Шинэ номын мэдээ

  • 2019-05-16
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 930

Энэ номд Эрүүгийн процессын албадлага хэрэглэх үеийн хүний эрхийн асуудлыг харьцуулсан судлалын болон онолын талаас нь гүнзгийрүүлж авч үзсэн бөгөөд эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрхийн баталгааг хангах болон хүний хувийн халдашгүй байх эрхийн мөн чанар, зарчмыг орчин үеийн онол арга зүйн талаас нь дүн шинжилгээ хийж тайлбарлаж бичсэн. Энэхүү бүтээлд Эрүүгийн процессын албадлагын онолын үндэслэл, үзэл баримтлал, чиг хандлагыг тодорхойлсноос гадна НҮБ-ын гэрээ конвенцэд тусгагдсан хүний эрхийн суурь зарчмууд, гадаад орнуудын эрүүгийн процессын албадлага, хүний эрхийн харьцуулсан судлалын асуудлууд зэргийг тухайлан тодруулж авч үзсэн болно. Түүнчлэн Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль тогтоомжийн түүхэн уламжлалыг эрүүгийн процессын албадлага хэрэглэх үеийн хүний эрхийн хөгжилтэй холбон түүхэн сургамж талаас нь судлан тодорхойлж, эрүүгийн процессын эрх зүйн орчны түүхэн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсэн. Монгол Улсын эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд тухайн асуудал хэрхэн тусгагдсаныг онол арга зүйн талаас нь судалж тухайн харилцаан дахь тулгамдсан асуудлыг хөндөж цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлсон болно. Уг бүтээл нь эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж буй хуульч, өмгөөлөгч, мөрдөгч, прокурор, шүүгч болон тухайн чиглэлээр судалгаа хийж буй багш, судлаач нарын эрүүгийн процессын мэдлэгт зохих хувь нэмэр болно.

Тус ном Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанд 20.000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдаж байна.