Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

  • 2022-04-11
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,981

 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс шинээр батлагдан гарсан болон шинэчилэн найруулсан хуулиудыг танилцуулах, сурталчлах зорилгоор Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн эмхэтглийг хэвлэдэг. Энэ удаа Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/”-аар хууль тогтоомжийн эмхэтгэл бэлтгэх хүргэж байна. Тус эмхэтглийг та бүхэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хуулийн номын худалдаанаас авах боломжтой.