байна.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД
Арга хэмжээ Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. 1.2.Эрх зүйн судлаачдыг мэргэшүүлэх,чадавх- жуулах ажлын хүрээнд:

Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад сургалт, судалгааны ажилд хамруулах. /НТ19/

жилдээ 6 сар Өмнө нь харилцаатай байсан улс орнуудын холбогдох баримт бичгийг судлах, зарим улс оронтой нэмж харилцаа, холбоо тогтоох /Турк улсын Хууль зүйн академи, Буриадын Их сургууль зэрэг/ чиглэлээр холбогдох яам, байгууллагад хандах,  гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр яамны ГЭЗХАГазартай санал солилцох зэрэг ажлуудыг хийж эхлээд байна. 0%
“Жишиг аргачлал” тус бүрээр судлаачдыг мэргэшүүлэх сургалтыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах. Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор баталсан аргачлалуудаас 4 аргачлалаар ХЗҮХ-ийн судлаачдад дотоод сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулсан. ХЗҮХ-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Х.Эрдэм-Ундрах баталсан “Дотоод сургалтын хуваарь”-ийн дагуу 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн хооронд нийт 5 удаагийн сургалт зохион байгуулсан.
2. Эрдэм шинжилгээний судалгааны арга зүй” /НТ26/ 5 сар 5/31 “Эрдэм шинжилгээний судалгааны арга зүй” сэдвээр ЭША Н.Мичидмаа, У.Эрдэнзаяа нар хичээл заалаа. 100%
3. “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал/НТ22/ 6 сар 6 сар “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал” сэдвээр судлаач Ч.Бат-Уянга хичээл заалаа. 100%
4. “Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлал /НТ20/ 6 сар 6 сар Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлал” судлаач С.Батбаяр хичээл заалаа. 100%
5. Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал” /НТ21/ 6 сар 6 сар Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал” сэдвээр ЭША Ж.Алтансүх хичээл заалаа. 100%
6. “Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлал” /НТ23/ 6 сар 6 сар Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлал” сэдвээр ЭША Ж.Бариаширсүрэн, судлаач Б.Доржпагма нар хичээл заалаа. 100%
7. Хууль зүйн судалгааны төвийн Эрдэм шинжилгээний ажилтнууд шинээр батлагдан гарсан хуулиудаар танилцуулга хичээл заах ХЗСудТТ19/ Олон улсын гэрээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 3/3 ЭША Ж.Бариаширсүрэн танилцуулга хичээл заасан. 100%
8. Монгол Улсын хилийн тухай хууль 3/14 ЭША М.Цэдэвсүрэн танилцуулга хичээл заасан. 100%
9. Төрийн болон албаны нууцийн тухай хууль 3/24 ЭША Б.Гончигсумлаа танилцуулга хичээл заасан. 100%
10. Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль 3/31 ЭША Н.Мичидмаа танилцуулга хичээл заасан. 100%
11. Арбитрын тухай хууль 4/7 ЭША Ж.Алтансүх танилцуулга хичээл заасан. 100%
12. ЭША-дын дотоод семинар зохион байгуулах /НТ26/ “Эрдэм шинжилгээний илтгэл бэлтгэх, танилцуулах” сэдэвт дотоод сургалт 3 сар 3 сар Мөн судлаачдын чадавхийг дээшлүүлэх чиглэлээр Шихихутуг их сургуулийн багш, хууль зүйн магистр Ц.Амарсанааг урьж  “Эрдэм шинжилгээний илтгэл бэлтгэх, танилцуулах” сэдэвт дотоод сургалтыг 3 дугаар сарын 27-нд зохион байгуулж ЭША нарыг оролцуулав. 100%
13. Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл, хайлт хийх, ном зүйн сан үүсгэх” сэдэвт дотоод сургалт 3 сар 3 сар 3 дугаар сарын 29-нд “Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл, хайлт хийх, ном зүйн сан үүсгэх” сэдэвт дотоод сургалтыг Монголын номын сангуудын консерциумтай хамтран зохион байгуулж  ЭША нарыг оролцуулав. 100%
14. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах дотоод сургалт 6 сар 6сар Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах дотоод сургалтанд нийт ЭША нар хамрагдлаа. 100%

Бусад байгууллагаас зохион байгуулсан арга хэмжээнд хамрагдсан байдал:

1. “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн 4 сар 4 сар 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион байгуулагдсан  “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн”-нд ЭША Б.Гончигсумлаа, Ж.Алтансүх, Д.Нямбаяр нар оролцов. 100%
2. “Докторуудын цуврал лекц 5 сар 5 сар 5 дугаар сарын 5-ны өдөр  ХЗҮХ-ээс зохион байгуулдаг “Докторуудын цуврал лекц”-ийн хүрээнд ХСИС-ийн Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн эрх зүйн онолын тэнхимийн дэд профессор, доктор цагдаагийн хошууч Н.Мөнхзул “Төрийн тусгай албан хаагчид хүлээлгэх сахилгын хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр лекц уншсан бөгөөд уг арга хэмжээнд зарим судлаач хамрагдав. 100%
3. “Хүндэтгэлийн лекц 5 сар 5 сар ХЗҮХ-ээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Хүндэтгэлийн лекц” арга хэмжээ 5 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулагдсан. Энэ удаагийн арга хэмжээнд  Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Чимидийн Энхбаатар “Төрийн байгуулал дахь өөрчлөлт, шинэчлэлт, хандлага: Олон улсын туршлага, Монголын тусгал” сэдвээр хүндэтгэлийн лекц уншсан бөгөөд уг арга хэмжээнд нийт эрдэм шинжилгээний ажилтнууд хамрагдлаа. 100%
4. “Хот дахин төлөвлөлт, газар чөлөөлөлт – Хүний эрх” сэдэвт онол, практикийн бага хурал 5 сар 5 сар 5 дугаар сарын 19-ний өдөр ГХЯ, МХХ, МУИС-ийн ХЗС, Отгонтэнгэр их сургууль, Эмнэсти интернэшнл ТББ болон ХЭҮК-оос хамтран зохион байгуулсан “Хот дахин төлөвлөлт, газар чөлөөлөлт – Хүний эрх” сэдэвт онол, практикийн бага хуралд эрдэм шинжилгээний ажилтан Ж.Бариаширсүрэн, Б.Алтангэрэл нар оролцов. 100%
5. Плагиаризм буюу бүтээлийн хулгай”, “Академик хуралд амжилттай илтгэл хэлэлцүүлэх нь” сэдэвт сургалт 5 сар 5 сар Боловсролын их сургуулиас 5 дугаар сарын 19-ний өдөр эрдэмтэн, судлаачдад зориулан зохион байгуулсан “Плагиаризм буюу бүтээлийн хулгай”, “Академик хуралд амжилттай илтгэл хэлэлцүүлэх нь” сэдэвт сургалтанд эрдэм шинжилгээний ажилтан Н.Мичидмаа хамрагдсан. 100%
6. АНУ-ын эрх зүйн тогтолцоо ба шүүх хуралдааны мэтгэлцээн” сэдэвт нээлттэй лекц 5 сар 5 сар ХЗҮХ-ээс 5 дугаар сарын 19-ний өдөр “АНУ-ын эрх зүйн тогтолцоо ба шүүх хуралдааны мэтгэлцээн” сэдэвт нээлттэй лекцийг хуульч, эрдэмтэн, судлаач, оюутнуудад зориулан зохион байгуулсан.

Уг лекцэд Техасын их сургуулийн Хуулийн сургуулийн профессор Жое Спурлок, Шүүгч, хуульч Мэттью Райт нарыг урьж оролцуулсан.

Уг хурлыг зохион байгуулах ажилд эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Сүнжидмаа оролцож, бусад  судлаач нээлттэй лекцэд хамрагдав.

