Шинэ номын мэдээ

  • 2018-06-11
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,072

Уг бүтээлд эрүүгийн процесс дахь хүний эрхийн асуудалд онол практикийн дүн шинжилгээ хийх замаар үндэслэл бүхий дүгнэлт хийхийг зорьсон бөгөөд ямар нэгэн зөвлөмж, санал дэвшүүлэх зорилго агуулаагүй болно.

Энэхүү бүтээл нь эрүүгийн процессын албадлага ба хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг хуульч, судлаач, өмгөөлөгч, мөрдөгч, прокурор, шүүгч болон уг асуудлыг сонирхон судлагч хэн бүхний мэдлэгт зохих хэмжээнд тус нэмэр болно гэдэгт итгэж байна.

Уг номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 20.000₮-өөр худалдан авна уу.