Шинэ номын мэдээ

  • 2019-04-05
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 908

Зөрчлийн тухай хууль

Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр баталсан Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/, 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/, Зөрчлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эмхэтгэн гаргалаа.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаанд 18,000 төгрөгөөр худалдаалж байна.