100%
7. Иргэний эрх зүйн чиглэлийн багц бүтээлийн нээлт” арга хэмжээ 5 сар 5 сар ХЗҮХ-ээс 5 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан “Иргэний эрх зүйн чиглэлийн багц бүтээлийн нээлт” арга хэмжээгээр МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш Б.Буянхишигийн шинэ бүтээлүүдийг танилцуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд зарим эрдэм шинжилгээний ажилтан оролцов. 100%
8. “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд талуудын оролцоог хангах нь” үндэсний чуулган 6 сар 6 сар “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд талуудын оролцоог хангах нь” үндэсний чуулганд нийт ЭША нар хамрагдсан 100%
9. “Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдыг хамгаалахад өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг явуулахад юуг анхаарах вэ?” сэдэвт сургалт 4 сар 4/11 “Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдыг хамгаалахад өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг явуулахад юуг анхаарах вэ?” сэдэвт сургалтад ЭША Ж.Бариаширсүрэн хамрагдсан. 100%
10. “Эрүүгийн хууль”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалтад хамрагдах 6 сар “Эрүүгийн хууль”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалтад ЭША Б.Гончигсумлаа хамрагдсан. 100%
ЭША НАРЫН ИЛТГЭЛ ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН, ӨГҮҮЛЭЛ НИЙТЛҮҮЛСЭН, ХИЧЭЭЛ ЗААСАН БАЙДАЛ
Арга хэмжээ Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. “Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлэг 3 сар 3 сар 4 дүгээр сарын 7-нд зохион байгуулагдсан  “Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт судалгааны тайлангийн “Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох асуудал” салбар хэлэлцүүлэгт ЭША Ж.Бариаширсүрэн “Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох асуудал” сэдвээр үндсэн илтгэл хэлэлцүүлсэн
2. “Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт хэлэлцүүлэг 3 сар 3 сар 3 дугаар сарын 31-нд зохион байгуулагдсан  “Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт судалгааны тайлангийн “Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн” салбар хэлэлцүүлэгт ЭША Ж.Алтансүх “Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдвээр үндсэн илтгэл хэлэлцүүлсэн
3. “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын онол, практик” эрдэм шигжилгээний хурал хамтран зохион байгуулах 4 сар 4 сар “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын онол, практик” эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах ажлын хүрээнд  “Монгол Улс дахь гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох асуудал” эрдэм шинжилгээний хурлыг ХЗДХЯ, ХЗҮХ, ХСИС, ҮСХ хамтран зохион байгууллаа. Эрдэм шинжилгээний хуралд ЭНБД Д.Зүмбэрэллхам, ЭША М.Цэдэвсүрэн нар хамтран  “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн бүртгэл-статистик” сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлсэн.
4. “Ардчиллын хөгжил-Иргэний оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг хамтран  зохион байгуулах 2 сар 2 сар Иргэний оролцоо” төсөл, МУИС-ийн ХЗС, ХЗҮХ хамтран “Ардчиллын хөгжил-Иргэний оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2017 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр “Иргэний танхим”-д зохион байгуулж Хууль зүйн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ж.Бариаширсүрэн “Ардчиллын хөгжил-Хүний эрхийн байгууллагуудын оролцоо” сэдвээр үндсэн илтгэл хэлэлцүүлэв.
5. Олон улсын гэрээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 3 сар 3/3 ЭША Ж.Бариаширсүрэн танилцуулга хичээл заасан. 100%
6. Монгол Улсын хилийн тухай хууль 3 сар 3/14 ЭША М.Цэдэвсүрэн танилцуулга хичээл заасан. 100%
7. Төрийн болон албаны нууцийн тухай хууль 3 сар 3/24 ЭША Б.Гончигсумлаа танилцуулга хичээл заасан 100%
8. Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль 3 сар 3/31 ЭША Н.Мичидмаа танилцуулга хичээл заасан 100%
9. Арбитрын тухай хууль 3 сар 4/7 ЭША Ж.Алтансүх танилцуулга хичээл заасан 100%
10. “Хэрэг маргааныг анхан шатны журмаар шийдвэрлэхэд шүүгчийн оролцоог тодорхойлж болох асуудал” 3 сар 3 сар ЭША М.Цэдэвсүрэнгийн бэлтгэсэн өгүүлэл Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2017 оны дугаар 1-ийн 107-112 дахь талд нийтлэгдсэн.
11. Монгол Улсын Үндсэн хууль ба шүүхийн эдийн засгийн баталгаа 3 сар 3 сар ЭША Ж.Алтансүхийн бэлтгэсэн өгүүлэл Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2017 оны дугаар 1-т  нийтлэгдсэн.
12. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн эргэн тойронд” нийтлэл 4 сар 4 сар ЭША Ж.Бариаширсүрэнгийн бэлтгэсэн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн эргэн тойронд” нийтлэл Өмгөөлөгч сэтгүүлийн 2017 оны №18/77/ дугаарт хэвлэгдсэн.
13. “Үндэсний олон нийтийн телевиз, радиогийн тухай хуулийн талаар” нийтлэл 5 сар 5 сар ЭША Ж.Бариаширсүрэнгийн бэлтгэсэн “Үндэсний олон нийтийн телевиз, радиогийн тухай хуулийн талаар” нийтлэл нийтлэгдсэн
14. “Нутгийн өөрөө удирдах ёс, түүний хэрэгжилт” магистрын зэрэг горилсон ЭШ бүтээл 5 сар 5 сар ЭША Б.Гончигсумлаа МУИС-ийн ХЗС-д “Нутгийн өөрөө удирдах ёс, түүний хэрэгжилт” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.
15. Эрдэм шинжилгээний судалгааны арга зүй” /НТ26/ 5 сар 5/31 “Эрдэм шинжилгээний судалгааны арга зүй” сэдвээр ЭША Н.Мичидмаа, У.Эрдэнзаяа нар хичээл заасан
16. Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал” /НТ21/ 6 сар 6 сар Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал” сэдвээр ЭША Ж.Алтансүх хичээл заасан
17. “Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлал” /НТ23/ 6 сар 6 сар Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлал” сэдвээр ЭША Ж.Бариаширсүрэн хичээл заасан
18. “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн бүртгэл-статистик” нийтлэл НБД Д.Зүмбэрэллхам, ЭША М.Цэдэвсүрэн нар хамтран  “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн бүртгэл-статистик” сэдэвт илтгэл “Монгол Улс дахь гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох асуудал” ЭШХурлын илтгэлийн эмхэтгэлд нийтлэгдсэн.
19. “Монголын хуульч эрдэмтэдийн ном зүйн бүртгэл” гарын авлага хэвлүүлж гаргасан.

 

5 сар 5 сар ЭША Х.Ариунсшрэн “Монголын хуульч эрдэмтэдийн ном зүйн бүртгэл” гарын авлагыг хамтран бэлтгэж хэвлүүлж гаргасан.

 

20. Шинээр батлагдсан “Эрүүгийн хууль”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн танилцуулга сургалт хийх 6 сар 6 сар ЭША Б.Гончигсумлаа орон нутагт томилолтоор ажиллаж, Хэнтий аймаг, Багануур дүүрэгт “Эрүүгийн хууль”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн талаар танилцуулга мэдээлэл хийж, хичээл заасан.

Дээрхээс харахад Хууль зүйн судалгааны төвийн ЭША нар 2017 оны эхний хагас жилд нийт 24 удаагийн сургалт, семинарт хамрагдаж, 20 бүтээл гаргасан байна.

ДОЛОО. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ САН БҮРДҮҮЛЭХ, НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

Тайлант хугацаант Хууль зүйн судалгааны төвийн харьяа Хуульчдын номын сангийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж уншигчдад уншлагын танхимаар болон гэрээр ном олгож ажилсан байна.

Судалгааны төвийн ЭША нар тогтсон хуваарийн дагуу номын сангаар үйлчлүүлж байна.

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн сан бий болгох, бүтээлүүдийг цахим санд байршуулах зэрэг хүн хүч, санхүү, техник хэрэгсэл шаардсан ажиллагаа удаашралтай байна.

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
Үйл ажиллагааны төрөл Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт гаргах /НТ27/ 1 сар 6 сар ХЗҮХ-ээс эрхлэн хийсэн 2003-2013 оны нийт 33 судалгааны  бүтээлийн жагсаалт гаргасан.

Монголын 178 хуульч эрдэмтэдийн нийт 360 бүтээлийн жагсаалт гаргасан.

Монголын 178 хуульч эрдэмтэдийн нийт 360 бүтээлийн “Монголын хуульч эрдэмтэдийн ном зүйн бүртгэл” гарын авлага хэвлүүлж гаргасан.

Нийт 393 бүтээлийн жагсаалт гаргасан.

100%
2. Хууль тогтоомжийн боловсруулалт, хэрэгжилтийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний бүтээлийг цахим санд байршуулах /НТ28/ 1 сар 6 сар www.legaldata.mn цахим санд 2003-2013 оны хооронд ХЗҮХ-ээс гүйцэтгэсэн нийт 33 судалгааны тайланг байршуулсан.

Мөн www.legalinstitute.mn сайтад “Судалгааны цахим сан” гэсэн цонх үүсгэн нийт 58 судалгааны тайлан цахим хэлбэрээр байршуулсан.

Нийт 91 бүтээлийг цахим цахим санд байршуулсан.

70%
3.
4. Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлийн жагсаалт гаргаж, цахим сан бүрдүүлэх /НТ29/ 1 сар 6 сар Цахим сан бүрдүүлэх ажилд 2017 онд 60 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэхээр төлөвлөгдсөн боловч энэхүү санхүүжилт хийгдээгүй. Иймд дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан ХЗҮХ-ээс гаргасан судалгааны ажлууд болон сэтгүүлийг цахим санд байршуулах ажлыг хийж байна.

Монголын номын сангийн консерциумын төлөөлөгчтэй уулзаж гадаад цахим санг ХЗҮХ-ийн Хуульчдын номын санд ашиглах боломж бүрдүүлэх тухай хамтран ажиллах санал солилцсон. Үүний үр дүнд: Annual reviewshttp://www.annualreviews.org/, Liverpool University Press http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/, Sage Journals http://www.sagepub.com цахим сангуудыг 1 жилийн хугацаатай, үнэ төлбөргүй ашиглах гэрээ байгуулсан.

100%
5. Номын сан цагийн хуваарийн дагуу өдөр тутам хэвийн ажиллаж, гадаад эх сурвалжийн цахим санд холбох бэлтгэл ажил хангагдаж, гадаад эх сурвалжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх /НТ30/ Номын сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулна 1 сар 6 сар Номын сан хэвийн ажилласан бөгөөд нийт давхардсан тоогоор 1000 уншигчид 1039 төрлийн 1631 ном, гарын авлага, хэвлэл олгож үйлчилгээ үзүүлсэн. 30 уншигчид шинээр гишүүнчлэлийн үнэмлэх нээсэн.

Мөн ном, гарын авлага, тогтмол хэвлэл, сэтгүүл болон бусад материалыг уншлагын танхимаар болон гэрээр олгох, иргэдэд уншигчийн карт шинээр нээх, картын хугацаа сунгах болон эх сурвалжийн лавлагаа тогтмол өгдөг.

100%
6. Номын сангийн үйл ажиллагааг сурталчлах 1 сар 6 сар Номын сангийн цахим хуудсанд мэдээ, шинэ номын мэдээ 15 удаа оруулсан.

ХЗДХЯ-ны Нээлттэй хаалганы өдөр, УИХ-ын Тамгын газраас зохион байгуулсан номын өдөрлөг, legalinfo.mn сайтын 10 жилийн ойд тус тус номын үзэсгэлэн гаргаж Хууульчдын номын сангийн сурталчилгаа хийсэн.

Монголын хуульч эрдэмтэдийн анхдугаар хуралд МУИС ХЗС, ХСИС-тай хамтран хууль зүйн докторуудын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргасан.

Хуульчдын номын сангийн танилцуулга бэлтгэж ХЗҮХ-ийн цахим хуудсанд байршуулсан.

100%
7. Номын фондыг хамгаалах, арвижуулах 1 сар 6 сар Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, ХЗҮХ, МУИС ХЗС, УИХ-ын Тамгын газар, ХСИС, Монгол улсын дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл зэрэг байгууллага, Б.Буянхишиг, С.Должин, Ч.Нямсүрэн, Д.Баялыхүү зэрэг зохиогчдоос нийт 92 төрлийн 212 ширхэг ном худалдан болон хандиваар авч фондоо баяжуулсан.

