Шинэ номын мэдээ

  • 2019-04-04
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 886

Парламентын институтийн улс төр, эрх зүйн шинжилгээ

Энэхүү өгүүлэлд өнөөгийн Монголын засаглалын тогтолцооны гажуудлыг онолын үүднээс тодорхойлох зорилго тавьсан. Эл зорилгын хүрээнд засаглалын зарим институциудыг С.Хандингтоны засаглалын институцийн хөгжилд тавьсан шалгууруудыг ашигласан болно. Нэг ба хоёр танхимт парламентын онцлог, ерөнхийлөгчийн институцийн гүйцэтгэж буй үүрэг, засгийн газрын бие даасан бус тогтворгүй байдал, шүүх засаглал тэдгээрийн мөн чанарын талаар авч үзсэн.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаанд 12000 төгрөгөөр худалдаалж байна.