ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ

  • 2018-06-07
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 828

Энэхүү хуулийн хувийн хэрэг нь хэдийгээр одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуульд холбогдох хууль тогтоогчийн хүсэл зориг, тухайн үед Иргэний хуулийн ямар асуудлыг тухайлан хэлэлцэх болсон, яагаад тодорхой эрх зүйн хэм хэмжээ Иргэний хуульд туссаныг шууд илэрхийлэхгүй боловч одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 2002 оны Иргэний хууль ямар учраас энэ байдлаар батлагдсаныг тодорхой хэмжээгээр илэрхийлж, 1963 оны Иргэний хууль ба 2002 оны Иргэний хууль дахь нэр томьёо, эрх зүйн зарим хэм хэмжээ, хийсвэрлэлийг ойлгоход ихээхэн тустай, түүнийг ойлгох “гүүр” болох утгаараа хувийн эрх зүй, түүний дотор иргэний эрх зүй судлалд үнэлж баршгүй ач холбогдолтой судалгааны баримт юм.

Уг номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 40.000₮-өөр худалдан авна уу.