Мөн гадаад хэл дээрх номын сангийн фондыг баяжуулах зорилгоор БНКазакстан Улсын Элчин сайдын яаманд Ном хүсэх тухай албан тоот хүргүүлэхээр төлөвлөсөн.

100%
8. Номын сангийн бүртгэл хөтлөх, бүртгэлд хяналт тавих 1 сар 6 сар 92 төрлийн 212 ширхэг монгол номыг бүртгэж, дансалж , тамгалж хамгаалалтын ялтас наасан 100%
9. Электрон каталогид номын мэдээлэл оруулах, хяналт тавих 1 сар 6 сар 92 төрлийн 212 ширхэг номын мэдээлэл үүнд: гаралтын мэдээ, номын зурагийг электрон каталогид шивж интернэтэд байршуулсан. 100%
10. Лавлагаа, ном зүйн сан бий болгох ажлыг зохион байгуулах 1 сар 6 сар “Төрийн мэдээлэл”,”Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал”, “Монголын төр, эрх зүй”,”Хууль сахиулахуй, Хууль дээдлэх ёс, Шүүх, эрх мэдэл сэтгүүлүүдийн лавлагаа ном зүйн сан хийсэн.

 

УИХ-ын Судалгааны хэлтэсээс эрхлэн гаргадаг Судалгааны эмхэтгэлийн лавлагааны сан хийсэн.

 

ХЗҮХ –ийн судалгааны эмхэтгэлийн лавлагааны сан  хийсэн.

 

Монголын хуульч эрдэмтэдийн бүтээлийн ном зүйн бүртгэлийг МУИС ХЗС, ХСИС-тай хамтран гаргасан.

100%
11. Эх сурвалжийн лавлагаа гаргах болон судалгааны ажилд оролцох 1 сар 6 сар Улсын хэмжээнд болон ХЗҮХ-ийн номын санд буй Хууль зүйн нэр томъёотой холбоотой эх сурвалжийн лавлагаа гаргасан.

“Патентийн тухай хууль”-ийн судалгаанд холбогдох эх сурвалжийн лавлагаа гаргасан.

“Архивын тухай хууль”- ийн судалгаанд холбогдох эх сурвалжийн лавлагаа гаргасан.

Газар эзэмших эрхийг цуцлах, албдан хураах сэдвээр эх сурвалжийн лавлагаа гаргасан.

Судалгааны тайлангийн эмхтгэл I-IV ботийн дэлгэрэнгүй судалгаа хийсэн./хэвлэлтийн тоо, үлдэгдэлийн/

“Constitutional review”  сэдвээр  эх сурвалжийн лавлагаа гаргасан.

ХЭҮК-ийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх судалгааны багт ажиллаж байна.

100%

 

Хууль зүйн судалгааны төвийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эхний хагас жилд гүйцэтгэхээр тусгагдсан 2 ажил 100%-ийн биелэлттэй байна.

 

НАЙМ.БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хууль зүйн судалгааны төв нь 2017 оны эхний хагас жилд нийт 173 албан бичиг илгээж /хавсралт2/, 64 албан бичиг хүлээн авсан /хавсралт3/ байна.

Нэгжийн үйл ажиллагааг нэгдсэн тогтмол хэлбэрт шилжүүлэх зорилгоор бичиг хэрэг, гадаад харилцаа, төлөвлөгөө тайлан зэрэг ажлуудыг нэг нэг ЭША-д хариуцуулан ажиллаж байна.

  БУСАД АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
Үйл ажиллагаа Хугацаа Үр дүн Бие лэлт
эхэлсэн дууссан
1. Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг сар бүр гарган биелэлтийг тооцож ажиллах /НТ48/ 1 сар 6 сар Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг сар бүр тогтмол хугацаанд гарган Захиргаан хэлтэст хүргүүлж байна. 60%
2. Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд 2 сар 2/11 2017 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн 8-р давхарт зохион байгуулагдсан ХЗДХЯ болон түүний харьяа агентлаг, байгууллага, ТӨҮГ-уудын бараа, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах нээлттэй үзэсгэлэнд оролцсон 100%
3. 3 сар 3 сар БНТуркУ-ын Эрх зүйн академитай хамтын ажиллагаанб санамж бичиг байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна. 80%
4. 1 сар 1 сар ШУА-ын Хууль зүйн салбарыг нэгтгэх хүсэлтийг 2017 оны 1 сарын 31-ний 01/35 тоот албан бичгээр ХЗДХ-ийн сайд С.Бямбацогтод уламжилсан.
5. 2 сар 2 сар ХСИС-+ийн захирал С.Бааатаржавт Цахим номын сан ашиглах тухайп хамтран ажиллах саналыг 2017 оны 2 сарын 13-ны өдрийн 01/64 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн
6. Тооллогын комисс 1 сар 1 сар Судалгааны төвийн ЭША Д.Нямбаяр Номын сангийн 2016 оны жилийн эцсийн тооллогыг комиссын гишүүнээр ажилласан  ХЗҮХ-ийн захирлын 2017 оны 1 сарын 9-ний өдрийн “Тооллогын комисс байгуулах тухай” тушаалын  дагуу 2017 оны 1 сарын  10-наас 17-ны хооронд явуулсан. 100%
7. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл Жилдээ Жилдээ ХЗҮХ-ийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн гишүүнээр ЭША Ж.Бариаширсүрэн ажиллаж байна. 60%
8. ХЗДХ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын спортын наадам 5 сар 5 сар 2017 оны 5 дугаар сарын 11-14-ний өдрийн хооронд үргэлжилсэн ХЗДХ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын спортын наадамд ЭША нар оролцсон. 100%

 

ЕС. ДҮГНЭЛТ

Хууль зүйн судалгааны төв 2017 оны эхний хагас жилд сүүлмйн байдлаар 14 хүний орон тоотойгоор нийт 151 бүтээгдэхүүн гаргаж ажиллажээ. Үүнээс гадна бусад байгууллагаас ирсүүлэн 64 албан бичгийг хүлээн авч, 173 албан бичиг илгээсэн байна.

 1. Судалгааны чиглэлээр – 25
 2. Журам, гарын авлага, санал, төсөл боловсруулах чиглэлээр – 34
 3. Ном, эмхэтгэл, гарын авлага хэвлэн нийтлэх чиглэлээр – 6
 4. Эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг, семинар зохион байгуулах чиглэлээр – 23
 5. Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, сургалтад хамруулах чиглэлээр – 24
 6. Эрдэм шинжилгээний цахим сан бүрдүүлэх, номын сангийн ү/йл ажиллагааны чиглэлээр – 11
 7. Бусад ажил – 8
 8. Хичээл заах, илтгэл, өгүүлэл нийтлүүлэх чиглэлээр – 20

 

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТӨВИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

НЭГ. ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН АЖИЛ[2]

 1.1.Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор хуулийн төсөл боловсруулах болон Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаан дахь иргэдийн оролцоо, эрх сэдвээр иргэдэд зориулсан сургалт зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.1)

 1. 2017 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр Булган аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг байгууллагын дарга, мэргэжилтнүүдэд “Захиргааны ерөнхий хуулийн агуулга, шинэлэг зохицуулалт, анхаарах асуудал” сэдвээр нийт 2 цагийн хичээл заасан.
 2. 2017 оны 1 дүгээр сарын 19-нд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ажилтан, албан хаагчдад “Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн танилцуулга, анхаарах асуудлууд” сэдвээр 1 цагийн хичээл заасан.

3.Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран Иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх нээлттэй өдөрлөгт оролцож 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр Захиргааны ерөнхий хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн талаарх танилцуулга, сургалтыг тус дүүргийн хороодын нийт 120 иргэнд зохион байгуулав.

 1. 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн алслагдсан дүүрэг болох Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнууд төрийн албан хаагчдад Захиргааны ерөнхий хуулийн шинэлэг зохицуулалт, анхаарах асуудал сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад нийт 60 ажилтан хамрагдав.
 2. 2017 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, Хороодын Засаг дарга нар, Засаг даргын Тамгын газар, түүний харьяа хэлтэс, албад, ОНӨУҮГ-т ажиллаж буй ажилтан, албан хаагчдад “Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэглээ, анхаарах асуудал” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа.
 3. 2017 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Баянгол дүүргийн ИТХ-ын Ажлын алба, ЗДТГ болон харьяа хэлтэс, албад, ОНӨУҮГ-ын албан хаагчдад Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэглээ, анхаарах асуудал” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа.
 4. 2017 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн алслагдсан дүүрэг болох ОӨУБГ-ын ажилтнууд төрийн албан хаагчдад Захиргааны ерөнхий хуулийн шинэлэг зохицуулалт, анхаарах асуудал сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад нийт 20 ажилтан хамрагдав. (Төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь)

 

1.2.Хууль зүйн их, дээд сургуулийн багш нарын мэргэшил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулна /мэргэжлийн чиглэлийн сургалт, заах арга зүйн сургалт/. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.2)

Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, багшийг сонгох ажлыг хийсэн. Сургалтыг IX, X сард зохион байгуулна. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 50 хувь)

 

1.3.Хууль сахиулах байгууллагын алба хаагч болон бусад хуульчдад “Хүний эрхэд суурилсан хандлага төлөвшүүлэх нь” сургалт зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.3)

2017 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр “Хүний эрхэд суурилсан хандлага төлөвшүүлэх нь” сэдэвт хууль сахиулах алба хаагч нарт зориулсан сургалтыг цагдаагийн хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарт зохион байгуулсан. Нийт 31 алба хаагч хамрагдсан. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

1.4.Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.4)

Бодлого бодох аргачлалаар сургалтыг 7 дугаар сард 2 удаа сургалт зохион байгуулна. Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж хичээл заах багштай гэрээ байгуулсан болно.

