Цагдаагийн албаны хууль, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн эмхэтгэл

  • 2017-06-02
  • Ц.Энхжин
  • 1,773

2017 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр батлагдсан Цагдаагийн албаны хууль, Дотоодын цэргийн тухай хуулийг эмхэтгэн гаргалаа. Энэхүү эмхэтгэлд Цагдаагийн албаны хууль, Дотоодын цэргийн тухай хууль эдгээр хууль шинэчлэн батлагдсантай холбоотойгоор бусад хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгасан.