ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ

  • 2018-04-17
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,140

Энэхүү сурах бичигт Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий ангийн судлагдахуун болон гол тулгуур ойлголтод 2015 оны Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга, үзэл санааг тусгалаа.

“Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги” сурах бичиг нь Эрүүгийн эрх зүйг эхлэн суралцаж байгаа болон Эрүүгийн эрх зүйн тусгай анги, Гэмт хэрэг зүйлчлэл, Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ зэрэг хичээлийг судалж буй оюутнуудад тус нэмэр болно. Энэхүү номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас худалдан авна уу.