 

1.5.Хууль зүйн англи хэлний гүнзгийрүүлсэн, эрчимжүүлсэн сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.5)

Сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг “Цогт and Нандин” ХХН-тэй хамтран боловсруулж 2017 оны 5 дугаар сарын 15, 16, 17-нд өдрүүдэд сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт 13 хуульч, эрх зүйч хамрагдсан. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

1.6.Эрх зүйн мэдээллийг бэлтгэх, түгээх аргачлал болон шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн талаар танилцуулга хүргэх сургалтыг сэтгүүлчдэд зориулан зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.6)

1.Монголын Хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтран 2017 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр сэтгүүлчдэд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн агуулга, шинэлэг зохицуулалтын талаар танилцуулах сургалтыг зохион байгуулав. Тус сургалтад Гэр бүлийн радио, Гэрэг сэтгүүл, ub.life цахим хуудас, ETV, NTV, VTV, C1, TV9, MNB, Mongol HD, Өлзий телевиз, Зууны мэдээ, Монголын радио, etoim.mnmongoljingoo.mn, Орлоо.инфо, Бизнес амжилт ололт сэтгүүл зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төлөөлөл сэтгүүлчид оролцсон байна.

 1. 2017 оны 3 дугаар сарын 24,25-ны өдрүүдэд ХЗДХЯ болон харьяа агентлаг, байгууллагууд хамтран сэтгүүлчдэд хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтын зохион байгуулалтыг хийсний зэрэгцээ 2017.03.25-ны өдрийн сургалтад “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн танилцуулга, эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх аргачлал, мэдээлэл түгээж буй гарцууд” сэдвээр мэдээлэл хийв. Сургалтад нийт 30 сэтгүүлч хамрагдсан. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

1.7.Эрх зүйн мэдээллийг бэлтгэх, түгээх аргачлалын талаар болон шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн талаар танилцуулга хүргэх сургалтыг аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтнүүдэд орон нутагт сургалт зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.7)

1.Дорноговь аймгийн бүх сумдын эрх зүйн сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн, сумын ЗДТГ-ын дарга зэрэг нийт 30 гаруй албан хаагчдад “Эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, түгээх аргачлал”-ын талаар 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа.

2.Булган аймгийн төвд 2017 оны 1 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд томилолтоор ажиллаж тус аймгийн бүх сумдын Тамгын газрын эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтнүүдэд “Эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, түгээх арга зүйн анхаарах асуудал” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа.

 1. 2017 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр нийслэлийн харьяа байгууллагууд болон нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргүүдэд ажиллаж байгаа хууль, эрх зүйн ажилтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнд “Эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, түгээх аргачлал”-ын танилцуулга сургалтыг хийв.
 2. 2017 оны 6 дугаар сарын 2-9-ний өдөр Хууль сахиулах их сургуульд “Эрүүгийн хууль”, ”Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчлийн шалган шийдвэрлэх тухай хууль” сэдвээр сургагч багш бэлтгэх сургалтад хамрагдсан. Энэ сургалтын хүрээнд Баянхонгор, Говь-Алтай аймгийн нийт 493 хуулийн байгууллагын алба хаагч, ажилтан болон байцаагчийн эрхтэй улсын байцаагч нарт “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчлийн шалган шийдвэрлэх тухай хууль”-аар нийт 24 цагийн хичээл заасан. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

1.8.Нийслэлийн ерөнхий боловсролын зарим сургуулийн сурагчдад мэдээлэл хийх ажлыг дараах сэдвээр төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.8)

-2017 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дорноговь аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 350 орчим сурагчдад (2 цагийн сургалт);

-2017 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 50 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 70 сурагчдад (2 цагийн сургалт);

-2017 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр Баянгол дүүргийн 93 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 60 сурагчид (2 цагийн сургалт);

-2017 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн 117 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 100 орчим сурагчдад (2 цагийн сургалт);

-2017 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 45 дугаар сургуульд, 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр Баянгол дүүргийн 28 дугаар сургууль, Хан-Уул дүүргийн 115 дугаар сургуульд, 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 23, Баянзүрх дүүргийн “Шинэ үе” ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн нийт 500 орчим сурагчдад (5 цагийн сургалт);

-2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн алслагдсан дүүрэг болох Багануур дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 300 сурагчид (1 цагийн сургалт)

-2017 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Нийслэлийн алслагдсан дүүрэг болох Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 60 сурагчид (2 цагийн сургалт)-ыг тус тус зохион байгуулсан байна.

Тус сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу 8 удаа зохион байгуулахаас 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 11 удаа зохион байгуулж ойролцоогоор 2000 орчим сурагчид хамрагдаад байна. (Төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь)

1.9.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сургалт, уулзалт зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.9)

2017 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр Сонсголгүй иргэдийн мэдээллийн төв, Дохионы хэлмэрч, орчуулагчдын холбоотой хамтран “Боловсрол” сэдвээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд “Бага, дунд боловсролын тухай”, “Боловсролын тухай” хуулийн талаар 2 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад нийт 50 орчим иргэн хамрагдсан.

2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Сонсголгүй иргэдийн мэдээллийн төвтэй хамтран “ХБИ-ийн нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн талаарх эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд “Нийгмийн даатгалын тухай”, “Эрүүл мэндийн тухай” хуулийн талаар 2 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад нийт 40 орчим иргэн хамрагдсан. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

1.10.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр видео хичээл бэлтгэж, 21 аймгийн хуулийн хэлтсээр дамжуулан орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүргэнэ. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 1.10)

Тус видео хичээлийг III улиралд багтаан бэлтгэж, 9 дүгээр сараас 21 аймгийн ЗДТГ-ын Хуулийн хэлтсээр дамжуулан орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүргэнэ.

 

1.11.Хүрээлэнгийн албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.11)

 1. 2017 оны 1 дүгээр сарын 28-нд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтнуудын мэргэжил ур чадвар, хандлагыг өөрчлөх чиглэлээр нийт ажилтныг хамруулан “Эерэг хандлагын хүч” сэдэвт дотоод сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 28 ажилтан хамрагдлаа.
 2. 2017 оны 2 дугаар сарын 24-нд шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг танилцуулах зорилготой дотоод сургалтыг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн агуулга, шинэлэг зохицуулалтын талаар мэдээлэл хүргэх дотоод сургалтыг зохион байгуулав.
 3. 2017 оны 3 дугаар сарын 3-нд “Олон Улсын гэрээний тухай” хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулгын талаар мэдээлэл хүргэх дотоод сургалтыг зохион байгуулав. Нийт 20 ажилтан хамрагдсан.
 4. 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-аар мэдээллийн цаг зохион байгуулсан. Нийт 27 ажилтан хамрагдсан.
 5. 2017 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр Номын сангийн консерциумын удирдах зөвлөлийн дарга Л.Гантулга “Эрдэм шинжилгээний цахим сангаас хэрхэн хайлт хийх вэ”, “Судлаач өөрийн шинжлэх ухааны ном зүйн сан үүсгэх” гэсэн сэдвээр дотоод сургалт хийсэн. Нийт 20 ажилтан хамрагдсан.
 6. 2017 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр Төрийн болон албан нууцын талаар мэдээллийн цаг зохион байгуулсан. Нийт 19 ажилтан хамрагдсан.
 7. 2017 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр Арбитрын тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-аар мэдээллийн цаг зохион байгуулсан. Нийт 27 ажилтан хамрагдсан.
 8. 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Төрийн албан хаагчдын ашиг сонирхлын зөрчил түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР түүний агуулга, хэрэгжилтийн талаар Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Цэнд-Аюуш тус хүрээлэнгийн албан хаагчдад дотоод сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт 21 ажилтан хамрагдсан.
 9. 2017 оны 6 дугаар сарын 23 -ны өдөр Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн талаар мэдээллийн цаг зохион байгуулсан. Нийт 19 ажилтан хамрагдсан.
 10. 2017 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Байгууллагын соёл, харилцаа (албан харилцааны онцлог шаардлага, шүүмжлэлийг хэрхэн эерэгээр ашиглах вэ? сэдвээр “Монголын сэтгэл судлалын мэргэжлийн мэргэшсэн төв” ТББ-ын захирал С.Хурц хичээл заасан. Нийт 30 ажилтан хамрагдсан.(Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

ХОЁР. ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ

 2.1.“Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем /www.legalinfo.mn/-ийн үйл ажиллагааны найдвартай хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллана. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 2.1)

– ЭЗМНС /legalinfo.mn/ цахим хуудсанд нийт хандсан хэрэглэгчийн тоо 592,587, хандалтын тоо давхардсан байдлаар 2,370,115, нэвтэрсэн хуудасны тоо 9,000,312 байна. Энэ жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимтэй хийж буй бөгөөд оны сүүлд төлөвлөгөөнд тусгагдсан тоонд хүрэх болно.

– 2017 оны эхний хагас жилд эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн хэвийн ажиллагааг өдөр бүр шалгаж, аюулгүй байдлын хяналтыг 35 удаа хийж, хэрэглэгчийн ачааллаас үүдсэн сервер унасан, гацалт, системийн доголдлын хяналтын арга хэмжээг 90 удаа хийж гүйцэтгэн, цаг тухай бүрд хэвийн ажиллагаанд оруулан ажиллав.

– Энэ хугацаанд legalinfo.mn цахим санд шинээр нийт 386 эрх зүйн акт нэмэгдэн орсон байна. Үүнд, Монгол Улсын хууль-63, Улсын Их Хурлын тогтоол-43, Засгийн газрын тогтоол-132, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр-4, Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн эрх зүйн акт-138 (Улсын Их Хурлаас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны шийдвэр-10, Сайдын тушаал-70, Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал-43, Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж-11, Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагуудын тушаал-4), Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр-6.

– legalinfo.mn цахим хуудасны 11312513 утсанд холбогдсон 410 санал хүсэлт, гомдлыг тухай бүрд нь шийдвэрлэн хариу өгсөн.

– Алдаа мэдээлэх буланд 60 хүсэлт ирснийг шийдвэрлэж хариуг өгсөн.

– legalinfo.mn цахим хуудсанд тайлант хугацаанд хууль, эрх зүйн акт нийт 408 хэлбэржилтийг зассан. Үүнд хууль-183, УИХТ-15 ЗГТ-10, эрх зүйн акт-200 хэлбэржилтийг зассан.

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн www.legalinfo.mn цахим хуудсанд эхний хагас жилийн байдлаар цаг үеийн шинжтэй болон хууль зүйн салбарын үйл ажиллагаанд хамаарал бүхий нийт 98 мэдээ нийтэлж мэдээллийн баяжуулалт хийгдсэн байна.(Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

2.2.Эрх зүйн актын ангилагчийг шинэчлэн боловсруулах санал боловсруулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 2.2)

Хууль тогтоомжийн ангилагчийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгээс хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны Эрх зүйн актын ангилагчийг батлах тухай 147 дугаар тушаалаар батлагдсан Эрх зүйн актын ангилагчийг шинэчлэн боловсруулах боловсронгуй болгох саналыг боловсруулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2017 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр 01/353 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. (Төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь)

 

2.3.Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн ажиллах журмыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 2.3)

1.Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Гадаад харилцааны сайд, Монгол Улсын Их хурлын Тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын дарга, Монгол Улсын дээд шүүхийн Тамгын газрын дарга нарын 2017 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хамтарсан тушаал, захирамжаар “Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийг ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн батлуулсан.

2.Шинэчилсэн журмыг ЭЗМНС legalinfo.mn цахим хуудас болон Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн цахим хуудсанд тус тус байршуулсан. Шинэчилсэн журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор мэдээлэл оруулагч байгууллагуудын холбогдох мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт-уулзалтыг 2017 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цагаас тус хүрээлэнд зохион байгууллаа. Тус сургалт-уулзалтад Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Үндсэн хуулийн цэц, Улсын дээд шүүх, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Гадаад харилцааны яамны хууль тогтоомжийн системчлэл, лавлагаа, мэдээллийн сан хариуцсан холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо. (Төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь)

 

2.4.Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн техник хангамжийн болон програмын шинэчлэлийг хийх шаардлага, үндэслэл, тооцоог гаргана. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 2.4)

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн техник хангамжийн болон програмын шинэчлэлийг хийх шаардлага, үндэслэл, тооцоог урьдчилсан байдлаар гаргаж ХЗДХЯ болон Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлсэн. Гадаад харилцааны яамны хариуцсан удирдлагууд АНУ-ын талын төлөөлөгчидтэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулахад оролцсон. Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн техник хангамжийн болон програмын шинэчлэлийн төслийг боловсруулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

 

2.5.“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-ийг Захиргааны ерөнхий хуулийн 67.1-д заасан хугацаанд тогтмол хэвлүүлнэ. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 2.5)

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-ийг сард 3 дугаар тус бүр 360 ширхэг, нийт 18 дугаар 6690 ширхэг хэвлэж захиалгын дагуу түгээсэн. Тус эмхэтгэлд улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 132 захиргааны хэм хэмжээний акт нийтлэгдсэн болно. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

2.6.Захиргааны ерөнхий хуулийн 67.5-д заасны дагуу ЭЗМНС-д улсын нэгдсэн бүртгэлд шинээр бүртгэсэн захиргааны хэм хэмжээний актыг бүрэн эхээр нь оруулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 2.6)

2017 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем (legalinfo.mn)-д Монгол Улсын хууль-63, Улсын Их Хурлын тогтоол-43, Засгийн газрын тогтоол-132, Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол-4, Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн эрх зүйн акт-138, Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр-6 тус тус шинээр орсон байна.

 

2.7.Иргэдэд шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг таниулах зорилгоор эрх зүйн мэдээллийн хялбаршуулсан нугалбар хуудас бэлтгэж, түгээнэ. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.12)

-Захиргааны ерөнхий хуулийн агуулга, онцлог зохицуулалтын талаар тусгасан 7 төрлийн хялбаршуулсан нугалбар хуудас /брошур/ бэлтгэж тус бүр мянган хувь нийт 7 мянган хувь хэвлэсэн. 2017 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр Нийслэлийн ЗДТГ-аас зохион байгуулж буй нээлттэй өдөрлөгийн үеэр уг брошурыг иргэдэд үнэ төлбөргүй хүргэх ажлыг зохион байгуулав. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Нийтийн сонсголын тухай хууль, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн зохицуулалтын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилготой хялбаршуулсан нугалбар хуудсыг тус бүр 1000 хувь хэвлүүлэв.

-Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн агуулга, онцлог зохицуулалтын талаар 2 төрлийн хялбаршуулсан нугалбар хуудас бэлтгэж тус бүр 1000 хувь хэвлүүлэв. (Төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь)

 

2.8.Шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг таниулах зорилгоор “Хөдөлгөөнт цэг” ажиллуулж, иргэдэд зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэнэ. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.13)

 1. 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран тус дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд аж ахуйн нэгжийн оролцлоо сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. Нийт 60 орчим хүн хамрагдав.

2.Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны “Хөдөлгөөнт цэг” ажлын хүрээнд тус дүүргийн ЗДТГ-ын ажилтнууд, эрх зүйн сурталчилгааны ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд болон бусад төрийн албан хаагч, иргэдэд Захиргааны ерөнхий хуулийн танилцуулга, шинэлэг зохицуулалтын талаар, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн талаар сургалт зохион байгуулав. Түүнчлэн хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгч, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн нугалбар хуудас, гарын авлагыг үнэгүй тараалаа.

Багануур дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 300 орчим сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн мэдээлэлтэй байхын ач холбогдлын тухай сургалт (2 цагийн)-ыг тус тус зохион байгуулсан байна.

3.Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны “Хөдөлгөөнт цэг” ажлын хүрээнд тус дүүргийн эрх зүйн сурталчилгааны ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд болон бусад төрийн албан хаагч, иргэдэд Захиргааны ерөнхий хуулийн танилцуулга, шинэлэг зохицуулалтын талаар сургалт зохион байгуулав. Түүнчлэн хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгч, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн нугалбар хуудас, гарын авлагыг үнэгүй тараалаа.

Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 60 сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн мэдээлэлтэй байхын ач холбогдлын тухай сургалт (2 цагийн)-ыг тус тус зохион байгуулсан байна.

 1. 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан ХЗДХЯ-ны “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээ” нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож иргэдэд эрх зүйн актын талаар лавлагаа мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, шинээр батлагдсан хуулийн талаарх танилцуулга, нугалбар хуудас тараах зэрэг ажлыг хийв.

Тус арга хэмжээний талаар МҮОНТВ-ийн өдрийн мэдээллийн хөтөлбөрт шууд ярилцлага, SBN телевизэд ярилцлага, “Түмний телевиз” телевизэд ярилцлага, tug.mn сайтад ярилцлага, dailynews.mn сайтад мэдээлэл өгөв.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2016, 2017 онд шинээр батлагдсан болон нэмэлт, өөрчлөлт орсон хуулийн талаар иргэдэд танилцуулах #шинэ хууль# мэдээллийн хуудсыг Ахмад настны тухай хууль, Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай, Арбитрын тухай, Гамшгаас хамгаалах тухай, Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай, Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хуулиудаар бэлтгэж нийгмийн сүлжээ, цахим мэдээллийн хуудсуудаар дамжуулан нийтэд хүргэх, мэдээлэх ажлыг хийв.

Түүнчлэн 7 хоног тутам хэвлэгддэг “ТВ зоне” сэтгүүлийн дугаар бүрт шинээр батлагдсан хуулийн талаар танилцуулга мэдээллийг тухай бүр бэлтгэн нийтлүүлэв. Тайлант хугацаанд тус сэтгүүлд Захиргааны ерөнхий хууль, Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай, Сонгуулийн тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай, Гамшгаас хамгаалах тухай, Ахмад настны тухай хууль, Дотоодын цэргийн тухай, Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай, Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай, Зөвлөлдөх санал, асуулгын тухай, Арбитрын тухай, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай, Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай, Ирээдүйн өв сангийн тухай, Хууль тогтоомжийн тухай, Органик хүнсний тухай нийт 18 хуулиудын талаар танилцуулга, мэдээлэл бэлтгэж хэвлүүлэв. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

2.9.Хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалсан эрдэмтдийг танилцуулан, тэдний эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүтээлээр цуврал лекц зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.14)

1.ДОКТОРУУДЫН ЦУВРАЛ лекцийн эхний лекцийг 2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр Монголын хуульчдын холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, хуульч, өмгөөлөгч, доктор З.Сүхбаатар “Хууль зүйн фирмийн менежментийг байгууллагын онолын хүрээнд судалсан нь” сэдвээр зохион байгуулсан. Нийт 120 оролцогч оролцсон.

 1. 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр Хууль зүйн доктор /Ph.D/ М.Сувд “Бэлчээрийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалт: төлөв байдал тулгамдсан асуудал” сэдвээр “Докторуудын цуврал лекц”-ийг зохион байгуулсан.
 2. 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн Эрх зүйн онолын тэнхимийн дэд профессор, доктор, цагдаагийн хошууч Н.Мөнхзул оролцож “Төрийн тусгай албан хаагчид оногдуулах сахилгын хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр “Докторуудын цуврал лекц”-ийг зохион байгуулсан. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

2.10.Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний 3.15)

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна.

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөрийн төсөлд 2 удаа санал боловсруулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. Тус хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хүрээнд e-khtuuch.mn цахим хуудсыг ажиллуулахтай холбоотойгоор тус цахим хуудасны агуулга, контентыг гаргах ажлын хэсэгт орж ажилласан. Тус цахим хуудасны агуулгыг боловсруулж бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн болно.

 

2.11.“Хууль зүйн мэдээ” цахим сонинг эрхлэн хэвлүүлэх (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 3.2)

Хууль зүйн мэдээ цахим сонины №1 /310 хүн уншсан/, №2 /290 хүн уншсан/, №3 /310 хүн уншсан/, №4 /280 хүн уншсан/, №5 /300 хүн уншсан/, Цахим шуудангаар бүртгэлтэй хэрэглэгчдэд сонины дугааруудыг илгээсэн бөгөөд хагас жилийн байдлаар нийт 1500 гаруй хэрэглэгч тус сонинг уншсан тоон үзүүлэлттэй байна.

 

ГУРАВ. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс 2017 онд хэрэгжүүлэх тусгай арга хэмжээ

1.“Хууль төрөхийн өмнө” сэдвийн хүрээнд шинээр боловсруулсан хуулийн төслийн талаар хэлэлцүүлгийг тогтмол зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний тусгай арга хэмжээ хэсгийн 8)

1.“Хууль төрөхийн өмнө” агуулга, сэдвийн дор шинээр боловсруулж буй хуулийн төслийн талаар олон нийтэд хэлэлцүүлэг, танилцуулга мэдээлэл хүргэх ажлын хүрээнд ХЗДХЯ, ХСИС-тай хамтран

1)2017 оны 1 дүгээр сард Дотоодын цэргийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

2)Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

3)Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг тус тус зохион байгуулав.

2.“Хууль төрөхийн өмнө” агуулга, сэдвийн дор шинээр боловсруулж буй хуулийн төслийн талаар олон нийтэд хэлэлцүүлэг, танилцуулга мэдээлэл хүргэх ажлын хүрээнд ХЗДХЯ, ШШГЕГ, УЕПГ, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо, ХСИС-тай хамтран 3 дугаар сард

1)Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга;

2)Прокурорын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга;

3)Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн;

4)Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга;

5)Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн танилцуулга зэргийг тус тус хийж гүйцэтгэв. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

2.Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаанд facebook, twitter хуудасны хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний тусгай арга хэмжээ хэсгийн 9)

2017 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар

1.twitter.com/legalinfomn дагагчдын тоо 2709;

2.www.facebook.com/pg/legalinfomn хэрэглэгчийн тоо 38087;

3.twitter.com/legalinstitute дагагчдын тоо 3435;

4.www.facebook.com/NLInstitute хэрэглэгчийн тоо 10806-д хүрсэн байна. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

3.Ухаалаг гар утсанд зориулсан “legalinfo” програм /арр/-ын үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний тусгай арга хэмжээ хэсгийн 10)

Android болон iOS системд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээр эрх нээлгэсэн тус програмыг байршуулаад байна. Android системтэй утаснуудад зориулсан програм хэвийн ажиллагаанд орж хэрэглэгчдэд хэрхэн татах заавар болон мэдээллийг түгээсэн болно. iOS системтэй утас бүхий хэрэглэгчдэд зориулсан програмыг 7 дугаар сард багтаан хэрэглэгчдэд хүргэх болно. Програмын хөгжүүлэлт хийгдээгүй системийн хоцрогдол үүссэн байгаа нь цаашид бүрэн шинэчлэх шаардлагыг үүсгэж байна. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 80 хувь)

 

4.Хууль зүйн холбогдолтой “Шинэ номын танилцуулга” уулзалт зохион байгуулна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний тусгай арга хэмжээ хэсгийн 11)

 1. 1992 оны Үндсэн хуулийг дагаж мөрдөж эхэлсний 25 жилийн ойд зориулан “Шинэ бүтээлийн танилцуулга”-ыг 2017 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус танилцуулгад “Үндсэн хуулийн эрх зүй Төрийн байгуулал, зарчим, үзэл баримтлал” Уб., 2016, “Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эргэн тойронд … II дэвтэр” Уб., 2017, Монгол Улсын Үндсэн хууль /сонсдог цомог/ Уб., 2017 бүтээлийг танилцуулгыг хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулав. Тус арга хэмжээнд нийт 80 оролцогч оролцов.

2.Өмгөөллийн чиглэлийн багц бүтээлийн талаарх танилцуулга-номын нээлтийг 2017 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хуульчдын танхимд Кейт Эванс “Өмгөөллийн алтан дүрэм” Уб., 2017; Гадаад орнуудын өмгөөллийн тухай хууль I Уб., 2017, Өмгөөлөл судлал II боть, /илтгэл, өгүүллийн эмхэтгэл/ Уб., 2017, “Өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа” Уб., 2016 бүтээлийг танилцуулгыг хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулав. Тус арга хэмжээнд нийт 90 оролцогч оролцов.

3.Хувийн эрх зүйн чиглэлийн багц бүтээлийн талаарх танилцуулга номын нээлтийг 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хуульчдын танхимд зохион байгуулав. Энэ удаагийн шинэ бүтээлийн танилцуулгад Компанийн эрх зүйн үндсэн ойлголтууд. Уб., 2017 Очи-Ай-Сэйчигийн бүтээл. /Орчуулгын бүтээл/, МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш Б.Буянхишигийн шинээр хэвлүүлсэн ХБНГУ-ын Иргэний хууль, Хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх явцад эрх зүйн дүгнэлт бэлтгэх (хувийн эрх зүй) Уб., 2017, Хувийн эрх зүй: онол- арга зүй, харьцуулсан судалгаа, Уб.,2017, Гэрээ байгуулах арга техник (нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл) Уб., 2017 бүтээлийн нээлтийг зохион байгуулав.

 1. 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчдийн газартай хамтран “Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулийн тайлбал /судалгаа, хэрэглээний/ анхны хэвлэл номын нээлт, танилцуулгыг зохион байгуулав.

Хагас жилийн байдлаар тус арга хэмжээг 4 удаа зохион байгуулж нийт 13 бүтээлийг танилцуулах ажлыг хийсэн байна.

 

5.Байгууллагын үйл ажиллагаа нийтэд үзүүлэх үйлчилгээний талаар богино хэмжээний видео /кино/ хийж нийтийн хүртээл болгосон байна. (ХЗҮХ-ийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний тусгай арга хэмжээ хэсгийн 12)

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.legalinfo.mn цахим хуудас, эрх зүйн мэдээлэл авах талаар 33 секундийн танилцуулга видеог бэлтгэн цахим хаягаар болон ЛЭД дэлгэцээр олон нийтэд хүргэж байна. (Төлөвлөгөөний биелэлт тайлант хугацааны хувьд 100 хувь)

 

ХЗҮХ-ИЙН ХЭВЛЭХ ҮЙЛДВЭРИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Тус байгууллагын хэвлэх үйлдвэр нь 2017 онд хэвлэхээр батлагдсан төлөвлөгөөт ажлаас гадна харьяа байгууллага болон гадны байгууллагын хэвлэлийн ажлыг захиалгын дагуу хүлээн авч гүйцэтгэсэн. Байгууллагын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг  тухай бүр биелүүлж ажлын байрандаа тусган ажиллаж байна. Хэвлэлтэнд орж  байгаа ажлын тооцоог гарган холбогдох материалыг няраваас хүлээн авч бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна.  Хэвлэх үйлдвэрт хэвлэж болох хамгийн том хэмжээ болох В3 форматад тохируулан ном болон бусад ажлын эх бэлтгэлийг хийж ажиллаж байна. Хэвлэх үйлдвэртээ хэвлэж болхооргүй том хэмжээтэй ажлыг өөр хэвлэлийн газраар тухай бүр хэвлүүлж  хэвлэлийн дараах ажиллагааг өөрийн үйлдвэрт хийж нөөц бололцоогоо дайчлан хоёр хэвлэгч ,нэг дэвтэрлэгч ,нэг эх бэлтгэгч дизайнер ,менежер гэсэн 5  ажилтантайгаар ажиллаж байна.

2017 оны хагас жилээр нийт 43 нэр төрлийн 50,210 ширхэг ном, сонин, сэтгүүл, тараах материал зэргийг үйлдвэрлэн тус байгууллагын нярав болон захиалагч байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн. Үүнээс захиалагч байгууллагаас 11 нэр төрлийн захиалга хүлээн авч 14,115 ширхэг ном, сонин, сэтгүүл,  гүйцэтгэн 15,789,602 төгрөгийн, ХЗҮХ-ийн 29 нэр төрөл 36,095 ширхэг ном сэтгүүл хэвлэн 28,171,697 төгрөгийн нийт 43,961,299 төгрөгийн ном сонин сэтгүүл хэвлэсэн  байна.

Хэвлэлийн эх бэлтгэгч, дизайнер 15 нэр төрлийн 2100 ширхэг урилга, нэрийн хуудас, өргөмжлөл, гэрчилгээ зэрэг 880 ширхгийн эхийг бэлтгэж хэвлэсэн байна. 

2017 оны эхний хагас жилд хэвлэсэн бүтээгдэхүүний жагсаалт

Номын нэрхуудасны тоохэвлэлийн хуудас  Формат хэмжээ Хэвлэсэн Сар
Бүгд Үүнээс
Үндсэн захиалагч  

 

ХЗҮХ

1 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №36   / 2016  оны / 360 360 1
2 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №1 360 360 I
3 Хууль дээдлэх ёс №5 / 2016  оны / 180 180 I
4 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №2 360 360 I
5 УЕПГ-ын /сургалтын гарын авлага/ 150 150 I
6 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №3 360 360 I
7 Билиг дээд сургууль /мэргэжлийн ёс зүй/ 300 300 I
8 Монгол Улсын Хууль XX11 боть 100 100 I
9 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №4 900 900 II
10 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №5 360 360 II
11 Хууль сурталчлах брошур 13 төрлийн 13500 13500 II
12 Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс 8 150 150 II
13 Хавтас 400 400 II
14 ТТАХНЭмнэлэг маягт 1000 1000 II
15 Хууль сурталчлах брошур 1000 1000 lll
16 GIZ- Судалгааны тайлан /хавсралт тайлан / 300 300 lll
17 GIZ- Судалгааны тайлан /үндсэн  тайлан / 300 300 lll
18 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №6 360 360 lll
19 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №7 360 360 lll
20 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №8 360 360 lll
21 Нэрийн хуудас 100 100 lll
22 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №9 360 360 lV
23 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №10 360 360 lV
24 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №11 360 360 lV
25 Монгол Улсын хууль                   /Иргэний хууль/ 1000 1000 lV
26 Монгол Улсын хууль            /Цагдаа, Дотоодын цэргийн тухай хууль/ 1000 1000 lV
27 Хууль дээдлэх ёс №1 300 300 lV
28 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №12 360 360 lV
29 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №13 360 360 V
30 Монгол Улсын Хууль

/Цагдаагийн албаны хууль /

160 160 V
31 Урилга

/ Энхбаатар хүндэтгэлийн лекц /

160 160 V
32 Хууль сурталчлах 12 нэр төрлийн брошур 12000 12000 V
33 Хууль зүйн шинжлэх ухааны эмхэтгэл 350 360 V
34 ХЗҮХ / албан бланк / 1000 1000 V
35 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №14 360 360 V
36 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №15 360 360 Vl
37 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №16 360 360 Vl
38 Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга 220 220 Vl
39 Зөрчилийн хуулийн шинэчилсэн найруулга 250 250 Vl
40 Гэмт хэргийн статистик 160 135 25 Vl
41 ОӨУХБЕГ-ын гарын авлага 100 100 Vl
42 ОӨУХБЕГ-ын компаны тухай хууль / гарын авлага / 200 200 Vl
43 ХХУСАЗөвлөл гадаад паспорт нугалбар хуудас 10000 10000 Vl
      

         Жилийн эхнээс өссөн дүнгээр 43 нэр төрөл

50210 14115 36095

 

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 НЭГ. Хүний нөөц:

 • 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус хүрээлэнгийн хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах тухай” А/67 дугаар тушаалын дагуу нийт 33 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Төсвийн хүндрэл, орон тооны цомхoтголоос шалтгаалан 2015 онд судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтны тоог цөөрүүлсэн нь судалгааны чанар, үр дүнд сөргөөр нөлөөлж, захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад хүндрэл учруулж байсан тул Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/67 тоот тушаалаар тус хүрээлэнгийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинээр батлахдаа харуул, үйлчлэгчдийг гэрээт ажилтан болгож, энэхүү орон тоон дээр эрдэм шинжилгээний ажилтны тоог нэмсэн боловч Сангийн яамнаас энэ нь Төсвийн тухай хуулийг зөрчсөн гэж үзсэн тул 2017 оны 1 дүгээр сараас  “Хөлсөөр ажиллах гэрээ”-ээр 5 Эрдэм шинжилгээний ажилтан шинээр авч ажиллуулж байна.

Захиргааны чөлөөтэй 6 ажилтан байна. Үүнд:

 • Жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтан-4,
 • Гадаадад суралцах гэрээ байгуулан суралцаж буй- 2 ажилтан байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйл, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 166 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.12-д заасны дагуу нийт ажилтнуудаас санал авч, 2017 оны ээлжийн амралтын хуваарийг ажлын зохион байгуулалтыг харгалзан боловсруулж ХЗҮХ-ийн захирлын 2017 оны 02 дугаар 09-ний өдрийн Б/15 тушаалаар албан хаагчдын 2017 оны ээлжийн амралтын хуваарийг  батлуулж албан хаагчдыг хуваарийн дагуу ээлжийн амралтыг нь эдлүүлж байна.

Ажилтан, албан хаагчдын  нийгмийн баталгааг хангах, сайжруулах тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн дагуу зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан. Тухайлбал:

 • Албан хаагчдыг ажлаас хөндийрүүлэхгүйгээр сургалтад хамруулах;
 • ЗГ-аас тогтоосон журмын дагуу үйл ажиллагааны үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох;
 • Мөнгөн бус урамшуулал олгох, ажлын байрны засвар, тохижилт хийх;
 • Албан хаагчийн ажлын байрны засвар үйлчилгээний судалгаа гарган үе шаттай засвар, тохижилт хийх;
 • Албан хаагчдын ажилдаа ирэх, буцах нийтийн тээврийн унааны зардал болон өдрийн хоолны мөнгөний хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих хувиар олгох;
 • Ажилтны гэр бүлийн гишүүн нас барахад мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх;
 • Ажилтнуудад ажил мэргэжлийн онцлог, хэрэгцээ шаардлага, санал хүсэлтэд үндэслэн дотоод сургалтыг тодорхой чиглэлээр улиралд нэг удаа тогтмол зохион байгуулах;
 • Идэвхитэй амралт буюу аялал, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажилласан.

Мөн 2016 онд гаргасан “Албан хаагчдын орон сууцны нөхцөлийн судалгаа”-г үндэслэн “Албан хаагчдыг ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн дагуу тус хүрээлэнгийн албан хаагчдын орон сууцны барилгыг бариулах зорилгоор Баянзүрх дүүргийн 4-р хороонд байрлах аж ахуйн  хашаан дахь агуулахын зориулалттай хуучин барилгыг ТӨБЗГ-н тогтоолын дагуу буулгаж, газрыг чөлөөлж, цэвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Аж ахуйн  зориулттай уг газрын зөвшөөрлийг орон сууцны зориулалттай болгон өөрчлүүлэхээр Нийслэлийн Ерөнхий Төлөвлөгөөний Газар, БХБЯам,ТӨБЗГазарт хүсэлт гаргаад байна.

Захиргааны зөвлөлийн хурлын шийдвэр болон хамт олны хурлын шийдвэрийн дагуу эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажилласан ажилтнуудыг Төрийн одон медаль, Хууль зүйн яамны болон бусад яамд, мэргэжлийн холбоодын шагналд шагнуулахаар тодорхойлон холбогдох материалыг журмын дагуу бүрдүүлэн албан бичгийн хамт хүргүүлсэн.

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын 600 гаруй эмэгтэйчүүд оролцсон “Эмэгтэйчүүд эрхийн манаанд” чуулга уулзалтад тус хүрээлэнгийн зүгээс 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсон.

Энэ үеэр салбарын нэр бүхий ажилтан, албан хаагчдад ХЗДХ-ийн сайд С.Бямбацогт шагнал гардуулсан юм. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн Эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн В.Оюун-Эрдэнэ, Хууль зүйн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ж.Бариаширсүрэн нар Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр шагнуулсан.

ХОЁР. Тушаал шийдвэр

Хүний нөөц, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр /А-01-11/, /Б-01-41/ нийт 52 тушаалын төсөл боловсруулж ХЗҮХ-ийн захирлын тушаалаар батлуулсан.

Энэ хугацаанд хүний нөөцийн чиглэлээр:

 • Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болсон 2;
 • Ажилд томилсон 1;
 • Түр хугацаагаар ажилд томилсон 2;
 • Хүүхэд асрах чөлөө олгосон 1;
 • Хүүхэд асрах чөлөөг сунгасан 1;
 • Хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан албан хаагч үргэлжлүүлэн ажиллах болсон 1;
 • Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилсон 2;
 • Цалинтай чөлөө олгох тухай 3;
 • Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 3 тушаал тус тус гарсан.
 • Б.Ундрах, Ц.Одгэрэл нарын өөрийн хүсэлтийн дагуу 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох,
 • Д.Мөнхжаргалыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс Эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтнээр томилох,
 • Д.Зүмбэрэллхамыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар түр томилох, Н.Мичидмааг 2017 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эрдэм шинжилгээний ажилтнаар тус тус түр ажилд томилох,
 • Б.Туулыг 2017 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үүрэгт ажлаас чөлөөлж, мөн өдрөөс эхлэн Архив, бичиг хэргийн ажилтнаар, У.Буянтогтохыг 2017 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үүрэгт ажлаас чөлөөлж, мөн өдрөөс эхлэн Хүний нөөц, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр тус тус томилох тухай,
 • Х.Эрдэм-Ундрахад 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай,
 • Хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан Х.Эрдэм-Ундрахын хүсэлтийн дагуу 2017 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай,
 • У.Буянтогтох, В.Мөнхгэрэл нарт чөлөө олгох тухай,
 • Д.Нямбаяр, Б.Алтангэрэл, М.Уянга нарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай тушаалууд тус тус гарсан байна.

Хүний нөөцтэй холбоотой дараахь журмыг боловсруулж, батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Үүнд:

 • “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн шилдэг ажилтан шалгаруулах журам”-ын төслийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2017 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/20 тоот тушаалаар батлуулж үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
 • “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтан, албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам” болон ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх “Үнэлгээний хуудас”-ыг шинэчлэн боловсруулж ХЗҮХ-ийн захирлын 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/29 тоот тушаалаар батлуулан, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
 • “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтны мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох журам”-ыг шинээр боловсруулсныг удирдлагаар хянуулж байна.

Ажилтнуудын цагийн бүртгэл, ирцийн мэдээг  сар бүр цаг бүртгэлийн системээс гаргаж, сар бүр ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэн, ур чадварын нэмэгдлийг олгоход үндэслэж байна.

 

            ГУРАВ.Төлөвлөгөө, тайлан, бусад үйл ажиллагаа

             Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг 2017 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01/28 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “ Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 3 дугаар хавсралтын дагуу “Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-2020 оны хөтөлбөрийн хэрэгжилт”-ийг 2017 оны 1 дүгээр сарын байдлаар гарган 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 01/32 тоот албан бичгээр, эхний хагас жилийн байдлаар гарган 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний 01/346 тоот албан бичгээр тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “ Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6 дугаар хавсралтын дагуу “Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт”-ийг хавсралтаар гарган 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний 01/345 тоот албан бичгээр тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

ХЗҮХ-ийн захирлын Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг cap бүр гарган биелэлтийг, тооцож 2017 оны 2 сарын 03-ны 01/41, 2 дугаар сарын 23-ны 01/803 дугаар сарын 31-ний 01/168, 04 дүгээр сарын 28-ны 01/252 тоот албан бичгээр тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. Мөн ХЗҮХ-ийн захирлын Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг улирал бүрээр төлөвлөж, төлөвлөгөөний дагуу биелэлтийг гарган хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж ажилласан.

Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журмын дагуу хавсралт ёсоор 2016 оны 12 сараас 2017 оны 05 дугаар саруудын  статистик мэдээллийг 01/07, 01/37, 01/87, 01/172, 01/256, 01/325 тоот албан бичгээр хугацаанд нь Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэв. Мөн “Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулан 2017 оны 01 сарын 04-ний 01/02 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын шуурхай хурлын үүрэг даалгавар,  хүрээлэнгийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт болон статистик тоон үзүүлэлт бүхий Инфографик мэдээг  14 хоног тутам гарган Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж, Даваа гарагийн  захиргааны зөвлөлийн хурал болон шуурхай хуралд тогтмол танилцуулан  хурлын тэмдэглэлийг хөтөлсөн. Өгсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох нэгжид хүргүүлэн биелэлтийг ханган ажилласан.

ДӨРӨВ. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд

Ирсэн, явсан албан бичгийг хөтлөх, удирдах ажилтанд танилцуулах, удирдлагаас өгсөн зааврын дагуу холбогдох ажилтанд хүргэх, бүртгэл хяналтын карт хөтлөх, явуулах баримт бичигт дугаар олгох, шуудангаар явуулах зэрэг бичиг хэргийн урсгалын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан.

Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавин, холбогдох нэгжийн удирдлагад тухай бүр нь танилцуулж, удирдлагад мэдээлэл өгч ажилласан.

Энэ хугацаанд хүрээлэнгээс нийт 348 албан бичиг явсан, 158 албан бичиг гадны байгууллагаас ирсэн. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнд хүргэх албан бичгийг биечлэн хүргэсэн ба бусад байгууллагуудын албан бичгийг шуудангаар хүргүүлсэн байна.

Хугацаа хэтэрсэн  албан бичиг байхгүй болно.

Нийт ирсэн албан бичгээс 61 албан бичигт хариу албан бичиг илгээсэн  бөгөөд бусад албан бичигт хүсэлтийн дагуу имэйл-ээр, утсаар буюу амаар хариу  өгсөн байна.

2016 онд хүрээлэнгээс нийт 431 албан бичиг явсан, 282 албан бичиг гадны байгууллагаас ирсэн болон ирсэн албан бичгээс 58 албан бичигт хариу бичгээр явуулсан. Эдгээр албан бичгийн товъёогийг 2017 оны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэн архивт шилжүүлэхэд бэлэн болгоод байна.

Нийт хүрээлэнгийн албан хаагчид болон бусад иргэдийн хүсэлтийн дагуу архивт хадгалагдаж буй бичиг баримтын  хуулбар, мэдээлэл зэргийг холбогдох журмын дагуу түргэн шуурхай өгч ажилласан.

            ТАВ. Өргөдөл, гомдол 

2017 оны 6 дугаар 30-ны өдрийн байдлаар нийт 15 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн. Үүнээс:

 • Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 1,
 • Ажилд орох хүсэлт – 8,
 • Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай хүсэлт-1,
 • Ажилдаа эргэж орохыг хүссэн тухай хүсэлт-2,
 • Хүүхэд асрах чөлөөг сунгахыг хүссэн тухай хүсэлт-1,
 • Ээлжийн амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулахыг хүссэн тухай хүсэлт- 3,
 • Ээлжийн амралтын эдлэх ёстой хоногийг нөхөж амрахыг хүссэн хүсэлт-1 тус тус ирсэн байна.

 

Өргөдлийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 6 удаа гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.

 

ЗУРГАА. Санхүүгийн  тайлангийн тайлбар тодруулга

 Тус хүрээлэн нь 2017 онд Улсын төсвийн санхүүжилтээс 447,505,100.0 төгрөг үндсэн үйл ажиллагааны (ном борлуулалтын орлого, хэвлэх үйлдвэрийн орлого,  заалны түрээс, номын сангийн үйлчилгээ, сурталчилгаа ) зэрэг  орлогоос 160,000,000.0  төгрөг нийт 607,505,100.0 төгрөгийн төсөв батлуулсан.

6.1.Санхүүжилтийн  эх үүсвэр

6-р сард Улсын төсвөөс 253,601,500.0 төгрөгийн санхүүжилт хийхээр  баталснаас дээрхи санхүүжилт 100 хувь хийгдсэн. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 79,999,800.0 төгрөгийн орлого олохоос 95,124,536.0 төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь 118,9 хувь буюу 15,124,736.0 төгрөгөөр орлого илүү биелсэн байна.

Орлогын төрөл /хугацаа/ Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хэмнэлт.хэтрэлт хувь
Төсвийн урсгал санхүүжилт 253,601,500.0 253,601,500.0 100%
Нийт орлого    253,601,500.0 253,601,500.0 100%

 

6.2.Төсвийн зарлагын зарцуулалт

Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу  333,601,300.0 төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 328,337,582.0 төгрөгийг зарцуулж 5,263,718.0 төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 98,4 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.

Дээрх зардлын хэмнэлтийн шалтгааныг тодруулбал:

. Шинээр гарсан хууль тогтоомжийн дагуу зарим ажиллагсад хөдөө орон нутагт сургалтад хамрагдсан тул 6 сард эдлэх ээлжийн амралтыг 7 сард болгож хойшлуулсны улмаас цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын зардлыг зарцуулаагүй болно.

Нийт урсгал зардлын 49.3 хувийг цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 5.6 хувь, бараа ажил үйлчилгээний зардал 45.1 хувийг эзэлж байна. Сангийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 48 дугаар тушаалын 5 дугаар зүйлд заасны дагуу зардлын бүлгийн дүнгээс хэтрүүлсэн зардал байхгүй болно.

 • Авлага

2015 оны эхэнд авлагын бүртгэлд 17,855,588.65 төгрөг байсан бөгөөд тухайн тайлант хугацаанд 11,078,588.65 төгрөг болж буурсан  байна. Энэ авлага нь дараа тооцоогоор үүсгэсэн ХЗҮХүрээлэнгийн гэрээт борлуулагч, гадны гэрээт борлуулагч нарт борлуулахаар өгсөн номын  авлага юм.

 • Өглөг

ХЗҮХ нь 2017 оны 6 дугаар сарын байдлаар 9,819,400.0  төгрөгийн  өглөгтэй байна. Энэ нь урьдчилж орсон орлого буюу ном хэвлэх өглөг юм.

 • Бараа материал

Бараа материалын хувьд тайлант хугацааны эхэнд 103,030,803.68 төгрөгийн бараа материал байсан бөгөөд 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар 88,940,160.69 төгрөгийн бараа материалын үлдэгдэлтэй байна.

 • Үндсэн хөрөнгө

Жил бүр төсөвт тусгагдсан төлөвлөгөөний дагуу тайлант хугацаанд 280,000.0 төгрөгийн номын баяжилт хийгдсэн.

 • Жижиг мөнгөн сан

Жижиг мөнгөн санг 500 000 төгрөгт багтаан авсан. Тайланг тухай бүр гаргуулж, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан, Татварын тайланг улирал, сар бүр гаргаж цаг хугацаанд нь тайлагнаж байна.

ДОЛОО. Урсгал засвараар хийж гүйцэтгэсэн  ажил

ХЗҮХ-ийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, албан хаагчдын тав тухтай ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор “Урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө” гарган батлуулж төлөвлөгөөний дагуу засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэж байна.  2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт 80 хувтай  барилгын ус, дулаан, цахилгааны доголдолгүй хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан.

2017 оны эхний хагас жилийн урсгал засварын ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлууд:

Барилга байгууламжийн шугам сүлжээ тоног төхөөрөмжид урьдчилсан үзлэг хийж түүний дагуу засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

 1. Дээврийн их засварын ажлыг бүрэн гүйцэтгэлээ.

Дээврийн их засварын ажлыг 3 компаниас сонгон шалгаруулж хамгийн бага үнийн саналаар (“Баянбулаг хаус констракшн” ХХК-тай) 6 жилийн баталгаат хугацаатай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж фото зураг болон актаар хүлээн авсан. Ажлын явцад технологийн хяналтыг тавьж чанар сайтай гүйцэтгүүлсэн болно.

 1. Агааржуулалтын системийн 13 ширхэг кондейшны засвар үйлчилгээг хийж пирон шахсан.
 2. 1 болон 4 дүгээр давхарт шинээр 2 ширхэг холигч сольж 3 болон 4, 5 дугаар давхрын холигчны гол 4 ширхгийг сольсон.
 3. Гадна шилэн 600м2 фасадыг бүрэн угааж цэвэрлэв.
 4. Барилгын 00-ын өрөөнүүдийн нийт 18 ширхэг ус хураагуурт засвар хийж сэтгэж онгойлгосон.
 5. Гадна камер 1ширхэг, дотор камер 3 ширхгийг шинээр худалдан авч суурилуулж бичлэг хураагч 16 портыг 32 портоор шинээр сольж ажилд оруулсан
 6. Гадна талбайн цэцэрлэгжүүлтэд зориулж 50 ширхэг шар хуайс мод нэмж тарьж ургуулсан.
 7. Гадна болон дотор холбоонд тухай бүр засвар үйлчилгээ хийсэн.
 8. Гадна дотор хаалганы цоож, бусад тохиргоог хийж 4 ширхэг цоожны гол сольсон.
 9. Цэвэр усны тоолуурыг дахин шалгуулж баталгаажуулж тавьсан.
 10. Узельд барилгын хана болон таазны засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
 11. Барилгын гадна болон дотор гэрэлтүүлгийг тухай бүр сольж засвар үйлчилгээ хийж байна. Үүнд: 58 ширхэг өдрийн гэрэл,60 ваттын ламп 21 ширхэг, сүүн гэрэл гэрэл 8 ширхэг, өдөөгч 53 ширхэг,1 болон 5 давхарт цахилгааны  шит-нд 25 ампертай автомат 2 ширхэг тус тус сольсон.
 12. Сургалтын танхимуудын ширээнүүдийн 200 ширхэг дугуйг шинээр сольсон.
 13. Хувцасны өлгүүрийн цүнх хадгалах шүүгээний 26 ширхэг цоожийг сольсон.
 14. Хурлын танхимд 8 ширхэг ширээ,12 сандал засварласан.
 15. Дулааны тоолуурыг хуучныг актлуулж шинээр тоолуур тавихаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
 16. Барилгын дотор хананд 180м2 талбай эмульсдэж сэргээн засварласан.
 17. 4 давхарт цонхны зөөлөвч резин 30 метр сольсон.

Мөн он хуучирсан, номын худалдаанд борлогдохгүй удсан, хүчингүй болсон хуулийн эмхэтгэлүүд, ном товхимол, сургалтын материалуудыг актлах ажлын бэлтгэлийг хийж байна.

[1] Гэрээт ажилтнуудын гэрээний хугацаа 2017 оны 7 дугаар сарын 11-ний хүртэл хүчинтэй.

[2] Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлснээр хуульчийн үргэлжилсэн сургалтыг зохион байгуулах чиг үүрэг Монголын хуульчдын холбоонд шилжсэн.